is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 44, 1945, no 3, 13-10-1945

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Electro-Technisch en Sanitair Bureau H. C HUIS IN T VELD Electriciteit op elk gebied – Aanleg van Gas- en Waterleiding. Vaste wastafels etc. ZET BODEMS ONDER PANNEN. 3e Weteringdwarsstraat 26 – Amsterdain-C. – Telefoon 35007 Dljns-IJzerhandel voor koperen Veiligheids-sleutels Cylinder-Reparatiën Weer voorradig voordeur- en kruisloopers S/Mij lev.(l.Helststr.s9-61,Te1. 28557 M Van Woustraat 151, Tel. 20428 7 / 4\ AMSTERDAM. 7

Voor democratie en Leest i- socialisme HET VRIJE VOLK

VAN 2 LAKENS maken wij een goed passende REGENJAS OF -MANTEL voor ƒ 32,.50. Levering 4 èi 6 weken. KLEDINGBEDRIJF. M. SAKKERS Kinkersfraat 237-241 Tel. 83793 – Amsterdam

Gevraagd: PRIMA JAPONNENSTIKSTERS, ROKKENSTIKSTERS EN FLINKE KNIPSTERS SAR P H ATI STRAAT 135 – AMSTERDAM

Brandstoffen nu nuL Vrolikßtr 449 – Tel. 51262 – uur 54363 Amsterdam.

Gevraagd: PRIMA KLEERMAKERS en KLEERMAAKSTERS voor eenvoudig veranderwerk SARPH ATISTRAAT 135 – AMSTERDAM

Een predikantsgezin in Limburg zoekt hulp in de huishouding inwonend, met hulsel, verkeer. Br. met inlicnt. aan Ds. MOULIJN, Bergweg 24, Maastricht.

w . (/oor wie hei juisie weien wH

Dr. K. H. MISKOTTE Gods vijanden vergaan Predikatie uitgesproken in de dankdienst bij de bevrijding van Nederland, in de Nieuwe Kerk te A’dam op 9 Mei j.l. Een profetische visie op de val van het Derde Rijk. Prijs 75 cent V’erkrijgbaar in de boekh. UITGEVERIJ W. TEN HAVE N.V. Kalverstraat 154, A’dam Telefoon 32553-34066

SCHRIJFMACHINE DEFECT? Van Delft’s Kantoorinstal-Laties, Oude Spiegelstr. 5, tel. 35216, repareert al Uw kantoormachlnes

KINDERFOTO’S Bij U aan huis maken wij van Uw kind of baby een leuke serie SOFO J-lEJÜ KINKERSTR. 58, Tel. 85340 en DE LAIRESSESTR 186, Amsterdam

Fa. OIUKS KONINGINNEWEG 225 TEL. 24801 – Amsterdam. Kunstnijverheldsartikelcn Behangerij Stoffeerderij Meubelmakerij Voorl. alleen reparatiewerk HET HUIS VOOR APARTE GESCHENKEN

De belangstelling, de waardering en de sympathie waarmede de eerste twee nummers van ons blad ontvangen zijn, hebben zich omgezet in een niet te stuiten stroom van nieuwe abonné’s Staat U reeds als abonné genoteerd? Niet? Dan mogen wij ongetwijfeld onderstaand formuliertje spoedig van U tegemoet zien. DE ADMINISTRATIE. AANMELDINGSFORMULIER Aan de administratie van „TIJD EN TAAK” Hekelveld 15, Amsterdam-O. Hiermede verzoek ik U mij met ingang van heden te noteren als abonné op „Tijd en Taak (& ƒ 8.— per jaar/ é ƒ4.20 per i jaar/a ƒ2.30 per kwart jaar). Naam: Adres: Woonplaats:

I \j De ondergeteekende: adres

(alles in blokletters s.v.p.) wenscht lid te worden van het Nederlandsche Roede Kruis, tegen een jaarlijksche contributie van ( (minimum contributie F l.— per jaar) Over het bedrag kan gedisponeerd worden / Ik stort op giro 22120 / Ik betaal per postwissel. (doorhalen wat U niet verlangt) Handteekening:

I'ERSOONLUK-1 HEDEN / I I TpR worden persoonlijkheden concentratie vermogen, zij bren- H gevraagd.' Want onderzee- gen Uw persoonlijkheid tot H kingen aan vele universiteiten volle ontplooiing. Dan pas staat hebben bewezen, dat het succes de weg naar succes voor U van groote zakenlieden voor open, want persoonlijkheden aan hun Persoonlijkheid worden altijd gevraagd en zijn moet worden toegeschreven en er nog altijd te weinig. Dalslechts voor 15“/j aan kennis. Dal- meijer’s schriftelijke cursussen, meijer’s Psychologische Per- die U per post worden toegesoonlijkheidscursussen bouwen zonden, hebben reeds meer dan Uw persoonlijkheid op. Zij geven 30 jaar duizenden naar meer U innerlijke harmonie, verster- levensgeluk en succes gebracht. H ken Uw zelfvertrouwen, wils- Vul vandaag nog onderstaan- H kracht en besluitvaardigheid, den Bon in en U v/ordt volledig verhoogen Uw werkkracht en ingelicht. H fchriih: ,jk^J!/u lUII M (langs deze lijn afknippen a.u.b.) hen IM 11 |l mij kosteloos uitgebreide een ynn U ■UU I 1 '"l'chtingen over Uw Psychologilo ri/n. want mijn ■ Persoonli|kheidscursussen. geh&mle H iijkheid li hierdoor – ■ dir ,k | straat – no. – rugbtik naar ADR€S – – – – I leH verbaas den I (invulktS in drukletters a.U.b.) laaisien iijd lof stand kon brengen". H ■ Na invulling opz. met 15 ct. aan postz. ■ aan: Dalmeijer’s Cursussen, Afd. T.T. 145 Koninginneweg 182, A’dam-Z. U kunt ook p. br. schr., aPt U dit bl. niet wilt besoh.