is toegevoegd aan je favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 48, 1950, no 19, 11-02-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als een oerwoud, of als een zieleloos bedrijf met Robots en een machine-mentaliteit, met mensen die a-menselijk (en in laatste instantie on-menselijk), met dingen welke „menselijk” worden.

Dit alles kan men in de „Dreams that money can buy” zien, en méér nog... Maar dan vraagt men zich plotseling af: zoek je achter deze figuurtj es, symbolen, draaiende schijven niet méér dan er in feite in is? Moeten we niet veeleer de oplossing van enkele filmtaferelen in het verlangen van sommige schilders en tekenaars zien, om hun werkstukken nu eens door middel van de film een zo groot mogelijke populariteit te verschaffen? Buitendien ontdekken wij hetgeen op zich zelf natuurlijk geen gebrek behoeft te zijn dat Richter hier met figuren en symbolen werkt, die hij en Man Ray reeds een dertig jaar geleden hebben toegepast. (Bijv. in Richters „Vormittagsspuk” en Man Ray’s „Emak Bakia”). Bedriegen wij onszelf niet, aangetrokken door een speels avant-gardisme, wanneer wij toegeven aan onze behoefte of wel manie... van hineininterpretieren?

Ook al komen deze meer critische vragen naar voren, niet ontkend kan wordén, dat de „zeven dromen” tot de weinige interessante film-experimenten behoren, waar Hollywood veel van zou kunnen leren. H. WIELEK

Protestants-Christelijke Werkgemeenschap in de P.v. d.A.

De Prot.-Christ. Werkgemeenschap in de P.v.d.A. vraagt uw aandacht voor twee data en wel: Vrijdag 24 Maart en Zaterdag 25 Maart a.s. Op Vrijdag 24 Maart 1950 wordt te Utrecht in Gebouw „Leeuwenburg” aan het Lucas Bolwerk de jaarvergadering van de P.C.W.G. gehouden. Aanvang te 19.30 uur.

Zaterdag 25 Maart 1950 is bepaald voor het aan de doorbraak gewijde congres. Als sprekers zullen optreden: prof. dr W. Banning van Driebergen, ds M. Groenenberg van Amsterdam en mr dr A. A. van Rhijn van ’s-Gravenhage.

Dit congres wordt eveneens in het kerkgebouw „Leeuwenburg” aan het Lucas Bolwerk te Utrecht gehouden en vangt te 11 uur aan.

Het congres moet een congres van verdieping en bezinning zijn en is voor ieder toegankelijk. Derhalve worden alle leden van de doorbraak en de vrienden, die aan de rand van de beweging staan, opgewekt, om dit congres te bezoeken. Men wordt verzocht aan deze mededeling zoveel mogelijk bekendheid te geven en anderen op te wekken om dit congres bij te wonen. Den Dolder, De Secretaris: Baarnscheweg 36. J. H. SCHEPS

Retraite

De retraite tracht in onze kerk plaats te geven aan aanbidding en overdenking. Wij laten ons daarbij leiden door het Woord van God. In het voorjaar hebben op de „Hoorneboeg” te Hilversum wederom drie retraites plaats op de volgende data:

24—27 Maart onder leiding van ds C. B. Burger, Utrecht. 31 Maart—3 April onder leiding van ds A. F. L. van Dijk, Etten.

27—30 Mei (Pinksteren) onder leiding van ds A. F. L. van Dijk, Etten.

De tweede retraite wordt slechts gehouden, wanneer de beide andere zijn volgeboekt. U gelieve daarmede met uw opgave rekening te houden. De prijs voor een retraite bedraagt ƒ 11.50 en wordt voldaan na bericht van plaatsing. Men geve zich op bij ds Van Dijk, Etten (Gld.).

Kortehemmen-nieuws

AAN AL DE MAATSCHAPPELIJKE EN SOCIALE WERKSTERS IN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES.

Het ligt in de bedoeling van de Noordelijke Commissie van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers op 18 en 19 Februari a.s. een conferentie te houden voor maatschappelijke en sociale werksters in gemeenten, kerkelijke gemeenten, bedrijven, alsmede voor gezinsverzorgsters, woning-inspectrices e.a., om haar in de gelegenheid te stellen de tal-

rijke problemen-vragen, die de praktijk stelt, onder ogen te zien en behandeld te horen.

Wij prijzen ons gelukkig twee ter zake kundige sprekers bereid te hebben gevonden op dit weekend inleidingen te houden.

Zaterdagavond zal mejuffrouw M. Dijkstra uit Leeuwarden, adjunct-dlrectrice van de Stichting Friesland voor Maatschappelijk Werk, spreken over het onderwerp:

MAATSCHAPPELIJK WERK OP HET PLATTELAND,

terwijl tot onze vreugde mr M. J. A. Moltzer uit Bloemendaal, oud-directeur van de School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam, bereid is de reis naar Kortehemmen te aanvaarden voor het houden van een lezing over

DE GEESTELIJKE ACHTERGROND VAN HET MAATSCHAPPELIJK WERK.

Bovendien zal ’s Zondagsmorgens een kerkdienst worden gehouden in het oude kerkje van Kortehemmen, waar ds A. Horst, predikant ter plaatse, zal voorgaan.

De algehele leiding berust bij ds A. Horst, mej. zr J. Bentum en mej. Sj. Gorter.

Wij hopen, dat zeer velen deze gelegenheid van ongetwijfeld vruchtbaar samenzijn, te houden vanzelfsprekend in de geest en de sfeer der Woodbrookers, met beide handen zullen aangrijpen Er zal ruimschoots gelegenheid worden gegeven tot het wisselen van gedachten en het stellen van vragen.

Het Woodbrookershuis ligt aan de rand van de bossen van Beetsterzwaag en Olterterp. Een geregelde busdienst onderhoudt de verbinding tussen Leeuwarden—Drachten—^Beetsterzwaag—Heerenveen; Sneek—Heerenveen—Beetsterzwaag—Drachten ; Groningen—Beetsterzwaag—Heerenveen.

De deelneemsters worden ’s Zaterdagsmiddags tussen 4 en 6 uur verwacht en de conferentie wordt ’s Zondagsmiddags ongeveer 5 uur gesloten. De kosten bedragen ƒ 3.50 p.p., bij aankomst te voldoen.

Opgaven gelieve men zo spoedig mogelijk in te zenden aan de administratie van het Woodbrookershuis te Kortehemmen. Na opgave volgen nadere mededelingen.

‘'Bentveld-nieuws

INTERN BERAAD OVER HET PROBLEEM DER VOLKSON’TWIKKELING

Weekend-conferentie te Bentveld bij Haarlem op 4 en 5 Maart, bestemd voor werkers op het gebied der volksopvoeding en belangstellenden daarin.

Er wordt in Nederland buiten de scholen een omvangrijk en belangrijk stuk volksopvoedingswerk verricht. Wij denken daarbij aan club- en volkshuizen, aan jeugdorganisaties, aan volkshogescholen en andere dergelijke organisaties die internaatswerk opzetten; aan volksuniversiteiten, het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, aan de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, aan het ontwikkelingswerk van sommige vakbonden, aan vrouwenorganisaties op het platteland en in de stad, enz. enz.

Hoe belangrijk al dit werk is ter afdamming van de stroom van nihilisme behoeven wij elkander niet te zeggen.

Wel is het nodig dat wij duidelijk zien hoe veelsoortig dit volksopvoedingswerk is, hoe wij allen slechts een deel van dit werk verrichten. Op zich zelf kan dit ook niet anders, de behoeften zijn te groot en te gevarieerd dan dat één bepaalde vorm aan alle zou kunnen voldoen.

Maar en daar zit de kern van de zaak is het nu niet dringend nodig, dat de verschillende krachten uit het werk elkaar eens treffen, om zich te bezinnen op hun gezamenlijke taak en de gebezigde methoden. Men kan daarbij niet alleen van elkaar leren, doch ook zien waar in het geheel van dit werk de lacunes liggen, bovendien in welke opzichten zij elkander aanvullen en zouden kunnen samenwerken om in de behoeften beter te voorzien. Het lijkt soms wel, alsof ieder het in en met dit werk zo druk heeft met eigen brokstuk daarvan, dat men noch het geheel, noch de andere brokstukken meer ziet. Bedenkt men ten slotte, dat velen in dit werk op zeer eenzame posten staan, dan worden de bezwaren van dit gebrek aan contact nog duidelijker.

Daarom wil de A.G. een poging doen op het weekeind van 4/5 Maart a.s. een aantal werkers on dit gebied te zamen te brengen, zo, dat een onderling gesprek kan ontstaan. Wel worden enkele inleidingen gehouden, om het gesprek op gang te brengen, maar deze worden ditmaal tot twee beperkt en de discussie zal het voornaamste zijn. Uiteraard zijn

ook de alleen-maar-belangstellenden welkom; het weekeind zal echter alleen door kunnen gaan, indien voldoende mensen uit het werk zich zelf er voor opgeven. Mogen wij daarom spoedig uw aanmelding tegemoetzien?

PROGRAMMA Intern beraad over het probleem der Volksontwikkeling. Opening; Zaterdag 17 uur. TAAK EN INHOUD VAN DE VOLKSONTWIKKELING: Zaterdag 19.30 uur. Ochtendwijding: Zondag 9.45 uur. DE HUIDIGE SITUATIE VAN HET VOLKSONTWIKKELINGSWERK door R. Beumer: Zondag 10.15 uur. Algemene discussie: Zondag 15 uur. Sluiting: Zondag 18 uur. Leider: mr dr J. P. de Jongh.

Zakelijke gegevens: Cursusprijs naar draagkracht: ƒ4.—, ƒ5.— of ƒ6.—. Echtparen: ƒ8.—, ƒ9.— of ƒ 10.—. Aankomst Zaterdag tussen 16 en 17 uur. Om 18 uur is er een broodmaaltijd. Practische mededehngen worden t.z.t. aan de deelnemers gezonden. Opgaven zende men aan de administratie van de A. G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld.

„Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk dankt allen, die zij niet met een persoonlijk antwoord kan bereiken, van harte voor de vele uitingen van vriendschap op haar tachtigste verjaardag ontvangen.”

Leestafelnieuws

S. Carmiggelt, „ledereen kent ze”, een parade van prominenten. U. M. Daamen, Den Haag. Geb. ƒ 6.50. Wie „Parool” leest, kent Kronkel. De man van de korte stukjes, die onze taal op meesterlijke wijze tot gein forceert. Hier heeft Kronkel zich, onder zijn echte naam, gezet om mensen, die geregeld voor het voetlicht verschijnen, te beschrijven. Mensen van het podium vooral: Cor Ruys, Henriëtte Davids, Wim Kan en Corrie Vonk, Jo Vincent. Ook de „Dagboekenier” uit het „Parool”, pater de Greeve en Panny Blankers—Koen verschijnen ten tonele. En een enkele schrijver: Willy Corsari en Godfried Bomans.

Ik ben van deze opstellen niet verrukt. Misschien verwachtte ik te veel. Men leest over deze figuren aardige, leuke dingen. Het is allemaal wel onderhoudend, maar wie aan het eind is, is in de grond nog niets wijzer geworden. Want slechts de zichtbare oppervlakte is geraakt, de diepere beweegredenen zijn niet gepeild. Het zijn geschreven filmjournaals, geen portretten. Carmiggelt heeft kennelijk geen portretten willen geven. Maar zijn snapshots doen de behoefte er naar ontstaan. De foto’s van Maria Austria zijn uitstekend.

Jaarboek v. d. Ver. v. Vrijz. Herv. in Nederland, 1949—’50. Van Gorcum, Assen, ing.ƒ 1.75. Dit jaarboek werd afgesloten op 1 October 1949. Behalve de officiële lijst van bestuursleden, de lijst van vrijzinnige predikanten, die in en buiten de Herv. Kerk werken, van vrijz. godsdienstleerkrachten en vrijz. emeriti vindt men er de verslagen van het werk in en een overzicht van de vrijzinnige positie in de Herv. Kerk. Dat doet soms wel iets ouderwets aan, maar wij weten dat deze Vereniging allerminst er op uit is, posities te consolideren. Wij lezen er uit, dat in ongeveer 100 gemeenten minderheidsgroepen binnen de Hervormde Kerk georganiseerd zijn, dat er van de 1427 gemeenten 401 in meerderheid vrijzinnig zijn, maar van de 1912 predikantsplaatsen zijn er slechts 396 vrijzinnig. Het aantal vacatures is groot: totaal doen er thans 250 vrije predikanten dienst in de Hervormde Kerk.

Van werkelijk gesprek en „doorbraak” wordt weinig gewag gemaakt. Toch voldoende, om niet hopeloos te zijn. L. H. R.

Jongeman (24 j.) gem.ambt. (Fries) zoekt eenv. kosthuis met huiselijk verkeer. (Liefst Amsterdam-Z.)

S.v.p. brieven met cond. onder no T.T. 241 bureau v. d. blad.

WAT GELOVEN VRIJZ. CHRISTENEN? De bibliotheken van de Fostpropaganda b/d N.P.B. lenen gratis en franco boeken in Vrijz. Chr. geest uit. Alg. secr. mevr. Th. 3. Boogerd—Marius, 7 Warmonderweg, Leiden. Lezen doet nadenken.