is toegevoegd aan je favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 51, 1953, no 33, 22-08-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de boeren heeft opengesteld. Behalve dat de belastingen in deze sector reeds aanmerkelijk zijn verlaagd, zullen nu de prijzen, welke de staat betaalt voor de producten der collectieve bedrijven, worden verhoogd, ten einde „het financiële belang” van de boeren in de productie van vlees, melk, wol, aardappelen en groente te stimuleren (een nogal kapitalistische methode overigens). Overigens blijkt uit Malenkows mededelingen ook, hoe slecht het met de Russische landbouw is gesteld. Zo zei hij: „Er zijn nog steeds vele collectieve boerderijen, en zelfs gehele landstreken, waar de landbouw wordt verwaarloosd. In vele gebieden hebben de collectieve en staatsboerderijen kleine velden, bebouwd met graan en andere producten, terwijl er tijdens de oogst veel verloren gaat. Als gevolg van onvoldoende ontwikkeling hebben een aantal collectieve boerderijen onvoldoende inkomsten aan producten en geld, waardoor zij de in het collectieve bedrijf werkende boeren weinig in geld en natura kunnen uitbetalen voor hun arbeid. Er moet worden toegegeven, dat de ontwikkeling der veeteelt eveneens onvoldoende is. Ten gevolge daarvan kan aan de groeiende vraag van de bevolking naar vlees, melk, eieren en andere producten niet voldoende worden voldaan.”

Tezelfder tijd, zei Malenkow, zullen de regering en de partij „de verkeerde houding, welke zij tot dusverre hebben ingenomen tegenover de particuliere akkers van de leden der collectieve boerderijen, ernstig moeten verbeteren en veranderen”. Tot nog toe achtte de partij het feit, dat de leden der collectieve boerderijen op kleine stukjes grond voor eigen voedselvoorziening en eigen handel werkten, een afkeurenswaardig overblijfsel van het particuliere bezit.

Uit armoede besteedden de boeren dikwijls meer dan hun vrije tijd, dus een gedeelte van de werktijd welke eigenlijk bestemd was voor het collectieve bedrijf, aan die eigen stukjes land. Deze tendentie werd reeds tegengegaan door rigoureuze belastingmaatregelen. De boeren moesten zeer veel van de opbrengst van hun eigen landjes afstaan. Malenkow nu heeft toegegeven, dat het particuliere bezit van zo’n stukje grond noodzakelijk is, omdat de collectieve bedrijven tot nog toe niet volledig in de behoeften van de boeren kunnen voorzien.

Een teken van zwakte?

Verschillende waarnemers zien in deze maatregelen een teken van zwakte. Deze veronderstelling is niet geheel onjuist. Immers, als de toestanden dus kennelijk nog zo slecht zijn, moeten er ook aanzienlijke spanningen bestaan. Het is evenwel zeer waarschijnlijk, dat Malenkows concrete beloften uitgevoerd zullen worden. Dat dus over de door hem genoemde twee a drie jaar de materiële welstand van de Russische bevolking aanzienlijk verbeterd zal blijken te zijn. In dat geval is het mogelijk, dat de Russische regering steviger dan ooit in het zadel zit; het is dan dus minder nodig dan vroeger of nu om de aandacht af te leiden naar de buitenlandse vijand. Tot nog toe is dat een van de voornaamste argumenten geweest ter rechtvaardiging van het harde en schrale bewind. De conclusie, dat de Sowjet-Unie blijkens de terugkeer naar de stugge, weinig mogelijkheden biedende buitenlandse politiek, ook weer even agressief is geworden als gedurende de laatste jaren van Stalins bewind, wordt door de nieuwe binnenlandse koers in elk geval allerminst gerechtvaardigd.

H. VAN VEEN

BENTVELD-NIEUWS

Bijbelse kernbegrippen.

Zomercursus van s—ll5—11 Sept. ’53 te Bentveld.

Evenals het vorige jaar organiseert de A.G. der Woodbrookers in September weer een cursus over Bijbelse vragen.

De moderne mens verstaat veelal de taal van de Bijbel niet, omdat de boodschap tot hem komt In een vorm, die niet alleen hem niet aanspreekt, maar ook weinig schijnt te maken te hebben met de concrete mens van nu.

Heeft het zin te vragen, of die bijbelse boodschap ook in onze tijd en situatie iets te zeggen heeft en wat?

Wij menen van wel. Daartoe deze cursus, die van s—ll5—11 September in Bentveld gehouden wordt, een week van bezinning voor de winter.

Daarbij i.s September uitermate geschikt om vóór de winter begint nog eens te genieten van zee, bos en duinen.

Programma: Bijbelse kernbegrippen.

Leiding en inleidingen: dr A. van Biemen, mej. ds W. H. Buijs.

Thema’s: „Geloof en openbaring”, „Koninkrijk Gods”, „Gerechtigheid en liefde”, „Zonde en Genade”, „Hoop en Vrede”.

Cursusprijs naar draagkracht: ƒ27,50, ƒ3O,— of ƒ32,50 per persoon. Echtparen: ƒ5O,—, ƒ55,— of ƒ 60,—.

Aankomst Zaterdagmiddag, vertrek Vrijdag na het ontbijt.

Opgaven zo spoedig mogelijk aan de Administratie van de A.G. der Woodbrookers. Tel. K 2500 26728, Bentveldsweg 3, Bentveld.

KORTE HEM MENNIEUWS

VACANTIEWEEK TE KORTEHEMMEN!

3-10 AUGUSTUS 1953

Toen Maandag 3 Augustus de gasten zich kwamen melden, vonden ze het oude, vertrouwde huis, keurig verzorgd als altijd, bereid om ons, vacantiemensen, op te nemen en te verkwikken in zijn rustige, ruime, landelijk Friese sfeer.

We hebben daar nog eens weer samen bij een tafeltje Welbereid genoten van natuur, van spell en sport, van interessante lezingen over Israël en Zuld-Afrlka, over India en over „Tranen over Johannesburg”.

Ook in niet geringe mate van muziek en zang, waarbij bleek, dat we beschikten over heel wat eigen krachten, die door solozang en muziek ons veel hebben doen genieten. Genoten hebben we ook van de voordrachten op de kunstavond, gegeven door mevr. Dudock van Lerven. Maar ook de jeugd, zowel op het wijde speelveld als binnen droeg zij op haar bekende en toch altijd weer oorspronkelijke wijze niet weinig bij tot verhoging der vacantlevreugde en onze éénwording tot één groot gezin, één samenleving.

Opmerkelijk Is het telkens weer, hoe spoedig allen geheel In de groep opgaan, hoe veel hartelijke vriendschap we in deze kring steeds ondervinden. *'

En het geestelijke werk, de ochtendwijding In het eenvoudige sobere, maar uiterst vriendelijke kerkje onder de eiken, ook het korte wijdingswoord heeft hier de beste kansen ons iets te zeggen; we hebben dat deze week weer Intens gevoeld. Dat geldt ook voor het slultlngswoord aan het einde van de avond.

We hadden deze keer „een vreemde eend in de bijt”: een vroegere Nederlander, thans Engels onderdaan, was van de partij. Maar de harmonie en de hartelijke toon in „het grote gezin” leden daaronder allerminst. Integendeel, we hadden in Kc*- tehemmen weer een vacantieweek, zoals we die moeten hebben; me dunkt, deze week, onder de beproefde leiding van ds Bender en mevrouw Bender heeft ons veel meegegeven, waarvoor we dankbaar mogen zijn. Z.

RETRAITES VOOR VROUWEN

in het Doopsgezind Broederschapshuis te Elspeet. Retraite 1: van Maandag 31 Augustus tot Vrijdag 4 September. Thema: „Leven met God”. Onderwerpen: God roept tot een leven met Hem. Leven met God in ons persoonlijk leven. Leven met God in ons werk, onze omgang met mensen. Christus als Leidsman. Leiding door de Geest. De weg tot gemeenschap. Leiding: ds S. Goossen, Delft; ds J. M. Luyt, Veendam; mej. M. J. Rijkmans, Leeuwarden. Deelnamekosten: ƒ 17,50 of ƒ 20,— naar draagkracht. Opgaven zo spoedig mogeiijk bij: ds S. Goossen, IVestplantsoen 12, Delft. Retraite 2: van Maandagmiddag 7 September tot Donderdagochtend 10 September. Thema: De vrijheid van Gods kinderen. Onderwerpen: Vrijheid als gave van God. Slaven of kinderen. De weg tot de Vader. „Vrijheid” en „leven” thuis. Leiding: ds M. de Boer, Vlissingen; mevr. H. Dufour-Van

Hall, Aerdenhout; me], dr M. H. van der Zeyde, Utrecht. Deelnamekosten: ƒl4,— of ƒ16,50 naar draagkracht. Opgaven zo spoedig mogelijk bij: ds M. de Boer, Wielingenlaan 2, Vlissingen.

LEESTAFELNIEUWS

Maurits Dekker: De nieuwe toverdoos, geïllustreerd door Jan Bons. Uitgave Arbeiderspers 1952, 184 blz. Een boek uit de jeugdserie. Leeftijd 6-96 jaar. ƒ3,25 gebonden.

Het is een grote kunst een goed sprookje te verzinnen en dat de bekende schrijver Maurlts Dekker hierin o.l. geslaagd Is, Is reeds een hoge lof. Deze moderne sprookjes met hun zakelijke toon, met hun soms moderne acteurs (auto’s), zijn een echte verrijking van de Nederlandse sprookjesllteratuur. Een milde humor Is er in aanwezig, die de kinderen niet ontgaat, naar onze ervaring leerde. Van harte aanbevolen o.a. als uitstekend voorleesboek voor kinderen van verschillende leeftijd. Om hun humor en werkelijkheidszin zal de volwassen voorlezer er evenzeer van genieten als zijn jeugdige hoorders. Hét vacantleboek! J. G. B.

KORTE AANKONDIGING

Het mocht u misschien ontgaan, daarom wijzen wij u er even op:

Ie „Gauche européeime”. We ontvingen ter kennismaking een maandblad van die titel', orgaan van de M.S.E.U.E. d.w.z. de socialistische beweging van de Verenigde Staten van Europa. Tot de leiding behoren vooraanstaande socialisten uit Engeland, de Benelux, Frankrijk, Italië, Duitsland. Uit onze partij zijn dat Vorrink en Van der Goes van Naters. Het is geïllustreerd en bevat leerzame artikelen in de geest van deze beweging. De redactie zetelt in Parijs, maar men kan zich als abonné opgeven bij Alfred Mozer, Tesselschadestr. 31, A’dam. De prijs is ƒ 10,—. We komen op de ideeën van dit maandblad nog terug. Aanbevolen.

2e Dr W. Banning: Afsluiting en rekenschap, uitgave Boekencentrum, Den Haag, 1953, 19 blz. ƒ0,90. Dit boekje bevat twee toespraken die Banning dit jaar gehouden heeft bij gelegenheid van zijn afscheid van „Kerk en Wereld”. Het Is goed dat deze lessen uitgegeven worden. In forse lijnen schetst Banning In de eerste les een levensprogramma voor een modem Europees christen, die maatschappelijk-verantwoord werk te doen krijgt. In de andere les gaat Banning na, waarvandaan de vernieuwingsbeweging in de Hervormde Kerk kwam, wat ze betekende en wat er van geworden Is. Hier kan er slechts van gezegd worden: echt Banning èn, het Is goed, dat deze twee lessen een ruimere spreiding krijgen. Met wat B. hier betoogt, kan ieder zijn nut doen, ook wie niet tot de Wlka’s behoort, die van Bannlngs lessen mochten profiteren. Als men nu maar niet alleen, zoals reeds geschiedde, de aanvechtbaarste bladzijden citeert en uit hun verband rukt! (II 3. b en c.).

3e dr J. Schoneveld: Huwelijk en huwelijksrecht in de wereld van het Oude Testament, serie: studies uit de ’s-Gravenhaagse bljbelverenlglng. Uitgave Boekencentrum Den Haag z.j. (1953), 24 blz. Een abonnement van vier studies per jaar ƒ 3,25; per stuk ƒ 0,90.

De schr. maakt zijn titel waar: een doorwrocht werkstukje! Vulgarlsatlewerk van de eerste rang, waarin veel studie steekt, maar het resultaat wordt zo helder voorgezet, dat ledere lezer die zich voor het onderwerp Interesseert er genoeg aan zal beleven. Aanbevolen!

4e Sam de Wolff. Bijzonder nummer van Koemle orle, landelijk orgaan van de Poale Zlon be-Holland. 46 blz.

Op de 75e verjaardag van Sam de Wolff wijdde bovengenoemd Zionistisch maandblad een aparte aflevering aan één zijner grote mannen. Het is prettig door de lectuur van dit boekje aan het feest deel te nemen. Allerlei goede vrienden getuigen van wat de Wolff voor hen betekend heeft en het gezelschap Is gevarieerd genoeg: een minister van de staat Israël, vooraanstaande Zionisten, socialisten, christenen en Dageraadmensen. Een der redacteuren van Tijd en Taak Is er ook bij en daar zijn we blij om, want wie onzer, die de jubilaris kent, draagt hem geen goed hart toe? Het Is goed te lezen over deze Nathanael! (Joh. 1.47). Hartelijk aanbevolen.

5e Ds J. J. Buskes jr. Toenadering tot Rome?. Serie Brandende vragen nr 3, uitgeverij Ten Have, A’dam, 24 blz.

Naar aanleiding van de r.k. feestviering bij gelegenheid van het herstel' der kerkelijke hiërarchie stelt de schr. een bezinning voor op de betrekking rooms-protestants; hij geeft motieven voor toenadering het volle pond, maar besluit toch met krachtig uiteen te zetten, wat de hervormde christen als onoverkomelijk bezwaar tegen Rome blijft voelen. Het komt me voor, dat dit kleine boekje in een heldere taal het essentiële zegt zonder enige terughoudendheid, maar ook zonder onnodige scherpte. Aanbevolen. Red.secr.

Druk N.V. De Arbeidersptts Amsterdam