is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 37, 1939, no 28, 08-04-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de Kerkelijke Wereld

In September 1938 is te Londen een Internationaal Vrij denkerscongres gehouden. Wij zouden daar nu niet meer de aandacht voor vragen, als ons niet een dezer dagen het verslag in handen was gekomen van den Nederlandsen spreker J. Hoving, die daar de toestand in zijn land ontvouwde.

Hij, redacteur van de „Vrijdenker”, geeft weer, hoe men in eigen kring over de positie en de strijd van de Vrijdenkersvereniging „De Dageraad” oordeelt. Wij citeren uit ~L’ Etoile Rationaliste”, het orgaan van de Wereldbond der Vrijdenkers, Ie jaargang no. 4, en voegen er tussen haakjes soms een kleine opmerking aan toe.

In de oude tijden is Nederland een katholieke natie geweest. (Dat was zeker vóór 1500, toen er nog geen Nederlandse natie bestond!). Heden is Nederland een Staat met zeer gemengde bevolking. De Katholieken vormen de sterkste partij. Hun politiek doel is om in de toekomst opnieuw (!) de meerderheid te hebben.

In Nederland bevinden zich twee bewegingen, die hen daarbij contrariëren. Dat zijn de bloeiende en invloedrijke Nieuw-Malthusiaanse Bond en de Vrijdenkersbeweging De Dageraad. Reeds vele jaren heeft de R.K. Kerk de strijd om de wereldbeschouwing verlegd van het argument naar het huwelijksbed.

Een zeer oude, in onbruik geraakte Zondagswet is weer opgerakeld. Men mag Zondags niet meer in zijn tuintje werken, pleziervaarten

zijn al verboden op Zondag, (en de goedkope treinen dan?), mensen van verschillend geslacht mogen niet meer naast elkaar in het gras zitten op sommige plaatsen, kortom men tracht de Zondag zo vervelend te maken, dat de mensen van verveling weer naar de kerken zullen lopen.

De Nederlandse Vrijdenkers hebben het zeer moeilijk en verdienen ten volle uw steun. Met een beroep op uw solidariteit eindig ik dit bericht over Nederland. Helpt hen, die bereids bedreigd worden met de gevangenis, zoals zij verdienen geholpen te worden.”

De regeermethode van Goseling staat ons zéér tegen, en wij willen opkomen voor vrijheid, óók voor hen, die zich Vrijdenkers noemen. Maar als de geestelijke leider van de ruim 80 jaar oude vereniging van Vrijdenkers nog zo weinig begrip toont voor haar tegenstanders, als haar haat tegen de Kerk verhindert te ontdekken, waar het bij die Kerk werkelijk om gaat, dan moet zij haar huidige positie niet alleen toeschrijven aan wat regeringen haar aandoen, maar vooral aan haarzelf.

Wie de strijd tegen het Nieuw-Malthusianisme alleen maar ziet van de kant der vergroting van de gezinnen om der wille van macht, en niet begrijpt, dat vooral eerbied voor de integriteit van het huwelijksleven daartoe drijft, heeft zich nooit verdiept in de diepe afschuw, die vele godsdienstige, maar ook ongodsdienstige, mensen tegen dat Nieuw-Malthusianisme hebben. Wie de strijd voor zondagsrust en -heiliging karakteriseert als een toeleg om, op homo-

pathische wijze, verveling door verveling te verdrijven, mist klaarblijkelijk de gave om zich in de geestesgesteldheid van een ander te verplaatsen.

Wie, tenslotte, bij het eerste het beste proces wegens persdelict zich tot martelaar proclameert, is niet uit het hout gesneden van werkelijke martelaren. Wij zouden de arbeid van een vrijdenkersbeweging kunnen waarderen. Maar alleen, als zij de moeite waard is, om er mee te vechten.

VCRENICINCSLCVEN

Bentveldnieuws Het weekeinde na Pasen staat in Bentveld het gezin in het centrum van onze aandacht. Het gezin; kern van de gemeenschap; het gezin: rust en veiligheid voor wie in het maatschappelijk leven wordt verontrust en opgejaagd; kan het gezin in deze tijd dat alles nog zijn? Welke krachten ondergraven het gezinsleven? Daarover spreekt Zaterdagavond H. H. Koch. Zondagmorgen, na een korte religieuze toespraak van den cursusleider Jan P. de Jongh, spreekt mevr. T. Toornstra—De Hondt over; de eisen van gezin en maatschappelijke strijd. De cursus wordt besloten met een lezing van dr. W. Banning over Religie in het gezin.

Voor onderwijsmensen is deze cursus een waardig slot van de Paasvacantie, voor huismoeders een ware verademing na een drukke schoonmaaktijd. We verwachten dan ook nog vele opgaven, liefst zo vroeg mogelijk.

T. en T.-groep Dordrecht 20 April zevende kernavond. Huize De Boer. Leider ds. Houtgast; acht uur precies.

Aan allen die belang stellen in vragen van religie en socialisme Hebt U ook reeds geprofiteerd van de belangrijke prijsverlaging der boekjes uit de TIJD EN TAAK-SERIE onder redactie van Dr. W. Banning De prijs per deeltje Cf bedraagt nu nog slechts Verschenen zijn: Geloof en Arbeid. Een inleiding tot het Nederlandse religieus-socialisme. 2. Meia Kaas—Albarda: Inleiding tot de poezie van Henriëtte Roland Holst. -v. 3 Prof. C. A. Mennicke: De toekomst der vrijheid. 4. Dr W. Banning: Religieuze opvoeding in het gezin. In dit boekje is tevens opgenomen een lijst van aanbevolen lectuur 5. Dr. G.'Stuiveling: Wegen der poëzie Beknopte beschouwingen over de Nederlandse dichtkunst sinds de oorlog. TWEEDE JAARSERIE 6. Dr. H. de Vos: Kerk en socialisme. 7. Dr. G. Horreus de Haas: Socialisme en levensbeschou-8. P. Minderaa: Het Mensbeeld in de hedendaagse literatuur. q! Joh. Wlnkler: De grote ontmoeting (tussen Christendom en Socialisme). „ 10. B. W. Schaper: Waarheen gaat Europa? De prijs der boeken was ƒ 0.85, terwijl elk der 2 jaarseries van 5 deeltjes tot nog toe voor een bedrag van ƒ 3.25 werd De nieuwe prijs bedraagt slechts ƒ 1.95 per jaarserie van 5 boeken. , , . Zend ons omgaand onderstaande bestelbon. Wijs Uw vrienden op deze prachtige gelegenheid zich een mooi bibliotheekje over vraagstukken van religie en socialisme aan te schaffen.

Bestelbon Ondergetekende, Naam: Adres: Woonplaats: wenst te ontvangen: ex. TIJD EN TAAK-SERIE a ƒ 0.50 ex. Jaarserie I ex. Jaarserie II f Dit bestelbiljet kan ingeleverd worden In de boekhandel, bij onze agenten of rechtstreeks per post in open envelop met anderhalve cents postzegel bij het Boekenbedrijf De Arbeiderspers, Hekelveld 15, Amsterdam-O.

A. EVELEENS, Uiterweg 71, Aalsmeer, vraagt per 15 April een HUISHOUDSTER van middelbare leeftijd.

Bekroond met een prijs van 50.000 kronen werd in de jaarlijkse grote romanprijsvraag de waarlijk indrukwekkende roman van HARALD HORNBORC Prediker in de eenzaamheid Uit het Zweeds door N. BASENAUGOEMANS. Groot formaat, ruim 300 bladz., in prachtband f 3.90 Een woeste streek in het Finland der 18e eeuw, vlak bij de Russische grens. Een ruwe en primitieve bevolking getyranniseerd door de w machtige landheren en geteisterd door de onophoudeluke invalt der Bussen. Een bevolking van sterke mannen en VTOUwen met en heidense tradities, natuurmensen, die primitief zun in hun haat en drift en groot in hun liefde, hun moed en gerechtigheid ........ In dit land en onder deze bevolking kornt zo uit de beschaafde wereld de vroegere prediker Dr. Rijselius. De strijd van eenzamen man tegen een half verwilderd vplk, tegen bijgeloof, tegen intrige en haat. tegen eigen menselijke zwakheid is hier op meesterlijke wijze uitgebeeld. Een indrukwekkende, zeldzaam-boeiende roman. Verkrijgbaar in de boekwinkels van de Arbeiderspers.

BESTELBIUET Ondergetekende wenst te ontvangen van Boekenbedrijf N.V. De Arbeiderspers Amsterdam ex. Homborg: „PREDIKER IN DE EENZAAMHEID” In prachtband ƒ 3.90 contant t© b©t£ll6ll in 2 of 3 maandelijkse termijnen. Naam: Adres: Woonplaats: