is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1934, no 49, 22-09-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbespreking m

iiiiiiiiiiiiiiiiuiil S De Bewaarschool, Léon Prapié, bewerkt door A. M. de Jong. 3e her ziene druk. N.V. De Arbeidersjjeiï A’dam 1934. Ing. ƒ1.90, geb. ƒ2.40.

De Bewaarschool geïllustreerd, en Ik bekijk natuurlijk eerst de plaatjes. Rosé wat een „mooi”, zoet gezicht, gepenseelde wenkbrauwen nee, dat klopt niet met het beeld van het worstelende, hartstochtelijk-felle, dodelijk-vermoeide meisje, dat ik in me draag. De kinderen lang niet die schrijnende ellende, die me benauwde, toen verhaal las maar kinderplaatjes pakken altijd, als ze echte kinderen geven; alleen herinner ik me niets van wat ze voorstellen, niets van een konijntje, van dat kleine meisje in ’t trapportaal, maar dat is geen wonder: ’k las het meer dan 20 jaar geleden in De Nieuwe School; en van . de feiten weet ik niet veel meer, maar de indruk, die ’t op mij maakte, herinner ik me nog levendig' het ellendige gevoel van schuld en machteloosheid! dat zo kinderen leefden; de felle opstandigheid, die dat wekte; het meedoorleven van de groei van ’f gestudeerde meisje tot mens, tot vrouw; en ook weet ik nog, hoe dit verhaal me gesteund heeft in de strijd tegen vermethodieking, tegen ’t gevaar dat ieder jong onderwijzer bedreigt van door de de kinderen over ’t hoofd te zien,

k Ga weèr lezen en ’t boek pakt me weer even sterk! Maar ik kan niet verzoend raken met de iilmplaatjes. ’k Heb de film niet gezien, maai naar de plaatjes te oordélen, zou ik zeggen, dat de film niet klopt met het boek. Wie wel van de film genoten heeft, waardeert de plaatjes misschien meer, maar voor mij horen ze er niet bij.

Vooral jonge mensen, die op de een of ander* manier bij ’t onderwijs betrokken zijn, moeter dit boek lezen, liefst ongeïllustreerd, maar als ’1 zo niet meer te krijgen is, moeten ze de filmplaatjes op de koop teoenemen. H. B. S De Salamander. N.V. Em. Queridoï Uitg.-Mij. Amsterdam 1934. Prij/ ƒ1.25 per deel.

Hoe dikwijls moeten we niet bij de bespreking van goede boeken de verzuchting slaken: Doodjammer, dat het zo duur is: ƒ3.50, ƒ3.90, ƒ4.90, dat i£ voor een gewoon mens eenvoudig niet te betalen! Ik weet wel, leeszalen en bibliotheken doen veel, maar juist op goede boeken moet je vaak zo lans wachten, en het bezit van een goed boek vertegenwoordigt toch een grote waarde, is immers een mogelijkheid tot dieper indringen, dan iiij eerste ezing mogelijk is, en dat betekent altijd verrijking inmers geestelijke arbeid.

Daaxom vestigen we met blijdschap de aandach' op deze reeks van oorspronkelijke en vertaaldf romaris die alle herdrukken zijn en daardoor waar schijnhjk zo goedkoop in de handel gebracht kun nen worden. Keurig uitgegeven in frisse, kleurig» kartonnen bandjes, gemiddeld ruim 250 blz., en da voor /125! Tot nu toe verschenen; Carmen dooi Johan de Meester, Joep’s wonderlijke avonturer wor Hermen Heijermans, De martelgang var Kromme hindert door A. M. de Jong, Op der drempel van het geheim door Anna v. Gogh—Kaul bach, Het Vuur door Henri Barbusse en Kubink» door Georg Hermann. xvuoinK.»

Ge behoeft u niet op de hele serie te abonneren maar ge kunt eenvoudig een boek uitkiezen en dal bij uw boekhandel voor ƒ1.25 kopen. Elke boekhan del heeft ze voorradig, ook de Arbeiderspers. Hajtehjk hoop ik, dat zeer velen van deze Sala manderreeks gebruik zullen maken, ook, om daar mee te bewijzen, dat er in de tegenwoordige tiic heus niet enkel behoefte is aan ontspannings- er detective-romannetjes, maar dat goede boeken vee gewaagd en graag gelezen worden, als ze maai onder t bereik vallen van een bescheiden beurs.

H. B.—S Verenigings- i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiil leven

R.S.V. Afd Rotterdam – Sprekers 1934-193! Rechter Maasoever in „Ons Huls”, Gouvernestraat, 7 Oct. ’34 Dr. W. Banning 4 Nov. ’34 Ds. P. V. d. Veen 2 Dec. ’34 Garmt Stuiveling 6 Jan. ’35 Dr. K. F. Proost 3 Pebr. ’35 Dr. J. C. A. Petter 3 Mrt. ’35 Bart de Ligt 7 April ’35 Ds. H. J. Mispelblom Beyer |

Linieer Maasoever. 21 Oct. ’34 Ds. J. M. Roelofsen 18 Nov. ’34 Ds. P. Eldering 16 Dec. ’34 Mevr. B. Bulsing—van Besouw ?? W. Wiardi Beekman 17 Pebr. ’35 (Nader on te geven) 17 Mrt. '35 Ds. J. L. Paber 30 April ’35 W. Drop

ÖB in „Ons " Huls”" worden B samenwerking met de Vereniging „Ons Huis” houden. Aanvang des avonds halfacht, met uitzon, denng van 18 Nov. ’34 des morgens halfelf.

Rel.-Soc. Verbond Afd. Utrecht

Onze Zondagavondbijeenkomsten beginnen weeï op 23 September. Dan spreekt dr. G. Horreus d| Haas uit Zwolle in gebouw „Harmonia”, Ambachtstraat 12. Onderwerp: „Gelovigen en ongelovigen”. Medewerking van Riek v. d. Heuvel, piano. Aam vang zeven uur. Toegang 10 ct., werklozen vrij.

Rel.-Soc. Weekeinde te Arnhem op 29 e| 30 Sept. in het Ooißaardthuis ]

Het Arnhemse A.G.-bestuur schrijft ons: Het druppelt wel vrienden, maar het regent nog niet, en dat is toch nodig voor de vruchtbaarheid van ons samenzijn. Het moet aangiften regenen. Wie op 22 dezer de strook voor de uitnodigingscirculaire nog niet bij een der bestuursleden heeft mgediend, moet dit terstond doen, het bespaart die leden een extra wandeling. Aan het programma kan nog worden toegevoegd, dat mevr. Nel Oosthout uit Amsterdam zal declameren, o.a. een acte uit Shaw’s St. Joan, en dat waarschijnlijk de cellist Van Doorn met haar in het kunstuur zal samenwerken. Wat ze beiden tot stand kunnen brengen, is de bezoekers van de Barchem-cursus van Banning wel gebleken. Rel. Soc. Weekeinde te Bilthoven

Het in Juni uitgestelde weekeinde van de Centrale Commissie voor het Rel. Soc. zal nu in het Broederschapshuis te Bilthoven worden gehouden op 13 en 14 October a.s. Het weekeinde begint Zaterdagmiddag te 4 uur; ’s avonds spreekt Ds J L. Paber uit Zutfen over: „Tolstoy, de profeet, die tot activiteit en strijd niet komt.” Zondagmorgen houdt mevr. Henriëtte Roland Holst een inleiding over Rosa Luxemburg, de militante en actieve strijdster, terwijl J. v. d. Kieft ’s middags het weekeinde besluit met een lezing over Gandhi, de synthese van profetische bezinning en militante strijdvaardigheid.

De kosten voor de gehele bijeenkomst (waarbij inbegrepen zijn de thee op Zaterdag en een eenvoudige warme maaltijd op Zondag) bedragen ƒ1.75 per persoon. De prijs voor deelname met logies m het Broederschapshuis bedraagt ƒ2.50. dan ƒ 0.75 meer voor logies en ontbijt. Zich reeds opgaven, blijven ingeschreven en inrijgen nog een herinneringscirculaire. Men vrage inlichtingen aan en melde'zich aan bij mevr. Th. M. Plemper van BaJen—Walle, Albert Neuhuysstraat 3 11, Utrecht.

I Ingezonden

Geachte Redacteur, Met verwondering las ik het stukje van Ida Heijermans in „Tijd en Taak” van Y-9-’34. Men schrijfster eens zijn, dat betere maatschappelijke toestanden noodig zijn ter verkrijging van een geestelijk en lichamelijk gezond menschengeslacht. Dat neemt niet weg, dat men ook open oog kan hebben voor het steeds toenemend aantal minderwaardigen op elk eebied Slechte omstanoorzaak. Dank zij onze consultatiebureaus voor zuigelingen en andere gezegende instellingen is de zuigelingensterfte gedaald en is Ma. “enschelijke leeftijd gestegen. dat is alles winst.

TOor meiSfge gemeente zijn de kosten van ven ■ pleging der onvolwaardigen in gestichten in dezen ' tijd haast ondragelijk en daarvan zijn in vele gevallen de volwaardigen de dupe. Is het dan wonder, dat mannen van naam, die de menschheid ’ een even warm hart toedragen als Ida Heijermans ra met haar strijders zijn voor rechtvaardiger maatschappij, de mogelijkheid van beperking der ' rijpelijk ■

wenschsijkheid om al of tot sterilisatie over te gaan kan ik niet oordeelen Mijn bedoeling is ook niet om het denkbeeld te propageeren. Alleen wil ik er op wijzen dat dit vraagstuk te belangrijk is om aangegrepen te worden voor een wekelijksch babbeltje en een dergdijk oppervlakkig geschrijf in een blad als „Tijd en Taak ’ heeft me teleurgesteld. S. S. WESTRA.

Dit stukje heb ik niet willen weigeren, omdat er een vraagstuk in wordt gesteld, dat wel uiterst moeilijk IS. Maar de inzendster, die protesteert tegen het stukje van een onzer medewerkers en het zonder meer „oppervlakkig” noemt, zegt zelf eigenlijk niets positiefs. Wij zullen trachten van een deskundig medewerker een artikel te krijgen dat ons wat verder brengt. DIÏITN

Van de Redactie

1. Van meer dan één kant van proletarische èn van intellektuele bereikt mij de opmerking dat de vervanging van „Mensentypen” door „Wachtwoord” een verlies werd geacht. Zeker ook om het gemis van het plaatje. Maar toch niet in de laatste plaats om de menselijke toon, die men juist in ons blad op z’n plaats vond.

Wij kunnen de eenmaal afgebroken rubriek niet hervatten, maar willen wel in de nieuwe jaargang (met 1 October) een andere reeks opzetten, die we betitelen: Levensgang. De bedoeling is: momenten uit de groei van het mensenleven, van geboorte tot ouderdom en dood. Wij zullen daarbij ook gebruik maken van foto’s. Wie helpt mee? Wie heeft er b.v. mooie scherpe kieken van kinderen of van è,ndere momenten uit de levensgang?

2. Ditmaal is het wachtwoord van den Christensocialist en antimilitarist Kagawa uit Japan. li ' ' "

GERARD VAN DEN BRINK en ANNIE POTHUIS trouwen den 29sten September 1934. Huwelijkswijding door Dr. W. Banning in Odd'Fe 11 owhuis, Keizersgracht 430, A dam, 1 u. 's middags.

RELIGIEUS-MONISME Dr. G. H. VAN SENDEN, zal dezen winter een cursus te Rotterdam houden over DE CONFLICTEN DER CULTUREN Aanvang 1 October. Prospectus op aanvraag bij P. A. de Wit, Kortenaerstr. 30 b, Rotterdam, Tel. 14047.

I I Jnhauil 8,. I § Ons socialisme, W. B i i Buitenland; Er komen mensen op een i _ thee, J. s. Bartstra 2 ë

Berlage, de kunstenaar der gemeenschap P j J. J. Meyer ’ 3 B I Binnenland: Nederland wachter van het I g Volkerenrecht, Luchtbescherming, ja b i Bruins ' ' 4 i = Gedicht: Hoe was zij ziek dien avond B g Jac. V. Hattum ’ r i

I Dwalende wetenschap, A. Vannu 5 1 I De rechtzaak van Ph. Vernier, J. Kalma 6 S I De Joodse kolonie in de Wieringermeer I g PI. Meijer ’ g | I Denken en doen, F. Kuin 7 | IN 1111111 l Illlli

Werft abonné’s voor „Tijd en Taak" Sebruikt daarom Uw tijd; kent Uw taak