is toegevoegd aan je favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 47, 1949, no 26, 26-03-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beginselgroepen en personen met een eigen overtuiging. Deze beginselen van het nationaal federalisme, door Denis de Rougemont in Montreux voor de Europese Federalisten in internationaal licht geplaatst, zijn kort geresumeerd dus;

1. Verwerping van iedere gedachte aan hegemonie. 2. Afwijzen van elke systeemgeest. 3. Behoud van de eigen kwaliteit. 4. Eerbiediging der minderheden. 5. Eerbied voor de complexiteit der maatschappij. 6. Federatie van personen en groepen en niet van bovenaf.

Wij willen een poging ondernemen het verkeer tussen Nederlanders onderling op deze basis te laten plaats vinden. Ons is de parlementaire aanraking tussen de verschillende volksgroepen niet voldoende, temeer nu sommige groepen verdeeld zijn over , verschillende partijen. Wij willen dat doen omdat wij beseffen, dat ons volk in gevaar is. Zoals in de bezettingstijd een vérgaande samenwerking mogelijk is gebleken, zo zal | ook nu deze samenwerking in federalisti- I sche zin mogelijk zijn. Thans bevinden wij i ons in het slop. Er is een kans daaraan te ; ontvlieden zonder beginselen te offeren, j Laten wij deze bus niet missen. J. G. V. d. PLOEG

i>cv

ALGEMENE MEDEDELINGEN Actie verkiezingen

Willen de besturen der afdelingen van de Werkgemeenschap zich gaan instellen op de komende verkiezingen der raden? Indien de testuurders bepaalde gedachten, wensen of plannen hebben, willen wij deze zeker vernemen. Inzonderheid vernemen wij gaarne welke verlangens men ten aanzien van „Doorbraak” in de maanden Mei—Juni 1949 koestert. Ook dit met het oog op de verkiezingen.

Leden (wethouders) van de raden

Wij moeten op betrekkelijk korte termijn weten wie van de leden van de Werkgemeenschap leden zijn van de raden der gemeenten en wie daarbij de functie van wethouder uitoefenen. Een aantal leden gaven dit inmiddels op en enige actieve secretarissen deelden mede hetgeen zij wisten. Mogen wij dringend verzoeken alle zeilen bij te zetten en spoedig te melden wie tot deze groep behoren?

Stedelijke federaties

Rotterdam (3 Afd.) Schiedam, Vlaardingen, Barendrecht en Maassluis zullen Zaterdag 2 April (Beursgebouw) te samen komen en pogen de Stedelijke Federatie Rotterdam op te richten. Mogen wij de bestuurders van deze afdelingen dringend verzoeken aan de convocatie van pg. A. A. Kleijwegt gehoor te geven en om 20 uur aanwezig te zijn in zaal 5 (Beursgebouw, ingang Meent) ?. Met ’s-Gravenhage is hetzelfde af gesproken voor Dinsdag 12 April en wij rekenen thans op de vrienden bestuurders der afdelingen Den Haag, Rijswijk, Voorburg -en Wassenaar. Deze vergadering wordt in het Volksgebouw aan de Prinsengracht gehouden en vangt eveneens te 20 uur aan.

Vergadering dagelijks bestuur

Het dagelijks 'bestuur zal Dinsdag 5 en het algemeen bestuur op een nader te bepalen Zaterdag in April 1949 bijeen komen. Indien de afdelingen en de verspreide leden een en ander hebben mede te delen of voorstellen wensen in te dienen, kunnen zij dit doen tot uiterlijk Maandag 4 en Vrijdag 22 April 1949 aan het adres van de secretaris.

Afrekening

In het laatste nummer van „Doorbraak” hebben wij een girobiljet doen bijsluiten. Dit biljet biedt een gemakkelijke gelegenheid gelden over te maken, die men aan „Doorbraak” of de Werkgemeenschap schuldig is. Mogen wij de desbetreffende schuldenaren, ook de afdelingen onder deze lieden, drin-

gend vragen dit biljet niet als scheurpapier te gebruiken, doch het zo spoedig mogelijk ingevuld op het postkantoor in te leveren. Indien u zelf op geen enkele wijze iets hebt te voldoen, kunt u anderen op dit biljet attent maken. De Secretaris van de P.C.W.G. Baarnseweg 36, te Den Dolder. Afdeling Amsterdam P.C.W.G. Woensdag 6 April as. zal het lid van de Tweede Kamer, pg. N. Stufkens, ten huize van de familie D. Herlaar, Admiralengracht 216-1 spreken over het onderwerp; „Onze verhouding tot de K.V.P.”. Aam vang 8 uur. Zij, die geen uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvingen en deze bespreking gaarne willen bijwonen, worden verzocht zich, in verband met de beperkte ruimte, spoedig in verbinding te willen stellen met het secretariaat, Hudsonstraat 154-11, Amsterdam-West.

Huisbijeenkomsten te Amsterdam Inlichtingen betreffende de huisbijeenkomsten worden op verzoek gaarne verstrekt door J. Scheltes, Vespuccistr. 33-1; E. M. Buter, Jacob Obrechtplein 3-1 (tel. 51600); J. J. Sijbrandij, Monnikendammerplantsoen 6; J. Roosendaal, Manenburgstraat 34 huis en R. Timmers, Javastraat 89-1.

Afd. Berlikum—Menalden P.C.W.G. In de vergadering van de afdeling Berlikum der P.C.W.G. werd, in verband met het verspreid wonen der leden, 'besloten, de naam van deze afdeling te wijzigen en zal deze voortaan worden aangeduid met; afdeling Menaldumadeel der P.C.W.G. Als secretaris werd gekozen pg. J. K. Bakker, nr. 168 te Menaldum. Willen de andere afdelingen hiervan goede nota nemen?

Korte aankondigingen

Het mocht u misschien ontgaan, daarom wijzen wij ■u er even op:

1. Redevoeringen bij gelegenheid van de verlening van het eredoctoraat aan W. Drees en P. Rijkens. Uitgave W. L. en J. Brusse N.V., Rotterdam 1949, 29 biz. met enkele foto’s ƒ 1,25.

Een keulrig uitgegeven 'boekje, waaruit ons 'het meest de redevoering van promotor prof. C. W. de Vries interesseerde en het antwoord van dr Drees. Merkwaardig, dat voor de lezer achteraf, die de plechtigheid niet bijwoonde, de lectuur van de antwoorden der 'beide ~jonge” doctoren, een echter 'klank hebben dan de promotieredevoeringen der zich in geestigheid uitputtende professoren.

2. Over S. Vestdijk. Een bundel O'pstellen bij gelegenheid van Vestdijks vijftigste verjaardag. Uitgave De Bezige Bij, Amsterdam 1948, 92 bl., ƒ4,90. Als men dit 'boek combineert met Podium (October 1948), heeft men bijeen wat de momenteel overheersende Nederlandse literatorengroep over Vestdijk denkt. Eenstemmig is men van oordeel, dat Vestdijk een groot schrijver is. „Allicht, in een huldigingsboek”, zult u zeggen. Maar 'het wordt gul en te recht erkend. Dergelijke boeken zijn interessant om de onthullende mededelingen uit het privéleven van de S: ge zult ze in dit boek vinden (J. v. Schaik-Willink; A. v. Duinkerken) en om de pogingen tot treffende karakterisering (vooral V. v. Vriesland). Voor mij is het wachten op de man, die met volle erkenning van de grote dingen, die Vestdijk gedaan heeft, eens met nadruk durft te wijzen op zijn vaak verderfelijke levenshouding. Ik houd Vestdijk voor groot, maar gevaarlijk.

Arbeiders Gemeenschap der Woodbroolcers, Groningen

Op 26 en 27 PebruEwi kwamen wij op de Hondsrug in Noordlaren samen, voor een weekend van bovengenoemde groep. Het was een goed samenzijn. De ontvangst met thee en de prettige onderlinge kennismaking gaven al dadelijk de sfeer aan, die ■beide dagen kenmerkten. Het niet zo erg grote aantal deelnemers bracht de voordelen van overdag gemakkelijker praten en ’s nachts een deken extra, ’s Zaterdagsavonds sprak prof. H. de Vos over; De sociale bewustwording der Kerk”. Spr. tekende dit als een proces in wording, dat begonnen was in vorige eeuwen met de Christelijke philantropie. Langzamerhand was het bewustzijn gegroeid, dat philantropie niet voldoende was. Hieimee kon men soms wel de gevolgen van sociale misstanden bestrijden, maar de oorzaken nooit. Andere factoren, die leidden tot de sociale bewustwording, waren het werk van de socialistische predikanten, de oecumenische beweging, de theologie van Barth en het werk in de kerken zoals dit bij de Hervormde Kerk Gemeente-Opbouw tot uiting komt.

s Zondagsmorgens na een korte morgenwijding, waarin ds Munter sprak n.a.v, het verhaal van

Martha en Maria. Na een kleine pauze hield ds Munter daarna zijn inleiding over de Lithurgische beweging. Zeer te recht begon spreker uit te leggen, dat dit onderwerp op een weekend van de AG wel degelijk thuis hoorde. De liturgische beweging wil nl. terug naar kerkdiensten, waar niet alleen de prediking waardevol is, maar de hele liturgie dusdanig is, dat de gemeente samen voor God treedt. Dit zou binnen de kerken de gemeenschapsvorming zeer 'bevorderen. ’s Middags sprak ds Krop over De Oecumenische beweging. Spr. schetste eerst in grote lijnen de geschiedenis der oecumene, die uitgelopen is in de Wereldraad van Kerken, zoals die vorig jaar in Amsterdam is gesticht. In deze Wereldraad van Kerken is gebleken, 'dat de scheidslijnen niet in de eerste plaats lopen langs de vragen naar de confessie, maar dat de scheiding veeleer naar voren treedt bijv. in het conflict tussen Oost en West. Op deze inleiding volgde, evenals op de beide vorige, een zeer levendige nabespreking, die echter door de leider, ir A. W. Swets, met het oog op de terugtocht, tijdig afgebroken werd, waarna hij, na nog een korte terugblik het weekend sloot. B. L. S.

Socialisme en Democratie

Maart: J. de Kadt; Binnenlandse notities. Drs. P. Hartog; Planning in het Buitenland. Diplomaticus; Bij dé sterfdag van Jan Masaryk. Geert Ruygers; Halt voor de grens?

Prof. mr dr J. Barents: Oost en West van het Kremlin. Mr A. B. Cohen—Stuart: Welvaartszorg in Indonesië. Alfred Mozer: Niemandsland 1949. Dr J. P. van Praag; Een ontmoeting. Mr M. van der Goes van Naters; Verklaring. Prof. mr dr J. Barents; T. S. Eliot in zijn begrip van de cultuur. Discussies, commentaren, boekbesprekingen. \

Zo is elk nummer de moeite waard voor wie iets meer wil zien dan de oppervlakte Socialisme en Democratie Maandblad van de Partij van de Arbeid. Abonnementsprijs ƒ6,75 per jaar, ƒ3,50 per half jaar. Losse nummers ƒ0,60.

Bestelformulier Adm. Socialisme en Democratie; Hekelveld 15, Amsterdam. Gelieve mij te noteren voor: X) los nummer a ƒ 0,60 x) halfjaarab. a ƒ3,50 f /I P ) X) jaarab. k f 6,75 Naam Adres Woonplaats x) Doorhalen wat niet verlangd wordt. T. en T.

WAT GELOVEN VRIJZ. CHRISTENEN? De Bibliotheken van de Postpropaganda b.d. N.P.B. lenen gratis en franco Boeken in Vrijz. Christelijke geest uit. Aanvragen te richten aan; Mevr. Krol, Twellose Weg 28, Deventer; Dames Meerburg Snarenberg of Pieters Weertspark C7l, Epe (Gld.); Mevr. Boogerd, Warmonderweg 7, Leiden; Mej. Van Scheiv§n, Hondecoeterstraat 17 I, Amsterdam-Z. Geloof geeft steun.

DÏiI/’ voor GOUD EN ZILVER W€lll I#lJl\ STEENWEG 39 – UTRECHT

MV. Oe ANBCI0ER8PEAS 'AlUTEROAli