is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 51, 1953, no 18, 02-05-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft in een film als „It happened Tomorrow”. Op geestige wijze ping-pongt hij met allerlei motieven en personen. De cassière van het café, die onder een Moorse boog zit, is de verleidelijke Algerijnse. De stoere, gebrilde juffrouw uit het postkantoor keert terug als de geliefde van d’Artagnan. De lastige postbode verschijnt in de droom als dienaar van de guillotine.

Ten slotte de moraal van deze innemende film: zoek het geluk niet in een ver verleden maar hier en nu. In het meisje van de benzinepomp vindt de dromerige jongeling de vrouw terug, die hem door een boze ci-devant markies geweigerd en door de revolutie ontnomen werd. En de markies is een garagehouder met een minderwaardigheidscomplex geworden. Zo wordt de wens van de revolutionnair vervuld: o, mochten wij toch leven in die verlichte 20e eeuw, waarin alle mensen vrij en gelijk zullen zijn!

Een ieder, die van „Les Belles de Nuit” genoten heeft, zal het verheugen, dat René Clair uit Amerika teruggekeerd is naar zijn geboorteland, waar zijn sprankelende geest zich het best ontplooien kan. J. A. HES

BENTVELD-NIEUWS

PINKSTERBIJEENKOMST met als thema: Het evangelie in de moderne wereld van 23—25 Mei te Bentveld

Plnksteren wordt wel eens de geboortedatum van de Kerk genoemd. Hoe dat ook zij en hoe wij ook over de kerk denken, In leder geval Is het zo, dat de boodschap van het evangelie bij het Pinksterfeest, w.o. In de Bijbel geschreven werd een krachtige stoot In de wereld van toen deed. Die boodschap bracht de mensen In die dagen In beweging en vanuit dit eerste begin zien we, hoe het evangelie In de wereld wat gaat veranderen.

Is die boodschap ook een appèl In de wereld van nu? Zit er zo’n verborgen kracht In dat ook nu mensen In beweging worden gezet? Geldt die boodschap voor de maatschappij van onze dagen? Of heeft het evangelie de moderne mens niets meer te zeggen?

Dat zijn zo enkele vragen, die de A. G. der Woodbrookers tijdens de Plnksterbijeenkomst wU bespreken.

Maar deze bijeenkomst zal niet alleen een bezinning op deze vragen zijn. We willen ook met elkaar genieten van de mooie omgeving, waarin het huls van de A. G. in Bentveld ligt.

Als verdere programmapunten noemen we wandelingen, spel en muziek. Wij hopen dat vele oude bekenden, maar ook zij, die Bentveld niet kennen, veel jongeren ook, de Pinksterdagen hier zullen doorbrengen. Ook gezinnen met kinderen (boven de 4 jaar) zijn welkom.

Opgave zo spoedig mogelijk aan de administratie van de A. G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld, telefoon K2500—26728.

Programma:

„Het evangelie in de moderne wereld”

Leiding: Mej. ds W. H. Buüs en dr A. van Blemen. Ie onderwerp: De critiek dr A. van Blemen. 2e „ De opdracht Mej. ds W. H. Buljs. 3e „ Vormgeving J. H. Scheps (gevr.).

Kosten: ƒ 11,—, ƒ 12,— of ƒ 13,— per persoon. Echtparen: ƒ2O,—, ƒ22,— of ƒ24,—.

KERK EN WERELD

Sport ais vormingsmogelijkheid

Over dit thema belegt „Kerk en Wereld” op „De Horst” te Driebergen op i3—l4 Juni a.s. een weekend voor allen, die In onderwijs, sport- en jeugdorganisaties of ander werk In aanraking komen met de vragen, waarvoor de moderne sport ons stelt.

Leiding: W. H. Eljgenhuijsen ‘en mr J. J. R. Schmal uit Driebergen.

Onderwerpen:

„Sport als levensuiting”, door drs K. Rljsdorp,

Gem. Insp. Llch. Opvoeding, Den Haag.

b. „De sport en de vorming van de mens”, door drs W. V. Zljll, Dlr. v.h. Ned. Olympisch Comité. Deelnemerskosten: ƒ 6,50 per persoon.

Aanmeldingen worden gaarne Ingewacht bi) het secretariaat van „Kerk en Wereld” te Driebergen.

KORTEHEMMENNIEUWS

Jongerenweekend, 18 en 19 April te Kortehemmen

„Wat verwachten jullie van de toekomst?”

Voor een groep van circa 40 jonge mensen gaven drie inleiders hun visie over dit onderwerp: de heer A. Hoekstra gaf zijn toekomstverwachting als humanist, dezelfde avond ds Moulijn als christen.

Het was merkwaardig, in beider betoog zoveel gemeenschappelijks aan te treffen, zoals ds Moulijn later ook al zei: „Als ik de heer Hoekstra hoor, trilt er iets in me mee”, en omgekeerd konden de humanisten instemmend knikken bij veel, wat de dominee zei.

Door beiden werd ons op het hart gebonden, dat we op deze aarde in gemeenschap met anderen leven, en ons dus als gemeenschapsmens dienen te gedragen.

De heer Hoekstra gelooft zelfs dat de mens z’n leven te danken heeft aan de gemeenschap, terwijl ds Moulijn er de nadruk op legde, dat christenen niet het heden mogen verwaarlozen, omdat ze in een betere toekomst na dit leven geloven.

We kwamen tot de conclusie, dat humanisten en christenen In de practljK van het dagelijks leven meestal gelijk handelen, maar dat de humanisten een vraagteken zetten, waar voor de christenen het geloof begint.

Mevrouw dr H. Verwey—Jonker vertelde Zondagmiddag, wat zij verwachtte, dat er In de naaste toekomst zou gebeuren In de wereld, In Europa en In ons eigen land.

Het meeste opzien baarde haar „voorspelling”, dat „het Westen” niet In oorlog zou geraken met Rusland, maar over een jaar of 20 met China!

Interessant waren de discussies, want jonge mensen nemen geen blad voor de mond, en zeggen ronduit, wat ze er van denken. Ook hier waren duidelijk twee categorieën te onderscheiden: een kleine groep, die de jeugdbeweging voor zichzelf en dus!! voor de jeugd onnodig vond, en een groep, die juist voor de jeugdbeweging een grote taak weggelegd zag.

De tijd verraste ons telkens weer: dan om naar bed te gaan, dan om te eten, en ten slotte om te vertrekken. We waren nog lang niet uitgepraat, en gingen boordevol onopgeloste vragen naar huls. Vragen voor de volgende keer, want als we zó doorgaan, wordt Kortehemmen hoe langer hoe meer een ontmoetingsplaats voor jongeren, ook al zijn ze van heel verschillende levens- en wereldbeschou-

wlng! H. J. L.

LEESTAFELNIEUWS

Martie Verdenius: Guusje Erica, een roman voor oudere meisjes, met Illustraties en band van W. A. van de Walle. Ultg. Hollandla, Baam, 190 blz. ƒ 4,90. De hoofdpersoon, geslaagd voor haar eindexamen, moet een jaar thuis de huishouding doen, terwijl ze gedacht had studente te worden. Het lijkt een verloren jaar, maar het wordt een opwindende tijd, waarin een „hij” met een sportvllegtulg een belangrijke rol speelt. De gesprektoon Is mij wel eens te vlot, vooral In de eerste hoofdstukken, maar van het verhaal geen kwaad: Is een vlot, fris bakvlssenboek met een aantal zeer geslaagde Illustraties.

L. V. d. Meer-Prins: Morgen is alles anders! Voor oudere meisjes. Geïllustreerd door Hans Borrebach. Uitgeverij Kluitman, Alkmaar, 152 blz., ƒ 4,90. Anke, arbeiderskind, werkzaam op een boerderij, droomt ervan boerin te worden. Het boerenwerk doet ze graag en goed, tot ze verliefd wordt op de zoon van haar baas, student In Wagenlngen. Dan komt er onrust en verdriet In haar leven tot ze kan besluiten de student niet meer als haar toekomstige man te zien. Na een moeilijke tijd wordt alles anders als ze trouwt met een neef, ook arbeiderskind, die een boerderijtje erft. Op dat eenzaam bedrijfje vindt ze het ware geluk als vrouw, moeder en boerin. De groei van het jonge meisje, dat zo goed om kan gaan met de dieren op de boerderij en dat zo moeizaam haar plaats vindt tussen de mensen, wordt goed beschreven. Er Is veel aandacht voor de kleine dingen en de rust van het platteland en zijn bewoners doet weldadig aan. Een waardevol boek voor 16-jarlgen en ouder. Jammer, dat de band en de Illustraties zo vlak zijn. Het mooie verhaal verdiende, dat het beter verlucht werd. R. 8.-v. R.

KORTE AANKONDIGING.

Het mocht u misschien ontgaan, daarom wijzen wij u er op:

Ie E. H. Korevaar—Hesseling: Inleiding tot de schilderkunst. Pallasreeks uitgave Born te Assen 1952, 173 blz., ƒ 3.90.

Gesteld, dat het mogelijk Is In een zo kort bestek de geschiedenis der Europese schilderkunst te geven, beginnend bij de oud-chrlstelljke kunst en eindigend bij Plcasso, dan Is het In dit boekje geschied. Ondanks alle beperking bijv. bij de Hollandse schilderschool werd het hier en daar een cataloog van namen en werken. Maar daar staat tegenover dat deze onmogelijke opgave dan toch maar bijna

gelukt is. Uitnemende karakteristieken in enkele woorden, goede uiteenzettingen van de intenties der scholen maken dat dit boekje heel wel bruikbaar is zowel voor een eerste kennismaking als voor een korte repetitie. De reproducties zijn klein en voor een boek als dit eigenlijk te weinig, maar hoe doeltreffend gekozen!

2e Prof. dr C. C. J. Webb: Geschiedenis der wijsbegeerte Van Socrates tot Sartre, bewerking jhr dr W. H. Alting van Geusau. Pallasreeks, uitgave Born Assen 1952, 156 blz., ƒ3.90.

Nog zo’n boekje met een onmogelijke opgave. Het Engelse boekje van Webb ken ik niet, maar met de vele invoegingen van de bewerker moet ik dit boekje een mislukking noemen. Natuurlijk kan men er wel allerlei uit opsteken, maar te vrezen is, dat de argeloze lezer een warhoofd wordt, misleid door de verkorte weergaven van ingewikkelde gedachtensystemen en evenzeer door de vaak uiterst partijdige oordeelvellingen.

3e Mr J. Verdoom: Kleine Juridische vraagbaak. Serie De praktische bibliotheek, uitgave Bom Assen 1952, 95 blz., ƒ2.90.

De titel moet nader omschreven worden door de toevoeging, dat het In dit boekje alleen gaat over huwelijk, echtscheiding, erfrecht, wonen en huren en huispersoneel. Het komt me voor dat dit boekje goede diensten kan bewijzen. Men wil soms lets van deze zaken weten. Hier staat het helder uiteengezet bijeen. Net zo mln als een populair boekje over ziekten een dokter overbodig kan maken, zo kan dit boekje de juridische deskundige uitschakelen. Maar een verstandig mens wil zelf ook een beetje Inzicht hebben, al was het maar om zijn kansen te bepalen.

4e Maatstaf. Maandblad voor letteren. Eerste jaargang, eerste aflevering April 1953, redactie Bert Bakker, uitgever Daamen Den Haag. Abonnementsprijs ƒ 10 per jaar.

Pelt Is, dat het letterkundig leven van dit moment onoverzichtelijk Is, en dat er te weinig tijdschriften zijn. Er Is dus plaats voor een nieuw maandblad. Wanneer dit zich handhaaft op het peil van dit nummer en even rijk geschakeerd blijft, dan kan dit blad een goede dienst bewijzen, aan de schrijvers als plaats van ontmoeting, aan de lezers als middel ter oriëntatie. Ik hoop van harte dat het zo zal gaan. In dit nummer herinneringen aan Nljhoff, twee goede artikelen over Van Gogh, enkele mooie verzen, en een romanfragment. Aanbevolen.

Se dr A. J. Bronkhorst: Rondom 1853, uitgave Boekencentrum, Den Haag 1952, 143 blz., ƒ3.25.

Dit Is hét boek van dit jaar voor de protestantse lezer over de Invoering der rooms-katholleke hiërarchie en de Aprilbeweging. De poging tot objectiviteit van dit boek, die zich allereerst uit In bescheidenheid waar het historische twisten betreft, doet weldadig aan (voortreffelijk blz. 37 en 38). Het toegevoegde hoofdstuk IV De ontwikkeling na 1853 Is wat schematisch en m.l. te weinig genuanceerd. Tot de bijlagen behoren het herderlijk schrijven van de synode en een goede blbllographle. Aanbevolen.

Red. secr.

Commissie

voor de retraiten van de

Ned. Herv. Kerk

Aan de vrienden van de Retraite,

Bij het einde van het jaar 1952 bereikte ons een teleurstellende tijding. De Financiële Raad der Ned. Herv. Kerk ziet zich genoodzaakt met Ingang van 1 Juli 1953 ledere subsidie voor de Retraite te staken.

Dit vraagt op korte termijn voorziening, aangezien kosten van vergaderen, propaganda-kosten, eventuele tekorten op retraiten niet vermeden kunnen worden.

Reeds zonden enige vrienden, die dit vernamen ons een bijdrage. Mogen wij ook op uw steun rekenen? Liefst ontvangen wij een jaarlijkse contributie, Indlen men echter voor één maal een gift wil geven, Is ook deze welkom.

Wilt u uw bijdrage gireren op het gironummer van onze penningmeester, de heer G. J. Brink, Statensingel 117, Rotterdam, Giro 194714? Het hangt nu ook van uw materiële medewerking af, of dit werk, waarvan we voor de toekomst zoveel verwachten, zal slagen.

Namens de Commissie,

A. P. L. van Dijk

RECTIFICATIE

In het gedicht „In den stillen hof” van W. C. Jolles, de vorige week In Tijd en Taak gepubliceerd, leze men In de tweede strofe, derde zin In plaats „verbrede”, „vertrede uw bezinnen”.

Druk N.V. De Arbeiderspers Amsterdam