is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 50, 1952, no 60, 29-11-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORZAKEN EN BESTRIJDING DER WERKLOOSHEID

Weekend-conferentie te Bentveld op 13 en 14 December.

Naast oorlog en dictatuur is werkloosheid een van de dingen die de mensheid het meeste vreest. De ervaringen van de dertiger jaren hebben mensenlevens en gezinnen voor het gehele leven getekend.

Werkloosheid betekent namelijk niet alleen een brok materiële nood, maar ook en vooral een geestelijke degradatie: men voelt zich overbodig, uitgestoten, op zij geschoven: verliest zijn zelfrespect en wordt argwanend en cynisch ten opzichte van de samenleving.

Een verzekering tegen de materiële gevolgen van werkloosheid is goed, maar geeft geen mogelijkheden het zelfrespect te behouden of te herwinnen. Dit is één van de redenen er zijn andere en niet minder belangrijke! waarom men hoog en laag met grote aandacht de wassende werkloosheid volgt.

Niet alleen van werknemerszijde maar ook van werkgeverszijde.

Ontmoetingen en gesprekken tussen werkgevers en werknemers vinden thans veel plaats. Doch weinig althans voorzover ons bekend over het thema „werkloosheid”. En juist op dit terrein wordt het wantrouwen tussen beide groepen zo gemakkelijk aangewakkerd.

Vandaar dat de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers één van haar regelmatige weekendcursussin voor arbeiders heeft gewijd aan het probleem van de werkloosheid

Wij hopen en verwachten dat èn van werkgeverszijde èn van werknemerszijde mensen bereid zullen zijn tot zulk een openhartig gesprek.

Het is immers reeds van groot belang voor een goede vertrouwens-verhouding tussen beide groepen wanneer men weet dat beide groepen intens met dit zorgelijke probleem bezig zijn.

PROGRAMMA: Opening:

Werkloosheid als zedelijk probleem. dr A. van Biemen. Zaterdag 17.00 uur.

Oorzaken van de huidige werkloosheid drs J. W. de Pous (gevraagd). Zaterdag 19.30 uur.

Ochtendwijding Zondag 9.45 uur.

Hoe bestrijden we de werkloosheid. drs H. M. de Lange Zondag 10.15 uur.

Algemeen gesprek Zondag 15.00 uur.

Sluiting Zondag 18.00 uur.

Leiding: dr A. van Biemen.

Kosten: naar draagkracht ƒ2,50, ƒ3,— enz. tot ƒ 9. per persoon. Echtparen ƒ 4,50 ƒ 15,—. Voor wie de kosten geheel of gedeeltelijk een bezwaar mochten zijn, die zoeke contact met de directeur, dr A. van Biemen, Bentveldsweg 5 te Bentveld.

Opgaven voor deelneming zende men zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 6 December a.s. aan de administratie van de A. G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3 te Bentveld (post Aerdenhout)„ telefoon 26728 (K2500).

Weekend-conferentie te Kortehemmen op 13 en 14 December.

Op dezelfde datum wordt in Kortehemmen over het zelfde onderwerp een conferentie belegd, die vooral van belang is voor Gemeentebestuurders en Gemeenteraadsleden, maar ook voor Jeugd-, mannenen vrouwenorganisaties. Zij toch kunnen daadwerkelijke hulp bieden aan „mensen in nood”.

Wij verwachten, dat velen aan onze oproep om 13 en 14 December naar Kortehemmen te komen, gehoor zullen gegeven. D. DE LOOR.

Programma

Zaterdag: Aankomst der deelnemers tussen 16 en 18 uur.

Broodmaaltijd 18.00 uur.

Opening door de heer D. de Loor 19.30 uur. Werkloosheidsproblemen in Zuid-Oost-Priesland door burgem. W. Harmsma 20.00 uur.

Het economisch aspect van het Werkloosheidsprobleem.

door ir H. Vos 11.00 uur

Zondag: Ontbijt 8.15 uur.

Kerkdienst 0.1. v. ds A. Horst 9.30 uur.

Warme maaltijd 12.30 uur.

Onze taak in deze tijd

door ds D. Bakker 14.00 uur.

Sluiting 16.30 uur.

Leiding: D. de Loor.

Practische mededelingen: Het Woodbrookershuis ligt een half uurtje lopen van Beetsterzwaag en is per N.T.M.-bus te bereiken van Groningen, Heerenveen, Sneek, Leeuwarden.

De deelnemersprijs bedraagt naar keuze ƒ 4. of ƒ 4.50 p. p., echtparen ƒ 7.50 of ƒ 8.50, bij aankomst

te voldoen.

Opgaven graag vóór 8 Dec. aan de Administratie van het Woodbrookershuis, Kortehemmen, Pr.

Daarna volgen nadere mededelingen.

(Vervolg vanpag. 3)

hlz. 4: „Men schrijft ijskoud neer, dat er een nieuwe regeling voor het eigendomsrecht moet komen, waarin de individuele en de sociale gezichtspunten elkander in eveniüicht houden.” Snapt u het, dat iemand zo iets „ijskoud” durft te schrijven? Ik wijs nog op een ander trucje: men citere socialisten, die over geheel andere onderwerpen handelend, een critische opmerking plaatsten; men rukke deze citaten uit hun verhand, make ze groot op en hantere de regel als moker tegen het socialisme. Zo verging het prof. F. Polak, zo verging het J. M. den Uyl.

In alle ernst: „Burgerrecht” verklaart zelf van dit nummer, dat het „geen wetenschappelijk karakter draagt”. De mededeling lijkt ons overbodig, maar er ware al veel gewonnen, als het nu eens gewoon eerlijk en waarachtig was. Ik noem het huichelarij, dat uitgerekend in dit voddig blaadje twee uitvoerige artikelen krokodillentranen schreien over het rampzalig lot der arbeiders als het welvaartsplan uitvoering krijgt. Ik noem het aanmatigend, als deze heren katholieken en protestanten proberen in te lijven bij hun armzalig front onder de pretentie, dat men anders niet beginselvast is. Beginselvast? Och kom! Alle remmers in vaste dienst van het kapitaal noemen zich zo.

KORZELIGE KES

LEESTAFELNIEUWS

Jeugdlectuur

Als u een kinderboek zoekt als Sinterklaasgeschenk, kijkt u dan eens uit naar:

De hulpsinterklaas, verteld en getekend door Jean Dulieu, uitgave: De Arbeiderspers, 1952, 67 blz. ƒ 1,60.

Een geestig verhaaltje over Paulus die voor Sinterklaas moet spelen bij de dieren en dat een zwaar corvee vindt! Het boekje is fleurig door de als Sint verklede Paulus in kleurendruk op de stijve kaft. Op de vele tekeningen en de twee silhouetten waarop de echte Sint met Paulus, is heel wat te zien. Voor dé lagere schooljeugd een reuze leuk cadeautje voor weinig geld.

Hand in hand. Mies Bouhuys heeft de versjes geschreven en de prentjes zijn getekend door Henk Krijger. Uitgave: Daamen, Den Haag, 1952. ƒ 3,90.

Verzenboekjes voor kinderen zijn er heel wat tegenwoordig. Anders dan de anderen is dit bundeltje. De versjes zijn natuurlijk van toon, eenvoudig en vloeiend, de illustraties in kleuren zijn apart en mooi. Zo werd dit boekje, fleurig uitgevoerd in

grijs, geel en rood papier, een feestelijk bezit voor jonge kinderen.

Lisa Tetzner: Wat er aan het meer gebeurde... Vertaling van Annie Winkler—Vonk, illustraties van Nans van Leeuwen. Uitgeverij: Ploegsma, Amsterdam, 1952.

Deze schrijfster we weten het uit „De kinderen van no 67” en uit „Levende bezems” kan haar sociale bewogenheid aan kinderen meedelen in een voor kinderen begrijpelijke taal en zonder hen er al te zwaar mee te belasten. Dit verhaal zal het kind aan het denken zetten over de vraag: Waarom heb ik alles wat mijn hartje begeert en waarom heeft een ander kind géén ouders, géén verzorging, géén onderwijs. Om dit probleem heen werd een verhaal geschreven, vrolijk, avontuurlijk, humoristisch, in uitstekend Nederlands, van Annie Winkler —Vonk. Een waardevol boek voor 10 jaar en ouder.

Avontuur en techniek-reeks. Uitgave: Wereldbibliotheek Amsterdam—Antwerpen.

Herhaaldelijk hebben we deze reeks aangekondigd, maar we willen nog eens zeer nadrukkelijk wijzen op deze uitstekende verhalen voor 13 tot 16- jarigen. Elke maand verschijnt een nummer van 40 blz. in een stevig, gekleurd omslag voor ƒ0,50. Een jaarabonnement kost ƒ4,80.

Wij noemen de laatst verschenen nummers om te laten zien hoeveel afwisseling zit in deze uitstekende ontspanningslectuur:

Joseph Conrad: Jeugd. Een spannend, mooi verteld zee-verhaal, no. 30.

D. L. Daalder: Karei ende Elegast. Uit het Middelnederlands naverteld in voor jongeren begrijpelijke woorden. Een prachtig verhaal voor jongens en meisjes, no 31.

Piet Beishuizen: Baird de Ziener. Een vlot geschreven televisieverhaal, no 32.

Jan Poortenaar: Albert Schweitzer. Een man van de daad. Een nuchtere reportage over het leven van deze grote figuur, no 33.

Jac. v. d. Klei; De tinneghleters. Een historisch verhaal, no 34.

A. Rutgers van der Loeff—Basenau. Rossy, dat krantenkind, illustraties en stofomslag van Rein van Looy, uitgave Ploegsma, Amsterdam, 1952, 180 blz., ƒ 4.50.

Na een knap eerste hoofdstuk volgt een spannend verhaal met een typisch Amerikaans slot. We zien ze voor ons, de dappere Rossy met haar ouders en haar vele broertjes en zusjes, met haar Negervriend-Je en we gaan van hen houden. Na de brand wordt Rossy beroemd door de krantenverslagen over haar moedig optreden. Dan komt er lawaai en drukte en gaat het Amerikaans toe. We voelen wel dat de schr. lacht om die drukte, maar toch gaf ze o.i. er wat te veel ruimte aan. Maar dit is maar een klein bezwaar. Het werd weer een prettig leesbaar boek, vlot, nuchter en met inhoud over een Amerikaans meisje met karakter, dat ook jongens zal boeien. Voor 13 jaar en ouder.

Emmy Vosma, Hoe Els in Wonderland kwam, met platen en bandtekening van Nans van Leeuwen, uitgave Van Goor, Den Haag, 184 blz., 5e druk 1952, /2,50.

Een eenvoudig prettig boek waarin de 11-jarige Els uit een groot bakkersgezin hoofdpersoon is. Er zijn zorgen, maar er zijn ook telkens weer de eenvoudige vreugden, die het leven glans geven: nieuw behang in de kamer, een Zondagse wandeling, een schoolreisje. Als de zorgen zwaarder worden en Els wel erg vechten moet om flink te zijn, komt onverwachts Wonderland redding brengen. Het boek is vol aardige milieubeschrijvingen en prettig van sfeer. Aanbevolen voor 10 tot 12 jaar.

Emmy Vosma, Een schip vaart weg, uitgave W. J. Thieme en Cie, Zutphen, 2e druk, 174 blz., ƒ 4,50.

De tijd dat meisjes na hun eindexamen samen op een flatje kunnen gaan wonen is voorbij en ook de problemen van deze voor-oorlogse jeugd doen nu „tam” aan, maar de groei van Katrien van schoolkind tot a.s. vrouw van een jonge boer, die gaat emigreren, is mooi beschreven. Omdat het zo’n eenvoudig gezond boek is en omdat er zo’n zuivere sfeer is om Katrientje een waardevol boek voor meisjes van 16 jaar en ouder.

Dr D. A. Wumkes en Jan Reinders, Heer Halewijn, een nieuwe bundel liedjes, uitgave Van Gorcum, Assen, 1952, 142 bl., ƒ3,25 geb.

Een vervolg op Jan Pierewiet, speciaal bedoeld voor de middelbare schooljeugd, te gebruiken op school, op het muziekuur, op schoolfeestjes en -wijdingsdiensten.

Het lijkt me een bruikbare liederenbundel, juist omdat er zo van alles wat in staat; een psalm, enige gezangen, oude geestelijke en wereldse volksliedjes, maar ook Dalcroze en sentimentele liedjes die bij veel bakvissen zo in trek zijn. Het werd een bundel zonder eigen stijl, maar wie niet door jeugdbeweging in aanraking kwam met het Nederlandse volkslied kan ze uit deze bundel leren zingen, want ze stédn er tussen: „O Nederland let op uw zaak”, „Alle die willen naar Island gaan” en „Wij zijn al bijeen”, enz. enz. R. B.—v. R.

Druk N.V. De Arbeiderspers Amsterdam