is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 47, 1948, no 7, 06-11-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i>e ifer (Pvot-,

MEDEDELINGEN

Zaterdag 13 November 1948 komt het nieuw gekozen algemeen bestuur van de P.C.W.G. te Amerefoort bijeen. Alsdan zal een dagelijks bestuur worden aangewezen, de gewestelijke ontwikkeling worden besproken en voorts worden nagegaan op welke wijze het werk van het bestuur zal worden geregeld en verdeeld.

Zodra deze vergadering plaatsgevonden heeft, krijgen de secretarissen der afdelingen nieuwe richtlijnen en wij hopen, dat zij in de tweede helft van November, uiterlijk in de eerste helft van December hun afdelingen bijeen zullen roepen en onder ogen zullen zien hetgeen kan en moet worden verricht.

Indien er secretarissen van de afdelingen (gewesten) of andere leden zijn, die enige voorstellen, opmerkingen, grieven of wensen hebben, doen zij goed dit uiterlijk Vrijdag 12 November 1948 aan ons secretariaat (Baamscheweg 36 te Den Dolder) te doen weten.

Voorts wordt de leden van de P.C.W.G. gewezen op het nieuwe giro-nummer, dat de P.C.W.G. thans heeft en wel nummer 522292 als volgt te omschrijven: „Penningmeester van de Prot.-Christelijke Werkgemeenschap in de P.v.d.A., Baamseweg 36 te Den Dolder”.

Wij nemen aan, dat alle stortingen, alle giften enz. op dit giro-nummer zullen worden gedaan en dat onze peraoonlijke giro van heden af vrij zal kunnen uitgaan. Dit spaart tijd en geeft gemak.

Mogen wij alle secretarissen, colporteurs van lectuur, abonnementen van Doorbraak enz., die gewacht hebben met betalen op het bekend worden van dit nummer, dringend verzoeken zo spoedig mogelijk af te rekenen?

Afdeling Breukelen

Het Bestuur van de afdeling van de Prot. Chr. Werkgemeenschap in de P.v.d.A. is als volgt samengesteld: J. Walstra, voorzitter, D. J. van Santen Jr, secretaris-penningmeester (Rijksstraatweg 92) en leden C. Rijkaart en H. Weber.

Dinsdag 9 November hoopt voor de afdeling te spreken in een openbare vergadering de zendingsdirector dr K. J. Brouwer uit Oegstgeest over „De Indonesische kwestie”. Ds Kr. Strijd van Den Bosch zal op Woensdag 24 November spreken over „Wij tussen Amerika en Rusland” Beide avonden debat.

Radio-rede ds J. J. Buskes Jr van Amsterdam Woensdag 24 November 1948 zendt de VARA, in samenwerking met de P.C.W.G., een door ds J. J. Buskes te houden rede uit. De titel luidt: Loopt ons geloof in de P.v.d.A. gevaar? en zij wordt om 19 uur uitgezonden. Hilversum I, golflengte 301,5 m. De secretaris van de P.C.W.G. Baamscheweg 36, Den Dolder

Hentveld-n ieuivs

13-14 November CURSUS OVER: DE INTELLECTUELEN IN DE HUIDIGE WERELD Leider: ds A. van Biemen

Een cursus bestemd voor studenten van universitelten, hogescholen, middelbare technische scholen, kweekscholen, conservatoria en andere instituten; alsook voor jongere, reeds afgestudeerde intellectuele werkers.

Zaterdag 17 uur: Opening. Zaterdag 19.30 uur: Waar staan wij? De sociale positie van de intellectuelen, door drs. J. de Bruin. Zondag 10 uur: Ochtendwijding. Zondag 10.30 uur: Wat is onze taak? Naast specialisatie de taak cultuurdragers zijn, door drs M. Kohnstamm.

Zondag 15 uur: Waaruit leven wij? De levensbeschouwing, levenshouding der intellectuelen en het Evangelie, door prof. dr W. Banning.

Zondag 18 uur: Sluiting. Zakelijke gegevens: Cursusprijs naar draagkracht: ƒ4.—, ƒs. of ƒ6.—. Echtparen: ƒ8.—, ƒ9.— of ƒ 10.—. Aankomst Zaterdag tussen 16 en 17 uur. Om 18 uur is er een broodmaaltijd. Vertrek Zondagavond, zó dat een ieder nog thuis kan komen. Ook bestaat de mogelijkheid tot Maandagochtend te blijven. Practische mededelingen worden t.z.t. aan de deelnemers gezonden.

Eerherstel

Wij ontvingen een hoffelijke, maar verdiende berisping van het secretariaat der „Wereldraad der kerken” n.a.v. het stukje „De zwarte hand” in T. en T. van 25 Sept. jl. Een onzer lezeressen citeerde „Praetvarla” van „Elsevier”. (Dit feit alleen had ons moeten waarschuwen!) Hierin werd verteld dat de Amsterdamse hotels lijsten uit Genève hadden gekregen met namen van deelnemers aan het Oecumenisch congres. „Achter sommige namen stond C.P. hetgeen betekent Coloured Person, hetgeen betekent: denkt u eraan dat ge geen zwarte met een blanke congressist in één kamer onderbrengt. Oecumenisch dachten wij?” Tot zover Elsevier. En onze lezeres voegde hier haar commentaar bij.

Wat is nu de ware toedracht der zaken? Het meegedeelde feit is juist, maar het werd volkomen onjuist door „Elsevler” en ook door ons helaas gecommentarieerd. De maatregel bedoelde niet het samenwonen van zwarte en blanke congressisten te voorkomen. Integendeel, in veel gevallen hebben gedelegeerden van verschillende rassen, overeenkomstig hun uitdrukkelijk verlangen, in eenzelfde kamer gelogeerd. Maar de ervaring, o.a. in Scandinavië, had de Wereldraad geleerd, dat hij heel voorzichtig moest zijn op dit gebied „om onze gekleurde broeders onaangename incidenten te besparen”. Zo had het vorig jaar in Zweden een dame (geen gedelegeerde!) een deur dicht gesmeten voor een vrouwelijke neger-gedelegeerde, die het haar toegewezen logies wilde bezoeken. En hoewel men nu wist, dat hierop in Nederland minder kans was, meende men toch voorzichtig te moeten zijn met het oog op de bescherming der gedelegeerden tegen vreemde (d.w.z. buiten de Assembly) gasten in de hotels.

Ten slotte zo lezen we in de brief van het secretariaat op de Oecumenische vergadering te Amsterdam is nergens en nooit de kwestie van ras en kleur een beletsel geweest bij de besprekingen. Integendeel! De bijdragen van de jonge kerken waren groter dan op welke voorafgaande vergadering ook van de Wereldraad der kerken. Wij bieden onze verontschuldigingen aan.

We hopen, dat onze lezers van het bovenstaande goed nota zullen nemen. Wij vertrouwen dat de andere bladen, die hetzij aan „Elsevler” hetzij aan ons dit bericht ontleenden, ook deze terechtzetting zullen doorgeven.

Red. secr.

Leestafelnieuws

Abe Brouwer. Marijke, de roman van een moeder. Uit het Fries vertaald door E. Wyga, 278 blz. uitgave Arbeiderspers 1947. ƒ4,90 geb. Deel 3 ARBO serie 1948—’49. Een eenvoudig verhaal, dat het leven van een vaderloos gezin met aandacht beschrijft, zodat het vaak boeiend en ontroerend is. „Wilde Marij, stropersdochter van de Bergumerheide, blijft als weduwe achter met 6 jonge kinderen. Eerst probeert ze met bedelen de kost te verdienen; later, met behulp van de onderwijzer, weet ze zich zelf en haar gezin omhoog te werken. Ze trekt uit de plaggenhut in een huisje, haar kinderen gaan naar school en leren

een handwerk. Door haar voorbeeld volgen veel heidebewoners, na haar aanvankelijk, uit jaloersheid, felle tegenwerking te hebben geboden. Dat de overgang van een gezin van a-sociaal tot sociaal zó eenvoudig gaat als de S. het voorstelt, is stellig niet waar. Dat van de zes kinderen niet een, als het volwassen wordt, sociaal bewust wordt, is haast niet aan te nemen. Op het einde van haar leven rijpt bij moeder Marijke een vaag besef van godsdienstig leven, uitgewerkt wordt dit niet. Wel wordt ons de dappere vrouw, die leeft voor haar kinderen, tot een sympathieke figuur.

Stralen van één licht. Verhalen voor jongens en meisjes, verzameld door R. Cos tra. Derde druk Van Gorcum, Assen, 1947. 135 blz.

28 verhalen met godsdienstige of zedelijke strekking, bedoeld voor huisgezin, zondagsschool, jeugdclub, voor kinderen van B—l48—14 jaar.

Dat er een derde druk van verschijnt, bewijst dat het boek zijn weg heeft gevonden. De verhalen, sommige naar het Deens, Noors of Engels, zijn eenvoudig van taal. Echt godsdienstig vind ik ze zelden en dikwijls hinderde me de braafheid van de personen.

Godsdienstige volksscheurkaiender 1949. Van Gorcum, Assen, ƒ 1.75.

Voor iedere dag een preek je met opgaaf van een bijbelgedeelte en een psalm of gezang en op de achterkant van het blaadje nog eens een overdenking in Vrijz. godsd. geest. Als men het schild bekijkt (een boeket veldbloemen in tere kleuren) zou men niet denken een godsdienstige kalender voor zich te hebben.

R. B. R.

Mededeling

Bijzondere samenkomst van Kerk en Vrede, in samenwerking met de Doopsgezinde Vredesgroep en het Quakercentrum, op Donderdag 11 November, 8 uur, in de Willem de Zwijgerkerk, Olympiaplein. Een der Amerikaanse secretarissen van de International Pellowship of Reconciliation, Bayard Rustin, zal daar sprekeii over; De godsdienstige zijde van het rassenvraagstuk en in het bijzonder over de verhouding van negers en blanken in Amerika. De heer Rustin is zelf neger en behoort tot de Amerikaanse Quakergroep; hij werkt onder de neger eii blanken.

Bij zijn toespraak zal hij geschoold' zanger verschillende godsdienstige negerliederen (negrospirituals) zingen. Hij wordt ingeleid door ds J. J. Buskes jr en vertaald door kapitein De Boer van het Leger des Heils.

Ter bestrijding van de kosten wordt ’s avonds aan de kerk een kleine toegangsprijs geheven, nl. 25 ct.

De Vrouwenbond van de Partij van de (Vrbeid vraagt voor haar vacantie- en ontspanningsoord De Born te Bennekom (Gld.) oer 1 April a.s. een

LEIDSTER

In staat mede leiding te geven aan het vacantie- en ontwikkelingswerk.

Brieven aan het secretariaat van de Vrouwenbond, Tesselschadestraat 31, Amsterdam-West.

Onderlinge Maatschappij NEERLANDIA Tel. 551331, Schevenlngen, Com. Jolstraat 1, Harüigkade 163. BRAKD-, IKBRAAK-, BEDRIJFSen STORMVERZEKERINC Combinatie-polissen.

VOOR GOUD EN ZILVER Vuil üiJiV STEENWEG 39 – UTRECHI

II-UYDMPO