is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 37, 1939, no 46, 19-08-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Maarten Maartenshuis

„Waar arbeid tot ontspanning wordt"

We leven op het ogenblik weer in de tijd, waarin de ene helft van Nederland de andere examineert. En wanneer we langzaam maar zeker het aantal geëxamineerden zien slinken en de namen van de vele geslaagden in de dagbladen lezen, dan kan men met zekerheid zeggen, dat een deel van de vreugde in de Nederlandse gezinnen te danken is aan het Maarten-Maartenshuis.

Enige weken geleden brachten wij een bezoek aan dit helaas nog te weinig bekende jeugdcentrum, waarvan de geschiedenis in het kort als volgt luidt:

Het huis maakt deel uit van het uitgestrekte landgoed „De Zonheuvel” en werd vroeger bewoond door den heer Van der Poorten Schwartz en zijn gezin. Jozua Marius Willem van der Poorten Schwartz (geboren in 1858 en overleden in 1915) ontving zijn opvoeding gedurende zijn kinderjaren in Engeland, Nederland en Duitsland, studeerde te Utrecht on promoveerde in 1882 aldaar in de rechten en staatswetenschappen. Vele jaren bereisde hij hierna Europa: Italië, Algiers en Frankrijk. Sedert 1904 werd zijn permanente verblijfplaats Nederland, waar hij zich onder het pseudoniem van Maarten Maartens als schrijver ontplooide. Hij bediende zich in zijn werken echter van de Engelse taal en hierdoor is het vermoedelijk te verklaren, dat hij in Nederland zo weinig naam maakte. Van zijn romans zijn vooral „The Sin of Joost Avelingh” en „God’s Pool” bekend. Onder het pseudoniem Joan van den Heuvel publiceerde hij in 1914 in het Nederlands een bundel „Gedichten”.

Deze schrijver nu, door zijn wereldburgerschap een „internationaal” voelend mens, bouwde op de heuvelrug van de Oude Rijn, tussen Doorn en Maarn, een statig huis, geheel in de zeventiende eeuwse stijl opgetrokken. En hij heeft daar de traditie gevestigd, waaruit de tegenwoordige bestemming van het huis is gegroeid:

„bevordering van jeugdvorming en jeugdbeweging, waarbij nationale en internationale samenwerking wordt beoogd”.

Men behoeft eigenlijk slechts het gastenboek van dit tehuis in te zien om te weten, dat dit centrum een internationale oase is te midden van een wereld, die zich hoe langer hoe meer toespitst op het nationaliteitsbesef van de jeugd. In alle talen en uit alie werelddelen vindt men er dankbaarheidsbetuigingen, zowel van ouderen als van jongeren. Geen wonder dan

ook, want een vluchtig bezoek aan het Maarten Maartenshuis is al voldoende, om een indruk te krijgen van de weldadig rustgevende sfeer die er heerst.

De prachtige ligging te midden van bossen en korenvelden, het wijde grasveld en de bizonder fraaie Franse Le Nótre tuin direct vóór het huis, het degelijk-eenvoudige, maar imponerende interieur maken deze omgeving wel heel geschikt voor geestelijke concentratie en voorbereiding.

Het leslokaal.

Volgens het reglement staat het huis gedurende het gehele jaar open voor: leerlingen van middelbare scholen in klasseverband onder leiding van docenten; studenten in groepsverband, al dan niet onder leiding van professoren;

hen, die voor een conferentie, reünie of vergadering behoefte hebben aan een huis, waar zij zich in groepsverband geheel vrij voelen.

Zoals hieruit reeds blijkt is het niet alleen de directie van het huis, die het verblijf in het Maarten-Maartenshuis organiseert. Zelfs niet in de eerste plaats. Zij bepaalt zich in hoofdzaak tot het organiseren van Internationale Jeugdkampen gedurende de vacanties. Het is de bedoeling „jonge mensen uit verschillende landen op deze wijze gelegenheid te geven eikaars taal en gedachtenwereld te leren kennen.” Het aantal deelnemers stijgt met de jaren en weer is het het gastenboek, dat beter dan welke verklaringen ook, bewijst hoe na het Maarten-Maartenhuis de vreemde gasten aan het hart ligt. Helaas gaat ook aan deze organisatie de Europese crisis niet ongemerkt voorbij: het internationale kamp, dat dit jaar zou worden gehouden, moest worden afgelast, daar verschillende deelnemers grote moeilijkheden hadden met het verlaten van hun land. Niettemin zijn er in Juli 3 Amerikaanse studenten, een Duitse, twee Engelse jongens en een Zwitsers meisje geweest. Van 14—28 Augustus wordt er een Belgisch-Nederlands meisjeskamp gehouden, dat geheel is voltekend en ook het internationale kamp der New Commonwealth gaat door. De vele andere gasten komen uit de meest uiteenlopende categoriën. Wij doen slechts een greep uit de agenda van December 1938 tot September 1939 en zien daarin 0.a.;

«tt werltweek van het Stad. Gymnasium te Arnhem, een werkweek van de ’s Gravenhaagse Vakschool voor meisjes, idem van een Montessorischool in Amsterdam, een conferentie van de leiders van Volkshuizen, de R.K. Huishoudschool te Utrecht, Reünie van de Quaker Hostel, een Kimstweek, georganiseerd door het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, een weekeind Jeugdgroep van de Algemene Nederlandse Bond »an Handels- en Kantoorbedienden Afdeling Rotterdam, Haagse Kanovereniging ~De Windhappers”, en in voorbereiding is een werkkamp van het Chemisch Anorganisch Laboratorium te Leiden. Behalve deze groepen zijir ook de leden van de Oxfordbeweging herhaaldelijk in het Maarten-Maartenshuis te gast en in de voorzomer hielden de gezamenlijke verbruikscoöperaties er hun mondelinge cursussen.

Men ziet vogels van zeer verschillende pluimage vliegen het nest op de ~Zonheuvel” binnen. Het is jammer, dat alle drukte zich tot dusver hoofdzakelijk op de maanden Maart tot October concentreert, want ook ’s winters moet het in het centraalverwarmde huis heel behagelijk en gezellig zijn. En zeker is een besneeuwd heuvelland even aantrekkelijk als wanneer er zomerzon over schijnt.

Een nieuwe attractie van het park is het in werkverschaffing aangelegde openluchttheater, waar de „Rederijkers” van Doorn het eerste grote drama, n.l. „De heks van Overholiand” zullen spelen. Tei voorkoming van misverstand vermeiden wij even, dat op het terrein ook staat de jeugdherberg „De Zonheuvel” en het Maarten Maartensmuseum, gehuisvest in het

Maarten Maartenshuis. Men ziet hier alle kunstschatten, door Maarten Maartens verzameld.

Het geheel staat onder leiding van een bestuur, waarvan de dochter van den heer Van der Poorten voorzitster is.

Wij menen na ons bezoek wel te kunnen zeggen, dat zij met even bekwame als liefdevolle hand het werk van haar vader voortzet en zijn idealen tracht te verwezenlijken.

Het is onze oprechte wens, dat zij en haar deskundige staf hierin met succes mogen slagen! I. DONKER—RUTGERS.

De wereld van nu

Uit een A.8.C.-boek De kapitein wil een brief naar de soldaten voor aan het front sturen. „Hitler, zoudt u dat kunnen doen?” vraagt hij. ~Zeker, kapitein!”

En hij ijlt weg met de brief. Wat is de weg gevaarlijk! Er zijn grote diepe gaten en brede grachten. Er zijn ijzeren versperringen met prikkeldraad. Daar schieten de Fransen met geweren en kanonnen. Geen vrees! Voort gaat het over graven en kuilen. Naar binnen in de schuilplaats!

Maar daar zijn alleen maar Fransen. Vijftien man en een officier. „Gij zijt allen gevangen”, roept Hitler. En omdat ze menen, dat er nog meer Duitsers komen, houden zij allen hun handen omhoog.

„Hitler, gij zijt een held”, zegt de generaal, als hij de gevangenen voorleidt. „Daarom krijgt gij dan ook het ijzeren kruis.” Uit het Duitse A.8.C.-boek van Otto Zimmermann.

~Zimmerman, gij zijt een genie. Daarom krijgt gij dan ook Of hebt u al het gouden partijteken?”

Brits-Frans mobilisaüe-crediet

De diplomatieke correspondent van de „Daily Telegraph” verneemt, dat de Poolse financiën krachtig door Engeland en Frankrijk zullen worden versterkt. Respectievelijk zullen de beide genoemde landen 5 en 3.5 mlllioen pond Sterling storten. Engeland zal bovendien nog credieten tot een totaal van £ 8 millioen ter beschikking stellen voor de aankoop door Polen van oorlogs-materieel en grondstoffen in Groot-Brittannië.

Mexicaanse landbouwers keren terug

1.400.000 boerenarbeiders, in de Ver. Staten woonachtig, worden door de Mexicaanse regering in de gelegenheid gesteld naar hun vaderland terug te keren. Het noordelijk grensgebied wordt door middel van bevloeiing voor de katoen-producten in gereedheid gebracht.

Er zijn reeds 500 gezinnen teruggekeerd. ledere boer krijgt zaad en gereedschap en een crediet van de Staatslandbouwbank om hem door de eerste tijd tot het rijpen van de eerste katoenoogst heen te helpen.

De voorgevel van het huis.