is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 37, 1939, no 29, 15-04-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats vinden In Ons Huis, Oude Delft. Er zal een inleiding gehouden worden door mej. E. J. Bruins over „De grondslagen van ons idealisme”. De bedoeling is het zwaartepunt van de avond te laten vallen op de gedachtenwisseling, waaraan Jongeren van verschillende richtingen zullen deelnemen. Door een vertegenwoordiger der orthodoxe richting zal op de volgende avond gesproken worden over: „De consequenties van ons geloof voor het maatschappelijke leven”,' terwijl deze samenkomsten beslóten zullen worden met een inleiding door een socialist over het onderwerp; „Wat betekent het socialisme voor het geestelijk leven in Nederland?”. Belangstellenden kunnen zich schriftelijk opgeven aan het secretariaat Thorbeckestraat 19.

De wijdingsavond voor 1 Mei wordt in samenwerking met het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling gehouden op de avond van de 30e April in de Remonstrantss Kerk. De heer Joh. Winkler zal voor ons spreken. Kaarten verkrijgbaar a 15 cent bij De Arbeiderspers, Oude Delft. Werklozen 10 cent.

R.S.C. Enschede

Onze openbare bijeenkomst over; De grote ontmoeting”, kan in alle opzichten als zeer goed geslaagd worden beschouwd. Met grote belangstelling volgden de circa 120 bezoekers, waaronder vogels van zeer diverse pluimage, de uiteenzetting over dit onderwerp. Ds. S. Coolsma hield een warm pleidooi voor deze ontmoeting, zowel terwille van het Christendom als terwills van het socialisme. Ds. J. L. de Wolf verdedigde de stelling, dat de kerk zich niet aan de maatschappelijke groeperingen mag binden, waarna tenslotte Ds. J. L. Paber betoogde, dat de tijd voor wederzijds begrip en nauwe samenwerking gekomen was. Wij hopen dan ook, dat het niet bij deze ene ontmoeting zal blijven, maar dat er door deze bijeenkomst genoeg belangstelling is gewekt, om op deze weg met succes voort te kunnen gaan.

R.S.C. Rotterdam

Op de laatste contactavond, die de R.S.G. Rotterdam in dit seizoen nog belegt, zal J. van Rhijn een inleiding houden over; ~Toyohiko Kagawa, zijn betekenis als Socialist en Christenprediker m Japan”. Dat dergelijke figuren als lichtpunten in deze donkere tijd aanwezig zijn, moet zeer zeker onze volle belangstelling hebben.

De bijeenkomst heeft plaats op 22 April, des avonds 8 uur in een lokaal van de Jeugdherberg aan de Oosterkade 20.

Wekt ook anderen op, deze interessante lezing te beluisteren. Toegangsprijs 10 cent. Gelegenheid voor fietsenstalling.

Houdt u ook de avond van 30 April vrij voor onze Wijdingsavond? Nadere berichten verschijnen nog in ~TiJd en Taak” en ~Voorwaarts . Enige belangstellenden zouden graag het Weekeinde te Bentveld meemaken over het onderwerp: „De vrouw in de maatschappij” (cursusVll) op 6 en 7 Mei Omdat wij menen, dat meerdere Rotterdammers belangstellen in dit onderwerp (deze cursus is niet alleen voor vrouwen bedoeld) zouden wij weer graag een groep vormen van minstens 10 personen, om het voor meerderen mogelijk te maken naai" Bentveld te gaan.. Geeft u dus zo spoedig mogelijk op aan Mevr. Krul, Van Heusdestraat 9 (telefoon 37535) met vermelding van: 1. Naam en voornaam; 2. Leeftijdj 3. Beroep; 4. Adres en woonplaats; 5. Vegetarisch voedsel gewenst?; 6. Met wie een kamer delen?; 7. Duidelijk opgeven man of vrouw.

R.S.G. Utrecht

Op onze bijeenkomst op Zondag 16 April, des avonds 7 uur zal in het gebouw „Harmonia”, Ambachtstraat 12, voor ons spreken Ds P. v. d. Veer van Amsterdam. De toegangsprijs is 10 cent per persoon. Werklozen hebben vrij entrée.

R.S.C. Sneek

Voor onze Wijdingssamenkomst op Zondagmorgen, 30 April 1939, 10 uur in zaal Piso, Parkstraat vragen wij reeds nu aller aandacht en medewerking tot bekendmaking. Verdere bijzonderheden volgend Tijd en Taak-nummer. H. S.—H.

BCSTVCLDNIEUWS

Verslag werklozeninternaat 27 Maart 1 April

De week die wij, leden van de Werklozengemeenschap „Het Anker”, samen hebben doorgebracht op Bentveld, zal nog lang als een mooie herinnering bij ons blijven voortleven.

Het zal ons een steun zijn, die herinnering, in deze moeilijke tijd, die al zoveel van onze geestkracht vergt.

We hebben weer eens geleerd wat kameraadschap betekent, wat voor nut het heeft om met elkaar in gesprek te komen en te horen hoe een ander denkt over de problemen waar Je zelf mee worstelt.

Onze kennis hebben we allen verrijkt met hetgeen op de lezingen werd verteld, de een in min-

dere de ander in meerdere mate naar gelang ieders smaak en interesse. De discussies na de lezingen waren echter o.i. altijd het boeiendst en tevens het meest leerzaam en menige interessante -vraag werd door één uit ons midden gesteld die niet alleen den vrager maar ook de hoorders op menig gebied wegwijs heeft gemaakt.

Dat er wel eens verschil in meningen bestond spreekt welhaast vanzelf, maar de wijze waarop menig debat werd besloten liet niets te wensen over en deed niets af aan de kameraadschappelijke geest, die trouwens van het begin tot het eind van de week nergens door ook maar één wanklank werd verstoord. Bij het naar huis gaan luidde het eenparig gegeven antwoord dan ook op de -vraag, hoe ze het hadden gevonden: „jammer, verduveld jammer, dat we alweer naar huis moeten, we komen er nu pas goed in”.

Het weer heeft in alle opzichten meegewerkt, uitgezonderd een regenachtigen Dinsdagmiddag, om het genot van het buiten zijn te verhogen. We hebben dan ook vele mooie wandelingen gemaakt door de prachtige omgeving. We zijn naar het strand geweest en we troffen het die dag zó met het weer, dat enigen van ons die dag vergeleken met een warme zomerse dag met het gevolg dat zij het nodig oordeelden om een bad te nemen in het zeewater. Aangezien ze echter geen badpak bij zich hadden hebben ze toen maar kousen en schoenen uitgedaan en een voetbad genomen.

Op onze vraag of het water niet wat erg koud was. antwoordden ze, dat het water heerlijk was: of ze de waarheid hebben gezegd, zullen we maar in ’t midden laten. We hebben niets dan lof gehad voor de wijze, waarop de diverse maaltijden werden bereid en we geloven dat de grootste dank die we de keukenleiding kunnen brengen, wel deze is, als we zeggen, dat we de afgelopen week heerlijk hebben gegeten.

Een verder vermelden van al hetgeen we op Bentveld hebben meegemaakt zou te ver voeren in verband met de beschikbare plaatsruimte en degenen, die ook wel eens een week in groepsverband op Bentveld hebben doorgebracht, zullen ons wel begrijpen als we zeggen dat we ons uitstekend hebben vermaakt en terdege hebben gelachen.

Rest ons nog om al degenen, die deze week tot een onvergetelijke voor ons hebben gemaakt hartelijk te bedanken en ze bij deze een „tot weerziens” toe te roepen, naar we hopen een „tot weerziens” in voor ons allen betere tijden. J. V.

Verslag cursus V. 1 en 2 April: „Hoe bouwen wij een levensbeschouwing op”

Het thema van deze cursus moge wat héél groot lijken, maar een goed verstaander zal begrijpen dat het ook niet de bedoeling was om in het tempo van onze tijd in anderhalve dag tot een resultaat te komen, dat na ieders ervaring eerst na jaren van zoeken en strijden ’s mensen innerlijk bezit kan worden. Verre daarvan. Maar dit zoeken en strijden kan dikwijls zo onnodig en verwrongen zijn; hoevele omwegen staan er niet open die wij onwetend inslaan en hardnekkig of weifelend volgen. Wat een blijde en bevrijdende beleving is het dan, wanneer ons klaarheid wordt gebracht in een sfeer, die ’t mogelijk maakt zichzelf zó ver opgeheven te voelen dat het is of men met de hand medegevoerd wordt om vol ontzag te aanschouwen wat eens zo hoogverheven en onbereikbaar boven eigen begrip scheen te liggen. De drie lezingen van dr. Banning: „de verwerking der levenservaring", „zelfkennis” en „Godskennis”, hoe kristalhelder waren ze, hoe zuiver en waarachtig. Wat een voorrecht was het deze uren naast hem te mogen staan op de plaats, die door zijn piëteit en liefde ten opzichte van de behandelde stof bepaald wordt. Wat bleek het ook uit de nabespreking van deze volle, door 80 mensen bezochte, cursus dat allen hem in de diepte gevolgd hadden en hoe merkwaardig bleek hierbij, dat een vraag van een onbekende ander ook de vraag van ’t eigen hart kan zijn.

Wij mochten intens dankbaar heengaan met boordevolle handen en met maar één wens: de ontvangen schatten veilig thuis te brengen, zodat ze op alle plaatsen waarheen wij uit elkaar waaiden, nog lang kunnen naschitteren en moge het ons dan gegeven zijn te blijven zien. Dit was een wens voor onszelf. Die voor Bentveld sluit daarop aan: mag deze krachtbron nog lang zó de vele opgehouden handen vullen.

Gevraagd voor direct in het ontwikkelings- en vacantiehuis De Vonk te Noordwijkerhout:

een hulp in de huishouding

bereid alle voorkomend werk te doen. Brieven met inlichtingen en aanbevelingen aan de Directie van De Vonk.

Zorgeloosheid

De man en vader, die zijn leven niet verzekert, speelt hoog spel. Vrouw en kind beschermen, kost U bij de Centrale slechts een klein bedrag elke maand. U bent dan verzekerd bij een der sterkste en meest solide Levensverzekering-Maatschappijen van Nederland. Denkt U democratisch, dan is dat een reden te meer om de Centrale te kiezen, want zij steunt financieel de sociale arbeid en de moderne arbeidersbeweging.

üeriïr^~™ Arbeiders-Verzekering Rijnstraat 28 – Den Haag,