is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 44, 1946, no 19, 09-02-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jeugdvacantlehuls (doorlopend geopend) in de provincie Utrecht zoekt ECHTPAAR (N. Herv.) de vrouw goed kunnende koken, de man als hulp voor alle voorkomende werkzaamheden in huis en keuken, handig in kleine reparaties. Soll. met verm. van referenties enz. onder no. A 3959. bureau van dit blad.

Arbeidersvereniging voor LIJKVERBRANDING 20.000 leden 70 afdelingen Vraagt het nieuwe prospectus aan afd. besturen of aan Hoofdbestuur, Amsterdam, Sarphatistraat 41.

HEINEKEN's SCHOONMAAKBEDRIJF GLAZENWASSERIJ ■ AMSTERDAM-ZUID Ie V. d. HELSTSTRAAT ld TELER. 21134-22041-22082

LIJKVERBRANDING

Lidm. afd. A’dam Ver. v. Facultatieve Lijkverbranding, minimum contr. ƒ 1.50 per jaar voor man, vrouw en kinderen beneden 21 Jaar tezamen. Crematiekosten voor leden ƒ 84.43, nlet-leden 168.61, zonder transportkosten. Prosp. gratis. Corn. Krusemanstraat 37 huis. Amsterdam, te1.^29649.

Corn. Krusemanstraat 37 huis, Amsterdam, tel. 29649

• wie hei juisie weien wH

VERHUURINRICHTINC van MODERNE ZWARTE HERENKLEDING JOH. HUYER Amsterdam, Weteringschans 153, Tel. 35439, Westermarkt 7.

fHOLLAND I TYPINC OFFICE Typt en vermenigvuldigt Vertaalt in en uit alle talen Lintdrukt directmail-brieven Zendt geroutineerde typisten en bureaukrachten uit Verzorgt UW fotocopieën DAMRAK 44, AMSTERDAM, TEL. 44025-44625

Brandstoffen dij dul VROLIKSTRAAT 449 K» D-„n Amsterdam, Tel. 51262 Mm 5 uur ® In gunstig gelegen plattelandspraktijk zoekt Medicus een ASSISTENT, resp. ASSOCIÉ Voor ambitieus jong Medicus heel mooi werk ; fln. behoorlijk beloond. Redelijke arbeidsverdeling In onderling overleg Br. onder no. A 4000, bureau van dit blad.

<s^m(encü'ckc^sóa/d,aem^m(ehmt/èa\

HetVrijeVolk

j Uw adres voor antiquiteiten en, kunstvoorwerpen J. TILLER I‘. t'. lIOOFXSTRA.VT KI. Amsterdam Reparatie op elk gebied.

WWK=. . , – .

Voor Goud en Zilver iVan Dijk I Steenweg 39 Utrecht

Besch. dame, 49 j„ Vriiz. Prot., zag zich gaarne geplaatst als dame-huishoudster in beschaafd milieu. Zorgz. hulsvr. Alg. ontw. Dienstbode aanwezig. Br. ond. no. A 4007, bur. V. d. blad.

Verschenen: 50.000 KINOEREN VRAGEN OM HULP Een drietal opstellen over Kinderbescherming en Kinderrecht door D. Q. R. Mulock Houwer, Dr. Fr. Grewel en Mr. Be’ne Friedman—v. d. Helde. Op de stoep van Nederland staan 50.000 kinderen. Deze kinderen hebben hulp nodig van de Nederlandse volksgemeenschap. En aan de hulp, die kinderbeschermend Nederland volgens de wet kan geven en in de practljk geeft, ontbreekt nog veel. Zo ergens, dan Is hier vernieuwing, verbetering, uitbouw nodig. 08 pagina’s gebrocheerd f 1.75 Alom in de boekhandel verkrijgbaar. N.V. DE ARBEIDERSPERS Afd. Uitgeverij-Amsterdam.

FICUURTEKENEN

Vraagt omgaand een STUDIEBLAD met TEKENINGEN en FOTOMODELLEN. Prachtige schrift.

II cursus. Zeer laag lesgeld met vrije opzegging. INSTITUUT V. CULTURELE VOLKSONTWIKKELING Uitsluitend Postbus 34 ORONINOEN

Verschenen; SOCIALISME en DEMOCRATIE Wetenschappelijk maandblad der S.D.A.P. onder redactie van Dr. W. Banning (voorz.), Dr, J. P. de Jongh (secr.). Ir. J. W, Albarda. Ds. J. J. Buskes Jr., Prof Dr. P. Geyl. L. de Jong. J. v. d. Kleft. K. Vorrink. Dit maandblad orengt regelmatig bijdragen over: Binnen> en Buitenlandse politiek, Lconomlsche onderwerpen, Religieuze en wijsgerige vraagstukken. Beeldende kunst. Muziek, Film en Toneel, Literatuur enz. Actueel veelzijdig en daarbij populair geschreven. De abonnementsprijs bedraagt: /3.50 per half jaar of / 6.75 per jaar. ~Socialisme en Democratie” is onmisbaar voor allen die belangstelling hebben voor de brandende problemen van deze tijd.

Naam: Adres: Woonplaats; wenst zien te abonneren op ..Socialisme en Democratie’* d. 16.75 per jaar of f 3.50 per half ]aar (Opzenden aan de Administratie van ..Socialisme en Democratie”. Hekelveld 15. Amsterdam. Tel. 38811)

DAMES- EN HERENKLEERMAKERIJ

AMSTELDIJK 130 bU de Berlagebrug, telef. 97825, A’dani. Verandert, keert en repareert. Ook nieuwe coupons worden verwerkt. Door uitbreiding In 3 weken klaar!

Onzichtbaar stoppen, stomen, verven en persen. Secuur niet duur.

Gij lezer.... hebt kennis genomen van de goede inhoud van dit nummer. ufAVljt ühnnitÓT Verzekert U van de wekelijkse toezending van „Tijd en Taak” en WUI UL iiiJUiiiiC. Aan de administratie van „Tijd en Taak" Naam: Adres: te: Wil gaarne ahonné worden op het weekblad „TIJD EN TAAK”. Per Jaar è, f 8.—, per halfjaar è, ƒ 4.25, per kwartaal è, ƒ 2.30.