is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 47, 1949, no 21, 19-02-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerept. Nog ziet een der ondergetekenden hem gespannen luisteren!

Kortom, het resultaat van vele persoonlijke en later min of meer officiële gesprekken was, dat Ds B. zich bereid verklaarde zich uit het H.V. los te maken hoe moeilijk is hem dat gevallen! en een eventueel beroep naar onze gemeente te aanvaarden.

Dat beroep volgde spoedig en zo zagen we dan Ds Buskes in September 1943 voor de derde maal in Amsterdam komen, ditmaal als Hervormd predikant met een bijzondere opdracht.

Wij achten het niet nodig zijn werk met de Kerkeraadscommissie „Woord en Wereld”, waarvan hij voorzitter en leider is, breed te omschrijven. Als Amsterdam hem van voorheen nog niet kende, dan heeft het in de laatste vijf jaren ruimschoots gelegenheid gekregen hem te leren kennen.

De samenkomsten in kerkelijk en niet-kerkelijk verband, de vergaderingen en meetings, waarop hij sprak, zijn couranten- en tijdschriftartikelen, zijn boeken en geschriften, zijn pastoraal werk, zijn activiteit op breed terrein, dit alles heeft hem niet alleen een grote populariteit gegeven, doch velen hebben door dit veelzijdig en veelsoortig werk leren verstaan, dat op de bodem van alle vragen de grote geestelijke vragen liggen en dat uiteindelijk Jezus Christus het antwoord op die vragen is.

Rusteloos getuigt Ds Buskes hiervan op de hem eigen hartstochtelijke wijze. lemand heeft hem eens genoemd „een evangeliebezetene”. En zo is het inderdaad. Hij moet getuigen. Hij sluit zich niet in zijn studeerkamer op, maar springt met de hem gegeven opdracht midden in het werkelijke leven Hij spaart zich niet, doch zet zich met zijn gehele persoon in om „Het Woord” tot de wereld te brengen.

Wat zou het hem een vreugde zijn, indien hij daarbij niet de beklemming voelde van allerlei banden, die hem in vele opzichten verhinderen zijn vleugels nog breder uit te slaan.

Een van die banden is ongetwijfeld de finantiële moeilijkheden, waardoor zijn evangelisatiewerk geremd wordt.

Het is daarom, dat zijn naaste medewerkers het plan hebben opgevat om Ds B. bij de herdenking van zijn jubileum een flink bedrag aan te bieden, dat hij voor het werk, dat zozeer de liefde van zijn hart heeft, kan besteden. Dat zou het waardevolste geschenk voor hem zijn en op de beste wijze het medeleven tot uitdrukking brengen!

Wij zijn ervan overtuigd, dat zeer velen, niet alleen uit kerkelijke kring, maar ook uit andere groepen in ons volksleven, want Ds Buskes neemt op zo veel terreinen aan het openbare leven deel en zijn werk reikt ver over de kerkmuren heen, het een voorrecht