is toegevoegd aan je favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 44, 1945, no 3, 13-10-1945

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan God behoort de aarde en haar volheid. Psalm 24:1

Jili^aak

ZATERDAG 13 OCTOBER 1945 No. 3

ONAFHANKELIJK WEEKBLAD VOOR EVANGELIE EN SOCIALISME

ONDER REDACTIE VAN Dr. W. BANNING EN Ds.J. J. BUSKES Jr. ADRES DER REDACTIE: HEKELVELD 15. AMSTERDAM-CENTR.

— VERSCHIJNT VIJFTIG MAAL PER JAAR – 44ste JAARGANG VAN DE BLIJDE WERELD VOORUITBETALING PER JAAR ƒB.OO, HALFJAAR ƒ4.25, KWARTAAL ƒ 2.30 PLUS ƒ 0.15 INCASSO. LOSSE NUMMERS f O 15 POSTGIRO 21876 GEMEENTE GIRO V 4500 ADMINISTRATIE: N.V. DE ARBEIDERSPERS. HEKELVELD 15. AMSTERDAM-CENTRUM

DE LES van het Nationaal-SocLalisme

Zowel in het Nationaal-SociaUstische Duitsland als in het communistische Rusland heeft men de christelijke kerk en het christelijk geloof willen uitroeien.

De vraag is echter, of het verzet tegen kerk en geloof behoort tot het wezen van het Nationaal-Socialisme en het Communisme, of dat het slechts een begeleidingsverschijnsel is. Draagt dit verzet een primair of een secundair karakter?

Karl Barth heeft gezegd, dat de onderdrukking van de kerk in Sowjet-Rusland niet essentieel was en dat daarom de communisten met deze onderdrukking konden ophouden en ook inderdaad ophielden, maar dat de onderdrukking van de kerk in Duitsland wel waarlijk tot het wezen van het Nationaal-Socialisme behoorde en dat daarom de Nationaal-Socialisten haar niet konden beëindigen.

Het Nationaal-Socialisme heeft niet alleen een oorlogsstaat gesticht, zoals de wereld nog nooit gezien had, maar het heeft bovendien niet gerust, voordat in Duitsland nog slechts een verzwakt en vervalst EvangeUe gepredikt werd. Daarom verwondert het Karl Barth niet, dat de gehele Duitse onderneming tenslotte niet anders was dan een brutale openbaring van ongerechtigheid en onmenselijkheid.

Er bestaat nu eenmaal een innerlijke en noodzakelijke samenhang tussen de aanval op de Christelijke kerk en het Christelijk geloof, en al de onmenselijkheid en ongerechtigheid van het Nationaal-Socialisme.

Het verzet in het verticale vlak, het bewuste en wel doordachte verzet tegen God, betekent in het horizontale vlak een bewust en wel doordacht verzet tegen den mens. Wie zich tot dit verticale verzet opmaakt, wordt sterk en slecht als de duivel en leert den mens minachten. Het antigoddelijke heeft de kracht van het bovenmenselijke, maar het bovenmenselijke blijkt in de practijk van het leven het beneden-menselijke en het onmenselijke.

Jezus zegt: „Indien gij niet wordt gelijk de kinderen, zo zult ge het Koninkrijk der hemelen niet beërven”.

Nietzsche antwoordt: „Wij willen volstrekt niet naar het hemelrijk, mannen zijn wij geworden, dus willen wij het aarderijk”, en Nietzsche predikte den Übermensch.

De Übermensch bleek in het Nationaal-Socialisme de onmens en de beneden-mens. Het moet niemand verbazen, dat de Duitse onderneming mislukt is. Zij kon niet gelukken.

Wat de Nationaal-Socialisten wilden, dat gaat nu eenmaal niet. Alles kan en alles gaat, dit alleen niet. Engeland, Amerika en Rusland hebben Duitsland verslagen. Natuurlijk. Er zijn echter ogenblikken geweest, dat het scheen, dat zij ook hadden kunnen verliezen.

Het Nationaal-Socialisme moest mislukken, omdat God niet met zich laat spotten. Omdat ook het meest geduchte en gewelddadige onrecht zijn grens vindt, waar het zich aan God wil vergrijpen.

De Duitse onderneming bestond in wezen daarin ik denk vooral aan het antisemietisme dat zij in de Godsregering op een ontoelaatbare wijze wilde ingrijpen. Als zodanig was zij vanaf het begin geoordeeld.

Alles kan wijken, God kan het niet.

Daarom is het militaire einde slechts een achterstalUge conclusie en een late bezegeUng. Engeland, Amerika en Rusland hebben slechts uitgevoerd wat van te voren vaststaat: deze vijanden van God moesten vergaan.

Dr. Miskotte zegt het in zijn bevrijdingspreek op zijn wijze: „Deze bovenmenselijke onmenselijkheid en onmenselijke bovenmenselijkheid was een uittarting van de allerhoogste Majesteit. De opzet der nazi’s kon niet gelukken, eenvoudig omdat het een wet is: Gods vijanden vergaan”.

Velen zullen dit bijbelse inzicht vreemd

en welUcht onaanvaardbaar vinden. En toch...

Toch heeft het zo geleefd in de harten van duizenden eenvoudigen, die zonder veel redenering en zonder veel theologie van af het begin geweten hebben: „het bestaat niet, dat ze winnen” en op ogenblikken, waarop de verschrikking van het Nationaal-Sociahsme hen vervaarde, uitriepen: „hoe bestaat het ?” en in wezen betekende deze uitroep: het mag niet bestaan, het kan niet bestaan en daarom zal het niet bestaan !

Deze allen, die op de hoeken der straten en in de rijen voor de winkels altijd opnieuw, dwars tegens alles in, zeiden: „het bestaat niet, dat ze het winnen”, hebben intuïtief uit dit vreemde bijbelse inzicht geleefd en de komende ondergang van het Nationaal-Socialisme verwacht.

Zij zijn het zich zelf niet bewust geweest, maar het was voor hen een zaak van geloof, toen zij zeiden: „het bestaat niet, dat ze het winnen”.

En met recht kan de vraag worden gesteld, of het niet aan de doorwerking van een lang bedolven invloed van het Evangelie onder deze Westerse volken te danken is, dat zovelen daar een althans vaag besef van hebben gehad.

Zonder deze geestelijke achtergrond van het Evangelie der Gods regering zou dit sterke „het bestaat niet” waanzin zijn geweest en zou het verzet tegen het Nationaal-Socialisme in de lucht hebben gehangen.

Nu weten wij het ééns voor altijd: het bovenmenselijke, dat zich tegen God en Zijn heilige wil verzet, is het onmenselijke en het benedenmenselijke. Dus zullen wij in deze wereld strijden voor het waarachtig menselijke. Dat zal bestaan, en dat alleen, waar mensen God en Zijn heiügen willen erkennen.

Daarom willen wij het socialisme en de strijd voor het socialisme verankeren in het Evangelie. J. J. BUSKES Jr.