is toegevoegd aan je favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 47, 1949, no 25, 19-03-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

André Jacquemin – Landschap met visser (ets)

De lentestormen zijn nog niet gekomen, noch van milden regen het zacht geweld: de jonge spruiten aan de naakte hoomen verschrompelen in hun dorre vlies bekneld.

De arme vogels ach, zij moeten zingen, gehoorzaam der nature drang.

maar rondom staan als levenlooze dingen de boome’en onbezield klinkt het gezang;

Ik droom van u, regen, in stille nachten: ik luister hoe ge zacht begint.

als een verstokt gemoed uit eigen diepste krachten den weg terug ten leste vindt;

hoe ge zwelt, en de duisternis vult met geruisch van uw eindlijken zegen.

ik zie u dalen langs verlaten wegen, en d’ aarde open, in ontvangenis.

Ik droom van rondom bottend leven, van ’t knoppend zwelle’ aan den kastanje-tak.

van groene sluiers, om het hout geweven, maar in den morgen is weer alles strak.

gelijk het was, en hard, en ook op de gezichten ontluikt de milde ontspanning niet.

die men in liefelijke droomgezichte’en op oude vrome prenten ziet.

En ik twijfel soms: maakt dit dor getijde de menschgezichten waarlijk nu zoo strak

en hard? Of zie ’k der menschheid traanloos lijden zich s'pieg’le’in veld en wei, in boom en tak?

Uit Tusschen Tijd en Eeuwigheid Rondgang door het jaar XI.

Henriëtte Roland Holst-van der Schalk

Ter zake

I.

Dat een artikel in de Linie (5 III) waarin kortweg aan de K.V.P. verweten werd, dat de mislukking der Indonesië-politiek haar schuld was, aan prof. Romme geen genoegen deed, laat zich verstaan; dat het hem pijnlijk trof, dat de Linie de critiek van De Kadt deelde, die een lang niet mals oordeel velt over Romme, kan ik begrijpen, maar dat hij bij zijn R.K. lezers tegen De Kadt stemming maakt, door er op te wijzen (De Volkskrant 9 III), dat de Kadt niet de eed op de grondwet aflegt ( en dus geen belijdend christen is) lijkt me onbehoorlijk. Het zijn zulke polemische trucjes, die het gesprek in Nederland tussen Christenen en Humanisten grondig vergiftigen. Van prof. Romme is dit geen toevallige ontsporing hem in de hitte van de strijd overkomen. Onlangs (27 I) had hij het wetsontwerp-Leesbibliotheken te verdedigen tegen prof. G. V. d. Bergh. Ook toen moest herinnerd worden aan het feit, dat prof. V. d. Bergh in zijn jonge jaren het meegemaakt had, dat zijn partijgenoot Wibaut het vrije huwelijk had verdedigd. Kijk, zo’n mededeling heeft wel niets met de leesbibliotheek-wet te maken, het betreft ook wel niet prof. v. d. Bergh, maar ze geeft aan de argeloze R.K. lezer de suggestie, dat die prof. v. d. Bergh er ook wel lichtzinnige zedelijke normen op na zal houden. Kort daarop viel prof. Donner van de V.U. het Wetsontwerp aan ijp enkele geharnaste artikels in het dagblad „Trouw” (27 en 28 I) en prof. Romme zweeg!

Ik vertrouw, dat ook een tegenstander van de Doorbraak zulke methodes van de antithese kunstmatig levend te houden, onzuiver vindt.

II

Na de verbluffende mededeling, dat voor het incident-Banka niemand verantwoordelijk is, kregen we deze Zaterdag een nog verbazingwekkender mededeling van het A.N.P., dat in zo’n geval steevast spreekt over „het Haagse communiqué”. Om het maar met de titels van de Volkskrant te zeggen: „Onderzoek naar wreedheden bracht niets aan het licht. Persberichten te vaag en overbodig anoniem.” Zowel Parool als Het Vrije Volk (ook Voskuil in zijn Zaterdagavond-commentaar) hebben onmiddellijk geprotesteerd, dat dit toch wel al te simpel is en teveel van ons vertrouwen vraagt. Hun argumenten kunnen nog aldus aangevuld worden. Het is niet waar, dat alle publicaties vaag en anoniem waren. Er zijn in elk geval door de communisten brieven gepubliceerd met afschüxvelijke détails en dat niet alleen in „De Waarheid”, maar de heer Gortzak heeft er ook uit voorgelezen in de Tweede Kamer, o.a. een brief van een soldaat, die katholiek is en een vooraanstaand lid van de Kajotters. Gortzak bood aan legeronderdeel, legemummer en plaats waar hij gelegerd is, over te leggen. Natuurlijk kan men zeggen: nu ja, de communisten, maar als de heren nu man en paard noemen, moet het toch een koud kunstje zijn om hen als fantasten te demaskeren.

Overigens, wie lezen kan, had bij de trieste brief destijds in de Groene het stellige gevoel: deze brief is echt, maar heeft bij het lezen van het laatste regeringscommuniqué evenzeer het stellige gevoel: hier wordt gedraaid.

Vraag: werd de motie-Goedhart, medeondertekend door v. d. Goes van Naters, Vermeer, de Kadt en Schermerhom (18 II) terecht ingetrokken? KORZELIGE KES.