is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1934, no 35, 02-06-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z’n liefde voor de muziek, weer tot leven te wekken. En dan zingen ze samen het oude Kerstlied, dat de Belgen en Duitsers verbond aan de Yzer, het vredeslied, dat eens zal gaan over de

Ik vind dit een prachtboek, maar niet voor de leeftijd van 10—12 jaar, zoals t wordt aangekondigd. Zulke jonge kinderen kunnen ’t misschien wel begrijpen, maar niet verwerken. Nu laat ik de onvertaalde duitse woorden en zinnen maar buiten beschouwing, maar het vraagt een begrip en meeleven van de stemming der mensen tijdens de oorlog en de daaropvolgende vrede, die deze jonge kinderen nog niet kunnen hebben. Ook is de stijl niet de verteltrant voor jonge kinderen, niet onmiddelik, niet levendig genoeg. Onze middelste vond het dan ook wel mooi, maar wat saai, en die is bijna 12, eigenlik genoot ze veel meer van Witte Dirk. Maar de bijna 15-jarige vond het prachtig: je zag de sterke ontroering op haar gezicht, terwijl ze las. Voor wat oudere kinderen, me dunkt vooral meisjes, is dit een boek, dat hoog boven de gewone kinderliteratuur uitsteekt. H. B.—S.

Vereenigings- j '""""""'"""1 leven ■

R.S.V. Assen In' samenwerking met de Centr. Comim voor Rel. Soc. houdt onze afdeeling een weekeind in t kampeerhuis in Hooghalen op 30 Jum en 1 Juli. Onderwerp: Geestelijke weerbaarheid. Geestverwanten in Groningen en Drente houdt deze datum vrij. Nadere bijzonderheden volgen.

Rel. Soc. Verbond afd. Amsterdam Het secretariaat van de afdeeling Amsterdani van het Religieus Sociaüstisch Verbond wordt met ingang van 16 Juni verplaatst van Vechtstraat 49 naar:Westlandgracht 7911, (Amsterdam-West, nabij Hoofddorpplein). Gelieve correspondentie tusschen 23 Mei en lo Juni niet aan ondergeteekende, doch aan Prits Tingen, Makassarstraat 20, Amsterdam 0., te richten. NICO VAN WIJK, Secr.

Programma van de Blijde Werelddag op Zondag 3 Juni a.s. te Leeuwarden, in de zalen Schaaf Leider: Dr. H. de Vos. Thema: De verwerkelijking van het socialisme. 9.30 uur: Morgenwijding door Dr. H. de vos. 10.30 uur: Inleiding J. v .d. Kieft; onderwerp: Van utopie tot wetenschap, van wetenschap tot werkelijkheid. 11.15 uur: Gedachtenwisseling. 12 1.30 uur: Gemeenschappelijke koffiemaaltijd. Brood meenemen. 1.30 uur: Zang door mevr. H. Walhout— Timmerman. 2—2.45 uur: Inleiding Dr. W. Banmng; onderwerp: De geestelijke voorwaarden voor de verwerkelijking van het socialisme. 2.45 uur: Thee. 3.15— 3.45 uur: Zang door mevr. H. Walhout— Timmerman. 3.45— 4.45 uur: Gedachtenwisseling. plm. 5 uur: Sluiting. Entree 50 ct. Werkloozen vrij.

INDIEN U IN 'N MOOIE OMGEVING EN AANGENAME SFEER UWE VACANTIE OF WEEK-END WILT DOORBRENGEN KOM DAN NAAR HET VEGETARISCHE PENSION

HET KODAL TE NUNSPEET

EIGENAARS-LEIDERS: FAM. W. KOOL

Rel. Soc. Weekeinde te Bilthoven De Centrale Commissie voor het reiigieussociaiisme belegt 9 en 10 Juni a.s. in het Broederschapshuis te Bilthoven een weekeinde onder leiding van J. V. d. Kieft uit Bussum. Op dit weekeinde, dat gewijd is aan Strijders en Leiders, zullen spreken: Ds. Paber uit Zutfen over; Tolstoi, de profeet; Mevr. Henr. Roland Holst over. Rosa Luxemburg, de militante en actieve strijdster; J. V. d. Kieft over: Gandhi, de synthese van profetische bezinning en inilitante strijdvaardigheid. I

Vrienden en geestverwanten komt in Bilthoven mede luisteren. Meldt U ten spoedigste aan en vraagt circulaires bij Th. M. Plemper van Balen—Walle, Albert Neuhuysstraat 3, Utrecht.

Wetenschappelike Werkgroep voorhetßeiigieus- Socialisme

In het jaar 1927 werd op initiatief van het Bestuur onzer A. G. en na een inleiding van wijlen prof. H. T. de Graaf, bovengenoemde yereeniging te Barchem opgericht. Zij baseerde zich, zooals de officieele omschrijvmg luidt, „op oe overtuiging van de noodzakeliklieid ener diepgaande verandering in het maatschappelik leven in socialistiese zin; evenzeer van een noodzakeuKe vernieuwing in het kultuurleven, waarbij religie en socialistiese arbeidersbeweging een onmisbare taak hebben te vervullen.” Als haar taak nam zij op zich: het doordenken en doorwerken der grote vraagstukken van socialisme, kuituur, levenbeschouwing en religie. Om tot een vruchtbare en degelike werkv/ijze uC komen, verdeelde ze zich in secties, en wel voor wereldbeschouwing, opvoeding, natuurwetenschappen en politiek. Ze publiceerde haar arbeid onder de naam „Religieus-SociaUstische Studiën”, die in een drietal nummers verschenen bij de Uitgeversmaatschappij Van Loghum Slaterus te Arnhem. Ze telt een kleine vijftig leden, die na ontvangst van een uitnoodiging tot de vereniging toetraden. Op 22 Mei j.l. werd te Bentveld een samenkomst gehouden; achttien personen waren aanwezig, onder welke laatste zich bevonden prof. dr. C. Mennicke, vroeger te Frankfort, tans te Kijkduin. Ter vergadering werd meegedeeld, dat dr. Weersma bezig is aan een studie over het Marxisme, in verband met kennis-theorie en metafysica; na de voltooiing zullen andere leden der vereeniging hierop aansluitende publicaties samenstellen. Besloten werd nog te trachten, in dit najaar te geraken tot de uitgave van een I boekje over „Demokratie”, waarin dit probleem ook van ethies en religieus standpunt, en tevens als een in het persoonlik leven geldend richtsnoer, zal worden behandeld. Het huishoudelike gedeelte der zitting werd voorafgegaan door een redevoering van prof. Mennicke over „De Crisis van het Humanisme” en gevolgd door een inleiding van Lobstein over – „Het Vormprobleem der rel.-soc. opvoeding”. Beide inleidingen lokten een levendige bespreking ivt. K. G.

Dienstweigering in Vlaanderen Een protest uit Nederland. Dezer dagen heeft zich een Comité gevormd, bestaande uit de heeren Ds. P. Eldering te Oegst-

geest, Cor Huisman te Gouda en Mej. Mr. Clara Enthoven te Den Haag, dat zich met een uitvoerig schrijven heeft gewend tot de Hoofdbesturen van Vereenigingen, Partijen, Groepen, Redacties van Tijdschriften, Weekbladen en de Nederlandsche Dagbladpers, waarin wordt melding gemaakt van het lijden en strijden der Belgische Dienstweigeraars, die tot de beëindiging van de militair-dienstplichtige leeftijd (45 jaar) herhaaldelijk tot zware gevangenisstraffen worden veroordeeld. Voomoemd Comité stelt zich voor een schrijven te zenden aan de Belgische Regeering, waarin wordt geprotesteerd tegen de voortdurende veroordeelingen der dienstweigeraars, en de zware straffen die hen telkens en bij herhaling worden opgelegd. I

Dë^inhoud van dit schrijven luidt als volgt; „Ondergeteekenden, vertegenwoordigende Nederlanders, die willen ijveren voor een menschelijke samenleving en rechtvaardige maatschappij: protesteeren met klem en van heeler harte tegen de onmenschelijke straffen, die bij voortduring de Belgische Dienstweigeraars worden opgelegd; protesteeren tegen hun herhaaldelijke veroordeeling en gevangenneming; protesteeren tegen de behandelingen in de gevangenissen, vooral op het gebied van voeding en

hygiëne; . protesteeren in het bijzonder tegen de mishandelingen op 10 April j.l. van den Dienstweigeraar Frans Buyle in de gevangenis te Antwerpen; doen in naam van Menschelijkheid en Recht een beroep op de Belgische Regeering, daarbij te kennen gevend, dat de Dienstweigeraars, als jongens met een eerlijke overtuiging, die niet anders dan na rijp beraad tot hun daad komen; a. niet thuis behooren in de gevangenis, b. zeer zeker, evenmin te worden mishandeld, c. vrij behooren te zijn en niet tot neervallens toe in de bloei en de kracht van hun jonge leven, voor hun geheele leven gebroken dienen te worden;

besluiten: afschrift van dit protest te zenden aan de Vlaamsche Dienstweigeraars en aan de Pers in Nederland, België en andere landen. Het Comité noodigt allen, die met de inhoud van dit protestschrijven instemmen, adhaesie te betuigen vóór 9 Juni a.s. Vereenigingen, enz. worden verzocht dit schriftelijk te doen, personen kunnen hun naamkaartje zenden. Het secretariaat van voornoemd Comité is gevestigd; IJssellüan 152, Gouda. Financieele steun, tot dekking van de kosten dezer actie, worden gaarne in ontvangst genomen door de penningmeesteresse Mej. Mr. C. Enthoven te Den Haag, op giro 1-4-6-7-4-8 onder het motto; ~Steun Vlaanderen”. Laat Nederland toonen met deze kranige jongens te gevoelen en hen door een massaal protest sterken in de moeilijke strijd.

: I I I Biz. I – I strijdpunten, W. B | 1 1 Buitenland: het duitse nat.-soc. aan het j , I werk, 1 1 i Mensentypen; Memling, Portret van een g 3 I bejaarde vrouw ® | I Aansluiting in dubbele zin, K. Geertsma 3 ’ I Binnenland; Wetenschap en oorlog, De = j M natuur en de arbeiders, Verkeersmis- g 1 daden en justitie, J. A. Bruins 4 g ■' I Gedicht; Bereid, R. T 5 | r I Masaryk, J. Kalma ■ ■■■■_■ 5 g e I Solidariteit als religieuze eisch, H. Roland- g I Holst ® I I Gedicht; Door klare vensters, A. v. d. | I Werfhorst ® 1 I Over de taak van de kunstrecensent, | I A. Elffers I ; i, I Kinderboeken, H. B.—S ‘ g i

7iin wens vervuld, want hij kocht een KWIKSTAART twee persoons licht gewichttent bij de N V. VERKOOPCENTRALE DE BRUG Reguliersgracht 72—78, AMSTERDAM. Nu kunnen zij er iedere week op uit en is de narigheid van tenten huren voorbij! lllllipilllllllllllllllllllllllllllllMHlllllllHüllllliHllß

IKIINPiIEEIiINI ©©§ir¥©©P^i'P©€ll^AlMli.

weg). Circa 2V2 Oostvoorne, voorbij buitenverblijff Kooy-Sight" 2e zijweg links (Kastanjelaan). Circa 3 K.M. vam Rockanje, voorbij Caté „Berkerode”, 2e zijweg rechts (grenspaaltjes Rockanje-Oostvoorne). Voor week-enders, enz. schitterende ge-i-legenheid in eigen bosch met rustige omgeving. Ruime frisschej slaapzalen voor ca. 60 personen a f 0.50 per persoon per dag.|. Langer verblijf nader overeen te komen. Verschillende levenssmiddelen verkrijgbaar. A"es zonder pension.t FAM. KOME„STUYVE-ZANDE” POST OOSTVOORNE