is toegevoegd aan je favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 52, 1954, no 26, 26-06-1954

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BENTVELDNIEUWS

De hedendaagse mens en de socialistische beweging

24-28 Juli

Eén van de dingen waartoe men in de socialistische beweging te weinig komt is het nadenken over de mens. En toch is het juist deze mens, om wie het in het socialisme naar zyn wezen gaat. Het spreekt dat ook uitdrukkeiyk uit.

Wil daarom de socialistische beweging in de huidige maatschappij haar functie blijven vervullen, dan zal zij zich met de mens en de mensbeschouwing moeten bezighouden. Met name is het dan ook nodig zich af te vragen hoe de hedendaagse mens in de maatschappij van nu ruimte en vormen vindt, waarin hij zich als mens kan ontplooien. Die ruimte en die levens- en spelvormen mogelijk te maken is één van de taken der socialistische beweging.

Ook aan de mens, die dikwijls uit half bewuste overwegingen al of niet de socialistische beweging kiest, zal duidelijk gemaakt moeten worden, waarom ’t gaat. Degenen, die in de socialistische beweging een bepaalde verantwoordelijkheid weten te dragen of daarin stimulerend zouden willen werken, hebben zich te bezinnen op deze problematiek: op het leven en het denken van de moderne mens en op de vragen die dit aan de beweging stelt.

Een hulp in deze bezirmlng wil de in Bentveld geprojecteerde zomercursus bieden die plaats vindt van 24-28 Juli.

Leiding: dr. A. van Biemen, mej. ds. W. H. Buijs.

Programma:

1. „Hoe leeft en denkt de moderne mens?”, dr. A. van Biemen.

2. „De inhoud van het begrip personalisme”, ds. J. M. de Jong.

3. „De verwerking van het personalisme in het socialistisch denken”, ds. L. H. Ruitenberg en J. W. Willems (gevr.)

4. „De verwerking van het personalisme in de practijk”, prof. dr. ir. W. Schermerhom.

Kosten naar draagkracht: ƒlB,—, ƒ19,50 of ƒ 21,— per persoon. Echtparen ƒ 33,—, ƒ 36,— of ƒ 39,—.

Het maximum-aantal deelnemers bedraagt 35, men geve zich dus spoedig op.

DE MENS IN OPSTAND

Het is ook mogeUjk de korte erop volgende curs\rs „De mens in opstand” van 28-30 Juli te volgen.

Progi amma:

1. Opstand tegen God. Ds. J. van der Wiel. 2. Opstand tegen de maatschappij. Drs. R. v. d. Leeuw (gevr.)

3. Waarom rebelleert de mens? in discussiegroepen.

4. Het Evangelie als „neen” en „ja”. Mevrouw dr. E. Flesseman—Van Leer.

5. Het „neen” en „ja” in de practijk van het leven en de samenleving. Drs. J. J. Voogd.

De kosten hiervan zijn per persoon ƒ 13,—, ƒ 14,— of 15,—. Echtparen ƒ 24,—, ƒ 26,— of ƒ 28,—.

Deze cursus is echter bijna voltekend. Wil men dus laatstgenoemde cursus volgen, dan is zeer spoedige opgave dringend gewenst. Men betale in dit geval ƒ 1,50 extra voor de tussenliggende maaltijd.

EUROPESE CULTUUR

7-13 Augustus: een internationale ontmoeting met als gespreksthema: „De Europese cultuur en de socialistische beweging”.

Voertaal: Nederlands en Duits.

Programma:

1. Brennpunkte der europaischen Kultur.

2. Die geistigen Grundlagen der sozialistischen Bewegung.

3. Evangelische Humanitat. 4. Gerechtigkeit.

5. Sozialistische Kulturpolitik.

6. Sozialistische Kulturpolitik in der Erziehung. Opgaven te richten aan de administratie van de A.G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld.

ONTMOETINGSDAGEN VOOR DE NEDERLANDSE MIDDENSTAND 16-21 AUGUSTUS A.S. IN HET „EIJKMANHUIS”

wy nodigen de Nederlandse middenstand uit voor enige ontmoetingsdagen, om met ons de vragen te bezien, welke zich de laatste tyd ten aanzien van deze groep voordoen. Deze dagen zullen ook een ontspanning moeten betekenen in het dagelijks werk, om welke reden wy ook vrije tijd zullen genieten.

De onderwerpen, welke aan de orde zullen komen, zyn:

1. „Onze veranderende maatschappij”, door drs. R. F. Haveman, Rotterdam.

2. „Plaats en functie van de middenstand”. 3. „Bestaanszekerheid”, door dr. W. J. v. d. Woestijne, Amsterdam. 4. „De Hervormde Kerk in beweging”, door prof. dr. W. Banning, Driebergen.

De leiding berust by mr. W. Vogel, Driebergen. De prys voor deze dagen is ƒ 25,— per persoon.

Aanmeldingen te richten aan: Het Secretariaat van „Kerk en Wereld”, Hoofdstraat 211, Driebergen.

NED. HERV. STICHTING VOOR OPLEIDING VAN GEZINSVERZORGSTERS

Het bestaan van dit vry nieuwe beroep is nog bij veel mensen onbekend.

Ook zyn velen van mening, dat het een werkkring is, die men niemand moet aanraden, omdat een gezinsverzorgster in een gezin, waar ze komt, altyd „de vuile rommel” moet opruimen.

Dergeiyke ondervindingen dwingen telkens weer.

waar het enigszins kan, aandacht te vragen voor het werk en de opleiding van de gezinsverzorgster. In een folder, die gaarne op aanvrage in meerdere exemplaren wordt toegezonden, staat beschreven, wat het werk van de gezinsverzorgster dan wél inhoudt. Ook wordt erin vermeld, dat de opleiding twee keer per jaar met een cursus start, nl. half Februari en 1 September.

Wanneer een meisje van huishoudelijk werk houdt en zich daarby wil instellen op de sociale en geesteiyke kant van het gezinswerk, kan zy als gezinsverzorgster een groot stuk bevrediging in haar leven vinden en bovendien verzekerd zijn van de dankbaarheid van de gezinnen, waar ze werkt.

Overal in het land zijn nog vele nieuwe krachten voor dit werk nodig.

Namens de Ned. Herv. Stichting voor Opleiding van Gezinsverzorgsters,

N. KATER (directrice)

Ruusbroeclaan 21,

Eindhoven

BRIEFWISSELING

Het stukje „Twee Evangelisten” in T. en T. van 12 Juni, is me als een wanklank voorgekomen in ons blad. En daarom vraag ik; „Waarom reageert men toch op déze manier tegen hen, die God als zijn instrumenten uitkiest om Zijn werk te doen?” Waarom al die aanhalingstekens? Waarom noteren: „massa” en „bewerken”? En dan volgt een serie woorden over Grahams uiterlijk en manier van spreken, dat hij gebruikt technische hulpmiddelen (waarom niet??) Dat hij „getuigt” (waarom tussen aanhalingstekens?). .

Niets tégen te zeggen dus. Dan „massasuggestie * en wat in breedte wordt gewonnen gaat in diepte verloren. Inderdaad, maar weet de schrijver niet, dat er wel degelijk naz»rg is? Dan, „als er maar

enkelen dieper geraakt worden, is het werk niet geheel tevergeefs geweest.” „De Geest blaast waarheen hij wil en men kent zijn weg niet.” Ja, gelukkig en dan vraag ik; Waarom hoopt en bidt de schrijver niet, dat de Geest er duizenden aanraakt? En hoe kan hy weten dat dit niet geschiedt? Maar nu komt het venyn in de staart.

Hij strijkt jaarlijks ƒ 60.000 op. Wie is die grote pers die dat schrijft? Weet schrijver niet dat er o zoveel gelogen wordt in de pers? Ondervindt de PvdA dat ook niet? En bijv. Hermann Zaiss? En zovelen die geen platgetreden paden lopen? En dan, zou het niets kosten die grote reizen te maken? En als dit nu voor het werk spontaan binnenkomt, opdat die reizen kunnen gemaakt worden, is dat een „opstrijken”? door Graham? Ik vraag maar.

Maar weet dit, geachte heer Meyer Cluwen, dat God bezig is op het geestelijk wereldfront grote dingen te doen en velen, velen worden toegebracht tot de Gemeente, door hen, die Hij zich zelf verkiest. Billy Graham is een zeer nederig mens, die zich voor 100% aan de dienst van zijn Meester heeft gewijd, en wordt bovendien gedragen door het gebed van tienduizenden over de gehele wereld.

We hebben toch pas Pinksteren gevierd? Toen God zijn Gemeente ging stichten, zond Hij 12 vissers en eenvoudige mensen uit, maar bezield en gezalfd door de Heilige Geest, en daarom 5000 bekeerlingen door één prediking. Toen zei men immers ook, ze zijn dronken?

Laten we toch niet bevonden worden tegen God te stryden, en doe wat zovele duizenden doen, bidt God om een rijke zegen over ons dode christendom en van God vervreemde volk, als Billy Graham komt.

Hoogachtend,

L. DE RUITER—SETON

LEESTAFELNIEUWS

Maxim Gorki: Onder de levenden. Verhalen. Uit het Russisch vertaald door Wils Huisman en Theun de Vries. Uitgave van Loghum Slaterus, Arnhem 1953. 189 blz. ƒ8,75.

Er staan twee soorten verhalen in deze bundel: de kleinste groep zyn symbolische, min of meer zinnebeeldige verhalen. Hoe goed ook verteld, ze kunnen mij niet bekoren. De idee is te schraal, de opzet te duidelijk. Maar de andere, en deze zyn in de meerderheid, zijn kortweg meesterwerken. Ze hebben alle de toon van die onweerlegbare echtheid, die alleen de heel grote vertellers aanslaan: de ik-vorm accentueert die echtheid, de verhaler was er zelf by. Ze hebben ook die mateloosheid, die we zo goed van Tsjechow kennen: de verhalen zijn nimmer echt. In plaats van het geestige besluit, kenmerk van de Westerse verhaaltrant, is hier het slot een langzaam doven der belichting, als alles vertoond is, wat vertoond moest worden. Het leven echter zo weten we gaat verder. Prachtig zyn ze ook van natuurbeschrijving, maar nimmer zó, dat het decor buiten het verhaal staat.

Het gaat Gorki om de mens. Deze treedt levensgroot uit deze verhalen naar voren. En dan heb ik nog niets gezegd over de wonderiyke dialectiek van deze verhalen. De gesprekken en monologen, vooral de monologen, verlopen volgens een logica, die aanvankelijk bevreemdend, op den duur wel van de natuur zelf lijken gecopieerd te zyn. Kortom in een goede vertaling worden ons hier een bundel prachtverhalen geboden. Aanbevolen!

Fedde Schurer: Protestants protest. Uitgave Drukkery Laverman, Drachten. 1954. 22 blz. ƒ 0,45. „Kanttekeningen bij het mandement der roomskatholieke bisschoppen” luidt de ondertitel.

Er is al heel wat over het mandement geschreven, maar dit is voorlopig het beste. Ik heb al ergens gelezen dat men het te scherp vond. Ik ben het daar niet mee eens. Schurer bepaalt nauwkeurig zijn plaats en in wezenlijke eerbied schiet hy niet te kort omdat hij de bisschoppen au sérieux neemt. En dit is misschien ook de enig-mogelijke critiek op dit voortreffeiyk werkstuk. Hij houdt de bisschoppen aan het woord en de roomse exegese zal betogen: „Zo’n vaart als F. S. beschrijft, zal het niet nemen.” F. S. als hervormd gelovige, had een stelliger uitgangspunt dan het partij ver weer; hij hoefde ook niet zo voorzichtig-omslachtig te zijn. Hij kon daarenboven, vanuit zijn bybels standpunt ook het bisschoppeiyk uitgangspunt onderzoeken en mede in zijn critiek betrekken. Dat de bisschoppen over het hoofd hebben gezien, dat ook protestantse christenen met de problemen worstelen, die zy aan de orde stellen, is toch eigeniyk onvergefelijk. Zie daar het gerechtvaardigd uitgangspunt van Schurer. Deze goedkope brochure moet iedereen lezen. Ze is daarenboven meeslepend geschreven; heel wat prettiger lectuur, dan het mandement zelf. En weer overvalt de lezer een vermoeiende indruk, na de lectuur van dit protestants protest; een indruk, die hij ook krijgt na lezing van het mandement zelf: dit alles was niet nodig geweest.

J. G. B.

Druk N.V. De Arbeiderspers Amsterdam