is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 48, 1949, no 10, 03-12-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ieuivs

CONFERENTIE VOOR ONDERWIJSKRACHTEN TE BENTVELD

De Arbeiders Gemeensoliap der Woodbrookers organiseert op 2, 3 en 4 Januari a.s. te Bentveld een conferentie voor onderwijskrachten over het thema:

De culturele taak van de onderwijzer.

De volgende onderwerpen zullen op deze conferentie aan de orde komen: 1 De huidige culturele constellatie, sociologisch belicht.

2. De culturele taak van de onderwijzer in de dorpsgemeenschap. 3. De culturele taak van de onderwijzer in de stadsgemeenschap. 4. Hoe kan de onderwijzer zelf cultureel op peil blijven?

Aankomst der deelnemers Maandagmiddag 17 uur, vertrek Woensdag na de middagmaaltijd. De kosten bedragen ƒ 5,50, ƒ 6,50 of ƒ 7,50 per persoon, voor echtparen / 10,—, ƒ 12, of ƒ 14,— naar draagkracht.

Wanneer de kosten een bezwaar zijn, kan men zich richten tot ds A. van Biemen, Bentveldsweg 5, Bentveld.

Eventuele opgaven kan men zenden aan, inlichtingen inwinnen bij de administratie van de A. G. der Woodbrookers. Bentveldsweg 3, Bentveld.

Centrum voor geestelijke en sociale scholing

Gaarne willen wij nog eens uw aandacht vestigen op de nieuwe begincursus te Bentveld, Barchem en Kortehemmen. Dsiar er nog niet voldoende opgaven binnenkwamen om in Januari te kunnen starten, doen wij nogmaals een dringend beroep op onze lezers, zich per omgaande voor deetneming aan deze cursus op te geven. Mocht u zelf niet kunnen deelnemen, dan zijn er misschien vrienden of kennissen in uw omgeving, wier aandacht u nog eens op deze cursus zoudt kunnen vestigen. Onderstaand volgen nogmaals nadere gegevens:

Doel van het Centrum is, kennis en inzicht te verrijken, zodat men de eigen tijd met zijn veranderingen, met zijn strijd, beter begrijpt, zuiverder daarin eigen plaats en taak ziet; tevens wegen te wijzen tot en hulp te bieden bij de persoonlijke geestelijke ontplooiing.

Deze cursus is opgezet om in de bestaande tekorten van studie- en ontplooiingsmogelijkheden tegemoet te komen.

DE STOP

Behandeld worden de volgende onderwerpen: 1. Ons land en volk, sociaal beschouwd.

D.w.z. uit welke sociale groeperingen bestaat ons Nederlandse volk, en hoe reageren deze op het gebeuren van de tijd? Hoe is de sociale positie van ondernemers, arbeiders, platteland, middenstand, intellectuelen, werklozen, en in welke beweging komt hun streven tot uiting? Welke zijn de sociale idealen die botsen, de bewegingen die elkaar in deze tijd bestrijden?

2. Bijbel en godsdienstig Nederland. Kennis van de Bijbel als geloofsboek en van de verschillende godsdienstige groeperingen in ons volk, buitenkerkelijke inbegrepen.

3. De geschiedenis van de 19e en 20e eeuw. D.w.z. geen vaderlandse of algemene geschiedenis op de gewone wijze, doch een cultuur-sociologische schets van de 19de en 20e eeuw. Welke geestelijke, culturele en sociale krachten hebben de beheerst, welke tegenstellingen waren er, waar'wijst dat alles heen? Kortom een schets van de geestelijke en maatschappelijke krachten, die aan de wieg van onze tijd hebben gestaan en daardoor onze tijd diepgaand beinvloed hebben.

4. Nederlandse letterkunde van deze tijd. Proza, poëzie toneel. De letterkunde zal behandeld worden, behalve uit een oogpunt van schoonheid, uit het gezichtspunt: hoe weerspiegelt zich daarin de sociale en geestelijke strijd dezer periode?

5. De geestelijke grondslagen van het socialisme. OPZET

De gehele cursus duurt twee jaar. In het eerste jaar worden behandeld:

Ons land en volk, socüaal beschouwd Bijbel en godsdienstig Nederland De geschiedenis van de 19de en 20e eeuw.

In het tweede jaar:

De geestelijke grondslagen van het socialisme Bijbel en godsdienstig Nederland (voortzetting) Nederlandse letterkunde van deze tijd.

Men verbindt zich voor ten minste één jaar. Wij stellen geen bepaalde schoolopleiding als voorwaarde. Een middelbare school biedt nog geen

waarborg dat iemand bereid en in staat is tot geestelijke inspanning. Anderzijds kunnen persoonlijke belangstelling, eigen lectuur, werk enz. tekorten in de genoten opleiding opheffen. WERKWIJZE

Op drie plaatsen wordt deze cursus gedeeltelijk schriftelijk, gedeeltelijk mondeling gegeven: 1. Bentveld (bij Haarlem) voor het Westen en het Centrum.

2. Barchem (in de Achterhoek) voor het Oosten. 3. Kortehemmen (bij Beetsterzwaag) voor het Noorden.

Te Bentveld en Kortehemmen in de gebouwen van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers; te Barchem in het huis van de Vereniging Woodbrookers in Holland. Deze decentralisatie heeft vele voordelen, in het bijzonder wat reiskosten en reisduur betreft. Doorgaan kan een cursus alleen wanneer zich ten minste dertig deelnemers opgeven. Wij stellen ons voor de deelnemers aan deze cursus zes maal ner jaar een weekeinde plus één maal een week (in Juli of Augustus) samen te brengen, om met de leiders de bestudeerde stof door te werken, moeilijkheden op te ruimen, gerezen vragen te beantwoorden.

De leiding berust bij prof. mr dr J. Barents, drs J. Bartstra Jr, ds M. Horst, ds W. Knoppers drs C. D. Saai, G. E. van der Strate, Johan Toot en anderen; de algemene leiding bij ds A. van Biemen. Er wordt gelegenheid geboden tot het maken van schriftelijk werk.

De stof wordt behandeld aan de hand van enkele boeken en/of gestencilde lessen. KOSTEN

Per jaar ƒ72,—, desgewenst te voldoen in twaalf maandelijkse termijnen van ƒ6,—. In dit bedrag is alles begrepen, behalve de aanschaf van enkele studieboeken en de reiskosten. Voor echtparen kan van geval tot geval een bijzondere regeling getroffen worden.

ALGEMENE OPMERKINGEN

Alle cursussen vangen aan Januari 1950.

Kosten een bezwaar? Stel u dan in verbinding met ds A. van Biemen, Bentveldsweg 5, Bentveld. Opgaven voor deelneming zende men ten spoedigste aan de administratie van het Centrum voor Geestelijke en Sociale Scholing, Bentveldsweg 3, te Bentveld.

Wie prospecti of nadere inlichtingen wenst, schrijve eveneens aan bovengenoemd adres.

Vacantieweek voor huisvrouwen van

10-14 October 1949

Leidster: L. Kuipers-Sannes

Het begon al goed. Bijzonder fraai, echt vacantieweer, lekker kopje thee en heerlijk zitje op het terras. Onder deze omstandigheden vonden begroeting en wederzijdse kennismaking plaats. Alles werkte

mee om de dagelijkse zorgen van ons af te nemen en ons zachtjes voor te bereiden op de geestelijke verrijking, die ons in de sfeer van onbaatzuchtig dienen van Bentveld in de series lezingen zou worden aangeboden.

In de openingsbijeenkomst in het in de duinpan verscholen lezingszaaltje, werden we door mevrouw Kuipers-Sannes verwelkomd en ingelicht omtrent regeling en doel. Met het oog op de vroeg vallende duisternis werd 'besloten de avondlezingen in het hoofdgebouw te houden.

De eerste lezing, van ds v. Biemen, over „het Wezen van religieus leven”, was er een, die meer tot overpeinzing dan tot vragen stemde. De worsteling rondom de diepere vragen en over de zin van onbegrijpelijk leed is ons persoonlijk geheim, dat in deze lezing door confrontatie met het eeuwige mysterie werd belicht. We hoorden, hoe het socialisme met het Evangelie verband houdt en omgekeerd, hoe het Evangelie in het socialisme levende werkelijkheid w'ordt.

De volgende lezing, over de zorg voor ouden-vandagen, vroeger en nu, toonde ons de grote vooruitgang. Het is gelukkig thans, dank zij de sociale voorzieningen, niet meer vanzelfsprekend, dat de oudjes per se bij de kinderen in moeten trekken, omdat ze niet in staat zijn zelfstandig te leven. In aansluiting hierop werden ’s middags onder deskundige leiding enige hofjes te Haarlem bezocht en voorts een rondgang langs de oudheden van Haarlem gemaakt.

’s Avonds vertelde mej. Lopes Dias ons, hoe onze maatschappij er uit zag en ziet, van handenarbeid tot mechanisatie, van onze eigen taak daarin, ieder op zijn eigen plaats en wijze. Dit onderwerp was zo veelomvattend, dit bos telde zoveel bomen, dat er, ondanks de zeer vlotte spreekster, stof voor meerdere lezingen aanwezig was. Die dag werden we dan ook letterlijk volgegoten.

Vervolgens hoorden we van mej. Veerdig. hoe we ons huishouden efficiënt konden maken. Een dankbaar, maar delicaat onderwerp tegenover zoveel praktijkmensen. Toch zullen velen hun voordeel kunnen doen met de verworven kennis omtrent voedingswaarde, kooknat en de stapelpannen. Mej. De Haas had een aandachtig gehoor met haar lezing over de zedelijke grondslagen van het socialisme. Het zal zeer velen onzer goed hebben gedaan weer eens te horen, hoe het vroeger toeging en hoe het nu is.

Mej. Domisse gaf ons een overzicht van het meisjeswerk op de Vonk. Men zou haast vragen: „Wat leren ze er in die zes weken niet”. Uitgebreide kennismaking met de huishouding, de natuur, muziek, toneel, en voorlichting voor het verdere leven.

De middagattractie 'bestond ditmaal in een wandeling naar Kraantje Lek, waar we de thee gebruikten.

Mevrouw Mulder sprak daarna in de avondlezing

De „lol” en de „vroomheid”

Er zijn drie dingen, die een heer niet doet: tweede klase reizen, Elsevier lezen en een veel te mooie hoed dragen. Aan het laatste kan een heer tegenwoordig altijd ontkomen. Hij moét trouwens wel, pecuniae causa. En de kappersbedienden en de chefs de réception deren hem niet.

Maar Elsevier wordt soms op z’n tafel gelegd. Door iemand, die het niet door heeft. Er zijn gelukkig nog argelozen in de wereld, die zich verblijden met de vroomheid der hypocrieten.

Want wat te zeggen van de eerste kolom van dit blad, na de R.T.C., waarin de hulpe Gods wordt ingeroepen over Indonesië en ons „arm vaderland”. Het is maar de vraag, wat onder dit „arm” wordt verstaan. De historie van Elsevier t.a.v. Indonesië wijst ons daardoor al te zeer in de richting van de brandkast en wij vermoeden zo, dat het wel de tegenstelling zal beduiden met de wereldse, koloniale rijkdom. Het zij zo. Wanneer die argelozen dan maar niet denken, dat de behoedenis Gods, die over allen wordt afgesmeekt, iets te maken heeft met die God, die Zijn barmhartigheid over Nederlanders en Indonesiërs beide oneindig doet zijn.

Dat is ook trouwens wel duidelijk voor wie de tekening ziet, die er vlak naast ie opgesteld: de „loltrappende” Hatta c.s., arm in

arm met Van Royen en Cochran, die een Elsevier-sigaar rookt. En de Ronde Tafel, in puin, omgevallen. Op de achtergrond de zerken van de gesneuvelden. Gesneuveld mede door de houding van Elsevier!

En links de staketsels van een verbrand dorp

Wat zullen we nog tot deze dingen zeggen dan alleen, dat ons volk inderdaad arm is, wanneer het deze vuiligheid wekelijks consumeert en als hoogste goed beschouwt. En dat ondanks de gereformeerde meneer Ingwersen en de idem ds Barkey Wolff. De uitersten, in déze strijd, raken elkaar nu eenmaal.

Het lijkt ons goed, dat de Gerbrandisten nog één keer een vergadering in de Dierentuin houden. De enige plaats overigens, waar zij thuis horen, omdat in die wereld het recht van de sterkste geldt.

Maar wezenlijk arm een land, indien het de sporen naar de gerechtigheid niet meer zou kunnen ontdekken en mitsdien aan anderen zou misgunnen wat het voor zich zelf als recht opeist.

Het is allemaal nog tot daar aan toe. Behalve dan, dat met een schijn van christelijkheid de ogen van hen, die beginnen te zien, misschien weer worden dicht geslagen met de werkelijke goddeloosheid van zulk een bedrijf. N. C.