is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 38, 1939, no 8, 18-11-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verenigingsleven

R.S.G. Corinchem en omstreken

Zondag 19 November 10 uur voormiddag lezing van den heer Walhout ten huize van fam. Donker, Arkelse Onderweg 101. L. R. V.

R.S.G. Den Haag

Onze maandelijkse bijeenkomst hebben wij vastgesteld op;

Vrijdagavond 24 November ’s avonds 8 uur in zaal 2 V. h. Volksgebouw, Prinsegracht. Ons bestuurslid mevr. Mr. A. de Kanter—Van Hettinga Tromp zal voor ons spreken over:

De weg naar wereldvrede: van internationale loetteloosheid naar internationale rechtsorde. Er zal gelegenheid zijn tot het stellen van vragen en het uitwisselen van gedachten. Vrienden dit onderwerp heeft zeer zeker ons alles belangstelling.

Wij verwachten U allen Vrijdagavond 24 November in het Volksgebouw. A. G. L. W.

R.S.G. Enschedé

Op Dinsdag 28 November, ’s avonds 8 uur, houden we onze Getuigenisavond in de grote zaal van „Ons Huis”, Oldenz.str., waar Dr. W. Banning eix S. de Jong zullen spreken.

Deze bijeenkomst moet slagen. Mogen we er dus ook op rekenen, dat alle T. en T.-lezers hun vrienden en kennissen aansporen, deze vergadering te bezoeken.

Onze eerste cursusavond over „Geloof en Arbeid” werd door veie van onze leden bezocht. Wij hopen, dat op de 2e cursusavond, die Maandag 20 November, ’s avonds 8 uur, Herman van Hoevelstraat 3, wordt gehouden, ook de overige leden aanwezig zullen zijn.

T. en T.-lezers zijn ook van harte welkom.

R.S.G. Utrecht

Op Dinsdag 7 November hielden wij onze jaarvergadering. De verslagen van den secretaris en van de penningmeesteres, alsmede de verslagen over de brochure-verkoop en het spaarfonds werden goedgekeurd. De periodiek aftredende bestuursleden W. J. Perrenet en H. Donia werden herkozen. G. C. Plemper van Balen had zich niet herkiesbaar gesteld. In zijn plaats is als bestuurder benoemd G. Lemair. Tot leden van de kascommissie zijn gekozen H. J. Boon, J. Dunnink en H. C. Luxwolda. Petiet bracht een uitvoerig verslag uit over de Werkersbijeenkomst te Bentveld.

Onze eerstvolgende cursusavond zal plaats vinden op Woensdag 22 November, ’s avonds 8.15 uur, in „Harmonia”, Ambachtstr. 12. D. A. Waihout spreekt dan over Martin Buber. Zoals reeds is meegedeeld, zal de Getuigenisavond worden gehouden op Woensdag 29 November en wel des avonds 8 uur in de zaal van het Jaarbeursrestaurant. Sprekers zijn Ds. L. H. Ruitenberg en J. V. d. Kieft. Voorziet u tijdig van kaarten, die te bekomen zijn a 15 cent bij: Boekhandel Arbeiderspers, Oudegracht 243; D. A. Walhout, v. d. Voort V. Zijplaan 21; P. F. Petiet, J. S. Bachstraat 32; W. J. Perrenet, Malakkastraat 53; H. F. Stekelenburg, Socrateslaan 37; G. C. Plemper van Balen, Alb. Neuhuysstraat 3 2e ét.; H. Donia, Prinses Julianaweg 6A. Werklozen hebben vrij entrée.

R.S.G. Arnhem en omstreken

Wij vestigen nog eens de aandacht op het zevende Arnhemse religieus-socialistische weekend, dat 25 en 26 November a.s. wordt gehouden in het Oolgaardthuis, Klingelbeekseweg 61.

INHOUD: Blz. Het ogenblik, W. B 1 Buitenland: In het gedrang, B. W. Schaper 2 Vóór het heilige, P. Kalma—Koops 3 Binnenland: Het putje van Willibrord, Politiek op de kansel. Bloed in bloedige tijd, J. A. Bruins

Horreüs de Haas zestig jaar, W. B 5 Vrijheid in de moderne staat, E. C, Knappert 5 Na het eerste schot, gedicht van G. Stuiveling 6 De derde van Schendel, G. Stuiveling 6 Regen en Hamer, Kr. Strijd 7 Twee Christusboeken, P. Smits 7 Domela Nieuwenhuis herdacht, H. Roland Holst 8 Uit de Kerkelijke Wereld, L. H. Ruitenberg B—9 Loflied op den man; overgenomen 9 Nieuws van overal 10 Boogvenster, gedicht van Ida G. M. Gerhardt 11

Luther en wij, P. Smits 11 Boekbesprekingen 11—12 Verenigingsleven 12

Ongetwijfeld voelen vele geestverwanten juist nu behoefte ter uitwisseling van gedachten samen te komen. Wij menen, dat het onderwerp van ons weekend: Europa en de taak van het socialisme, daartoe ruimschoots gelegenheid zal geven. J. v. d. Kieft spreekt voor ons over de gevaren, die er voor het socialisme liggen in de huidige —■ ook binnenlandse situatie; G. M. Nederhorst over de problemen, welke voor het socialisme zijn ontstaan door de oorlog en de veranderde internationale verhoudingen, terwijl J. G. Bomhoff nog eens de fundamentele waarden van het socialisme naar voren zai brengen. Op Zondagmorgen houdt Mej. D. M. Revelman een korte religieuze toespraak.

De deelnemersprijs is teruggebracht op ƒ 1 (echtparen ƒ1.50). Wie nog geen volledig programma heeft, kan het aanvragen bij den secr. Zijpend.weg 43. Ook laatkomers zijn, zo lang er plaats is, welkom!

Evangelisch levensbesef

De cursus Evangelisch levensbesef, op 4 en 5 Nov. te Bentveld gehouden, werd door Dr. Banning geopend met een inieiding „Het verval van ’t Chr. bewustzijn in Europa”.

Wat zijn karakteristieke kenmerken van het Christendom?

Centraal is wel de koninkrijk Gods gedachte. Wij aanvaarden weilicht de oude (oosterse) voorstellingen niet meer, b.v. openbaringen van Johannes, maar de gelovige blijft hopen op ’t nieuwe rijk. De aardse dingen zijn betrekkelijk, absoiuut zijn de dingen der mensen nooit. Het koninkrijk Gods is absoluut en zal (en is!) uit God zijn. Hoewel de mens het koninkrijk Gods niet zal brengen mag de houding (en kan dat ook niet) niet fatalistisch zijn. Licht wordt hier geboren het conflict Christendom—aards absolutisme.

Ais tweede kenmerk van het Chr. bewustzijn ziet spr. de waardering van den mens, Christus zocht het verlorene (tollenaars en zondaars). Het verlorene is door de dogmatici maar al te dikwijls vereenzelvigd met het zondige, dit is niet helemaal juist. In ieder mens ligt iets dat gered moet worden; er is bij Christus een eerbied voor het eeuwige in den mens. „Gij zult den mens niet krenken” is een ongeschreven maar waarachtig gebod. Ten derde accentueert het Christendom bepaalde deugden, gehoorzaamheid aan God (confiict geweten—staatsabsoiutisme) deemoed, en barmhartigheid.

Deze normen van Evangeiisch Christendom zijn in verval, de wortelen van dit verval zijn ver in de geschiedenis terug te vinden. In de renaissance vinden wij dikwijls het totale gemis van Chr. moraal. In het latere Europa zien wij in de opkomst der moderne staten, de politieke macht en belangen zich ontplooien ten kosten van het wezenlijke Christendom. Christendom en daarmede de koninkrijk Gods gedachte, werd terug gebracht tot de sfeer van het persoonlijke leven. De moderne geest in Europa, die ingesteld was op wereldbeheersing en de daarmede gepaard gaande civilisatie deden de evangeiische eisen bijna vergeten. Het hieruit voortvloeiende steisel, kapitalisme, heeft op grote wijze de godsdienst ondermijnd. De reactie op het kapitalistisch stelsel, de proletarische klassenstrijd, droeg in zich het vernietigen van de burgerlijke godsdienstigheid en was atheïstisch. Hier uit ontstond de hedendaagse zeer precaire toestand van ’t Christendom, dat zonder kracht schijnt. Duitsland en Rusland rekenen radicaal af met het Christendom, Caesarisme, vermilitairisering der volken schijnt aangebroken.

Door ziekte van Joh. Winkler hield Dr. Banmng ook de Zondagmorgenlezing. „Anti Christelijke stromingen in de 19e eeuw” (Marx, Nietzche, Neo Germanisme).

Marx laat principieel de gedachte aan God en leiding vallen en verzet zich tegen het burgerlijke Christendom . Het Koninkrijk Gods is de socialistische heilstaat, alle gevoel van onveiligheid wordt veroorzaakt door klassentegenstellingen, daarom „klassenstrijd”. Het Marxisme draagt de gedachte aan humanisme zeker in zich, echter dit humanisme is een naturalistisch humanisme. Voor geweten is in ’t Marxisme geen plaats, geweten is product van klassetegenstejlingen. Moraal van het Marxisme is strijdmoraal, dit is verenging van ’t geestelijk ieven. Marxisme is anti-Christelijke macht.

Nietzche volgt zijn geestelijken vader Schopenhauer, echter niet in de konsekwenties. Blinde oerkracht leidt den mens. Bij Nietzche voert dit tot heroïsme, bij Schopenhauer tot pessimisme. Christendom is slavenmoraai en in de „vijf neen’s” keert Nietzche zich fel tegen het Christendom. Het is geen wonder dat Nietzche de held is van het Nieuw Germanisme.

Het Nw. Germanisme leert dat geloof de overgave aan de concrete werkelijkheid is. Heilig zijn bloed, bodem. Goed is datgene wat overeenstemt met de hoogste wii des voiks. Piicht, eer en volk zijn de hoogste waarde. Oorlog behoort tot het essentiële van het leven. De mens heeft alleen waarde voorzover hij dienstbaar kan zijn aan en hij zich onderwerpt aan het volk. Het Nw. Germanisme is de

moderne anti-Christelijke stroming. Dit alles moet leiden tot een „Zelfherziening van het Christendom”, hierover sprak Ds. P. J, Smits Zondagmiddag.

De geweldige verdeeldheid van ’t Christendom maakt deze eis moeilijk, toch is de eis dringend. Wij kunnen vijf punten van herziening nader bezien. le. Terugkeer tot de getuigende geest van ’t Evangelie. 2e. Sterker streven naar oecomeensche beweging, de nationale grenzen moet het Christendom te boven komen. Het Christendom moet zich weer bewust worden dat het in wezen universalistisch is. 3e. Streven om geestelijke krachten om te zetten in maatschappelijke vormgeving, sociale en economische critiek, evangelische critiek. Deelname van uit het geloof aan het politieke leven. 4e. Het streven (hiermede verbonden) voor een militante kerk ook naar binnen in de kerk door se. te streven naar nieuwe liturgische symboolkracht. De taak zal dus moeten zijn: doordringen en samenbrengen.

De nabesprekingen waren goed maar dikwijis éénzijdig, bij gebrek aan „tegenstanders”.

Dr. Banning sloot de cursus Zondagavond met de boodschap ons leven te doordringen met Evangelisch besef.

BOEKBESPREKING

Van de firma Van Gorcum & Comp. te Assen ontvingen we de volgende boekjes ter bespreking:

„Jessica’s eerste gebed”, bewerkt door mej. W. A. Hoog. (Serie „Naar ’t Zonlicht toe”, nr. 31). Prijs 40 cent, bij 25 ex. a 30 cent.

Jessica is een Londens zwervertje (het verhaal speelt omstreeks 1860), dat op een wonderlijke mri nier in een kerk terecht komt. Ze hoort daar vertellen, van ’t kindje, dat geboren werd in een stal. Het kleine meisje met haar spontaan en zuiver karakter voelt onmiddellijk de schoonheid van het oude, maar voor haar geheel nieuwe verhaal. Haar verlangen gaat in ’t vervolg uit naar wat Kerstmis aan innerlijke rijkdom en vrede aan de mensen brengen kan.

„Stralende sterren”, naar een Engels gegeven door Bep Otten. (Serie „naar ’t Zonlicht toe”, nr. 32). Prijs 30 cent, bij 25 ex. a 22J cent.

Het verhaal van een weesjongen uit Londen, die dank zij de zorg en de opofferingsgezindheid van zijn zusje de gelegenheid krijgt om zijn talent te ontwikkelen, en een groot zanger wordt. Maar pas na een ernstig ongeluk begrijpt hij, dat hij moet „uitdelen” van zijn stem. Hij moet zingen van liefde en dankbaarheid; hij moet de mensen doen begrijpen, dat liefde en dankbaarheid het leven mooi maken.

,J)e eerste vrijs”, een verhaal van een Friesen boerenjongen, door Jant Visser—Bakker, met illustraties van Joh. Mulders. (Serie „Akkerklokjes”, nr. 7). Prijs 20 cent, 20 ex. a 15 cent.

Het verhaal van een Friesen boerenjongen, die niet aan de schaatswedstrijd, waarnaar hij zo verlangend uitgezien had, deelneemt, om voor zijn vader, die plotseling heel ziek geworden is, den dokter te waarschuwen. Als vader later gezond en wel terugkomt, schenkt hij zijn zoon een horloge als „eerste prijs” voor de snelle rit, waarmee hij zijn vaders leven redde.

Alle drie aardige boekjes, waarvan het eerste, ook het omvangrijkste, wel het meest zal inslaan. Het laatste, op zichzelf een geschikt verhaaltje en tenminste oorspronkelijk (zit er zo weinig fantasie in onze Hollandse vertellers en vertelsters, dat ze naar Engelse gegevens moeten grijpen?), is toch wel wat heel beknopt, om als „boekje” te worden gegeven, ’k Heb zo’n idee, dat de kinderen er zich wel erg bekocht aan zullen voelen; ’k zie ze al snuiven: ~een boek!, dat je binnen ’t kwartier uit hebt!”

De illustraties van de beide eerstgenoemde boekjes kan ik niet waarderen, wat misschien mede ligt aan het grove papier; van ’t laatste boekje zijn ze veel beter. H. B.—S.

Abonneert U op Tijd en Taak