is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 37, 1939, no 42, 15-07-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meidag op de hoeve

Het regent aan de staldeur, waar verscholen de paarden dof en stampende bewegen,

in 't tuintje op de donkere violen

en de geschoren heg regent de regen.

En in de zilverzwarte karresporen, in 't vaartje en de ruige wallekanten,

op hondsdraf, eereprijs en waterplanten, stralend en in de ste'"ke kleur herboren.

Hoe helder is nu alles af te lezen,

het zwarte erf, het vochtig hout der schuren, vensrers en luiken, blinkend aan de muren,

levend van tint en gaaf geteekend wezen.

De roggeakker, licht van glans doorvlogen, houdt aan de pluimen duizend droppels tegen

het appelboompje staat zijn pracht te wegen, takken door trossen vocht en bloei gebogen.

Open de vensters, laat de regen binnen, het geurt naar aarde, naar kiemende zaden.

naar groen, naar een gezegend jong beginnen, want reoen is een hemelsche aenade.

IDA G. M. GERHARDT

Van mensen en dingen

Important people

Interviews zijn de laatste jaren bijzonder in de mode. Zij hebben dan ook ongetwijfeld hun plezierige en interessante zijden, vooral voor den interviewer. Meestal moet er een reis voor worden gemaakt, men komt in aanraking met mensen, die een min of meer grote bekendheid genieten, men ziet de beroemdheden in hun werkkamer, er wordt koffie geserveerd en een fijne sigaar opgestoken en tenslotte ontvangt men zelf een stukje van de gewichtigheid mee, doordat men over de bijzondere ontmoeting en het belangrijke gesprek een artikel in krant of tijdschrift mag publiceren. Natuurlijk heeft de ondervraagde er ook zijn genoegen aan beleefd; want welk mens is zo zonder ijdelheid, dat hij volkomen onverschillig blijft voor het feit te behoren tot die niet onderdrukte minderheid, welke voor publicatie van gesprek en foto in aanmerking komt?

Nu ik in het koele morgenlicht zo schrijft men dit, wanneer men zijn broeierige kamer heeft betreden werk aan deze „Beitrdge zur Psychologie des Gespraches, insbesondere mit berühmten Personen aus In- und Auslande”, nu leg ik eensklaps mijn potlood neer, want ik hoor plotseling uit het andere vertrek een bekend gebrabbel. En ik weet meteen, dat ik er vandaag niet uit behoef te trekken om een gebeurtenis van belang te beleven of een persoon van betekenis te ontmoeten, want in dit huis kan ik een mensje ontmoeten, dat van zoveel gewicht is, dat er boekdelen over te vullen waren.

Er zit winst in om meer dan één kind te hebben. Want toen onze eerstgeborene nog de zware dubbelfunctie van oudste en jongste kind in huis vervulde, was het eigenlijk een zot gedoe. Elke klank werd genoteerd in fonetisch schrift, elke schrede werd bewaakt en wanneer de kleine in een onverklaarbare boze bui wild met haar voetjes lag te trappelen, grepen wij eerst naar de boekenplank, afdeling Stern, Künkel, Bühler, om zenuwachtig te bladeren naar analoge gevallen, teneinde te weten hoe te kijken, te reageren, te negéren of doortastend op te treden. Met het gevolg, dat wij altijd achter de feiten aan sukkelden en bladzijde 211 (1;2) aan het bestuderen waren, terwijl ons object al weer aan bladzijde 223 (1;3) toe was of onderwijl de box uitgerold en halfweg de trap was opgeklauterd. In welke gevallen de literatuur niet voorzag. Nu is dit alles veel eenvoudiger en tegelijk

veel gezelliger geworden. Moeder schrijft niet de ganse dag in baby’s dagboek, noch manoeuvreert zij voortdurend met zeef, weegschaal en thermometer en. ik ben niet langer verplicht belangstelling te tonen voor al deze soort manupïlaties van Moeder en Kind.

Ik kan nu opstaan en hutten de officiële tijden om de jongste, wier levensterrein nog beperkt is tot het vierkant van een boxvloer, opnemen en zo maar midden op de grond zetten. Blazend en met kleine pretlachjes van echt plezier kruipt ze dan de kamer door, liefst zo ver mogelijk weg en met een onfeilbaar instinct zich dadelijk omkerend, wanneer zij merkt toch weer te dicht in de buurt van de box te zijn beland. Wanneer tenslotte aan de vrijheidsperiode een einde moet worden gemaakt, stijgt er een gebrul op, dat een felle aanklacht is tegen ons tegenwoordige paedagogische wanbeheer. We durven er geen wetenschappelijke noch populaire literatuur op na te slaan, maar we zoeken heil in de verderfelijke afleidingsmehode. En vreemd, hoe vaak hebben we, dank zij onze moderne analyserende en uiterst rationele levenskijk, gemeesmuild en geschamperd, wanneer we aanschouwden, hoe elke dag weer onze kleine straat werd overstroomd door talrijke bakkers en groenteboeren; en we lazen over economische verspilling, een slecht functionerend distributie-apparaat en we spraken met buurvrouw over gezamenlijke leveranciers om althans in eigen omgeving een begin van ordening te krijgen. Nu moeten we echter de kleine van haar huilpartij afbrengen en we zijn dankbaar, dat we naar de dingen buiten kunnen wijzen, want dra is zij alle leed vergeten en proeft zij met grote Intensiteit de vreugde van het af- en aangerij van wagens van allerlei slag, zij juicht bij het geklikklak van een paardehoef en bij het getoet van een benzienvehiekel, zij danst weldra van uitgelaten pret bij het gekrioel van melkwagens zonder tal, bij het afgunstig gehinnik van groenboerpaard wit tegen groenboerpaard bruin en bij het daverend gekwak van twaalf harde deksels op twaalf wagens dampend brood door de energieke ruk van twaalf brave knechts.

Kom, wat wou ik nu eigenlijk met dit stukje? Niets en toch heel veel. Ik had nu eens zin mij af te wenden van de Mensen en Dingen in den lande en om zo maar wat te schrijven over de kleine mensjes vlak naast ons. Kleine mensjes en daardoor worden zij wel eens over het hoofd gezien.

Kleine mensjes, maar Important People. K.

Oe Trereld Tan nu

Ruilhandel tussen Engeland en Amerika

De vriendschappelijke verhouding tussen Engeland en de Verenigde Staten van Amerika heeft niet alleen weerklank gevonden in het bezoek van het Britse Koningspaar aan Amerika, maar blijkt ook duidelijk uit de economische betrekkingen, welke er tussen de beide landen bestaan.

Zo zal Amerika 600.000 balen katoen leveren, waarvoor Engeland in ruil een equivalente waarde aan rubber zal leveren. De regeringen zullen alles in het werk stellen om een overdreven stijging van de prijs van rubber, als gevolg van deze transactie, te voorkomen. De voorraden worden aangehouden als reserve bij een oorlogstoestand. Mocht zich een dergelijke noodtoestand niet voordoen, dan zullen de voorraden niet voor zeven jaar geliquideerd worden.

Onderhandelingen tussen Engeland en Polen

De onderhandelingen tussen Engeland en Polen zijn druk aan de gang. Voorlopig betreffen zij de volgende aangelegenheden:

Levering door het Verenigd Koninkrijk, in het bijzonder van geschut van zwaar kaliber en vliegtuigen.

De levering van grondstoffen uit de Britse koloniën en de dominions ten behoeve van de Poolse industrie.

De financiering van deze aankopen en credieten voor de Poolse binnenlandse economische behoeften.

Mag niet kiezen, maar is toch raadslid

In Den Haag hebben de communisten, zoals men weet, één zetel gewonnen. Op zichzelf is dat een politiek symptoom zonder meer. Het merkwaardige feit doet zich hierbij echter voor, dat de gekozene, de heer A. van Dijk, een beminnelijke jongeman is van zegge en schrijve 23 jaar. lemand, die door de wet dus nog niet bevoegd wordt geacht, zijn stem uit te brengen, maar door een andere wet wel tot raadslid gekozen kan worden. Vreemde toestanden. Maar de mogelijkheid bestaat natuurlijk, dat een man als Van Dijk pas op zijn 25ste kan zeggen op wie hij wU stemmen, maar nu al precies weet, hoe hij onze Residentie wil besturen ...

Een gezaghebbende stem

De toneelschrijver J. B. Piiestley schrijft in de „News Chronicle”: Ons stelsel van werklozensteun, zonder uitzicht op werk en echt loon, maakt dat een man op den duur geen man meer is. Het Amerikaanse stelsel van werkverschaffing, hoewel duurder, is veel beter.

Zelfs Hitler kan ons iets beters laten zien, en zolang wij deze grauwe troepen mannen in sombere stille steden hebben rondlopen, staan wij althans in dit ene opzicht beneden het peil der dictaturen.

De Wet op de Rijksbank

Bij de wet op de Rijksbank wordt deze onmiddellijk ondergeschikt gemaakt aan den Führer en wordt het onbeperkt gezag van de staat over de circulatiebank hersteld. Alleen de Führer kan beslissingen nemen over bijv. de hoogte van het bedrijfscrediet van de bank, het bedrag van de schatkistwissels e.d. In het bestuur van de Rijksbank is aan den president het alleenbeschikkingsrecht ' verleend. Deze autoritaire positie is in het gehele bedrijf der bank doorgevoerd.

Voor het onderhouden van de betrekkingen tussen de leidende persoonlijkheden van het Duitse economische leven en de Bank, zal een „Beirat der Deutschen Reichsbank” worden opgericht. De kapitaalbasis van de bank blijft onveranderd. Slechts Duitse onderdanen kunnen aandeelhouder zijn.

De goudvoorraad en de deviezenvoorraad van de bank zullen op een dusdanige hoogte worden gehouden als nodig is voor de regeling van het betalingsverkeer met het buitenland en tot handhaving van de koers van de Rijksmark. Deze goud- en deviezenvoorraad