is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 52, 1955, no 12, 26-03-1955

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN FILMVOORSTELLING VAN BARABBAS

Alken voor Tijd en Taak-lezers

Dank zij de medewerking van het „Filmmuseum” kunnen wij 200 lezers in de gelegenheid stellen, van het Zweedse filmwerk „BARABBAS”, in Palestina, Italië en Zweden vervaardigd door een van de belangrijkste regisseurs, Alf Sjöberg, naar de wereldberoemde novelle van Par Lagerkvist, kennis te nemen.

Deze film zal niet in de Nederlandse bioscopen worden uitgebracht; en de in ons land aanwezige copie wordt op 2 April a.s. weer naar Zweden teruggezonden.

Onder auspiciën van de Prof. 'Van der Leeuw-Stichting van de Herv. Kerk zal de voorstelling voor onze lezers plaatsvinden op Vrijdag 1 April om 20 uur in de zaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam, Paulus Potterstraat 13. Kaarten ƒ 0.50) kunnen telefonisch bij het „Filmmuseum” (nr. 720204 of 727440 of 727088 of 713398) op Woensdag 30 Maart en op Donderdag 31 Maart van 11 tot 16 uur worden besteld.

Alleen op vertoon van deze aankondiging (die u dus moet uitknippen!) kunt u één of twee toegangskaarten voor deze besloten voorstelling krijgen.

Na de vertoning van deze opmerkelijke film, die door de regisseur van „Himlaspelet” („Het spel van de weg naar de hemel”) is gemaakt, zal een forum, bestaande uit mevrouw H. W. Boersma—Smit, ds. L. B'uenk, Guillaume van der Graft (ds. W. Barnard) en H. Wielek, door het publiek te stellen vragen over „de religieuze film” trachten te beantwoorden.

H. W.

LEESTAFELNIEUWS

JEUGDLECTUUR

Frits Hondius: Jonas de vuurtorenman. Uitgave C. P. J. V. d. Peet—De Spleghel, Amsterdam, ƒ2.75 gebonden.

Kleine jongens zullen de avonturen van Jonas „spannend” en de vele gekleurde en ongekleurde platen „goed” vinden. De tekst Is eenvoudig en hartelijk van toon, de Illustraties zijn grappig en apart. Hij Is een stoere, die Jonas, en hij heeft lef: m.l. een geslaagde heldenfiguur voor jongens, die bijna of net kleuter-af zijn.

Van Gorcums kinderprenten. Eerste afdeling: Opzeggertjes A I—6. Tweede afdeling: Teken prettig A I—6. Prijs per serie resp. ƒ 0.55 en ƒ 0.65. Het spijt me, maar Ik kan van deze uitgaven alleen maar zeggen, dat Ik ze volkomen verouderd vind. De tekenvoorbeelden en de geïllustreerde rijmpjes met ultgebrelde aanwijzingen voor het tekenen en kleuren kunnen m.l. het kind In zijn vrije ultlngsdrang alleen maar remmen.

Annie Winkler—Vonk: Heidi en Peter. Vr(j bewerkt naar Johanna Spyrl en de gelijknamige film. Uitgave Ploegsma Amsterdam en C. de Vries—Brouwers Antwerpen, 1955, 112 blz. ƒ 2,95 geb. Prettig dat er een vervolg kwam op het geliefde „Heldl”, want wie zou niet graag meer horen over

„Opa-boven”, „Heldl”, „Klara”, enz. Een vlot geschreven, goed en goedkoop jeugdboek, dat er aantrekkelijk ultzlet mede door de acht filmfoto’s, opvallend aardig van sfeer. Een geschikt voorleesboek, omdat jong en oud er graag naar zullen luisteren.

Gonny van Dieren; Waar de zeewind waait geïllustreerd door H. Glesen, uitgeverij Kluitman, Alkmaar, 2e druk, 158 blz., ƒ 2,50.

Een goed bedoeld, maar m.l. niet geslaagd meisjesboek. Niet goed geschreven en niet levensecht. Het probleem waar het om gaat: studeren of koloniehulsleldster worden Is slecht doorgedacht. Een oppervlakkig bakvisromannetje.

L. V. d. Meer—Prins: „Elselinda”. Logboek van „’n jonge blom” geïllustreerd door Hans Borrebach, uitgave Kluitman, Alkmaar, 169 blz., ƒ 4,50. En prettig leesbaar, goed doordacht en gevoelig beschreven verhaal van een 16 j. schoolmeisje In haar groei. Het graaft niet diep, maar het Is zuiver van sfeer. Het had minder vlakke Illustraties verdiend.

P. Joh. Zonruiter: Mannen van de koopvaardij, geïllustreerd door G. van Straaten, uitgave Kluitman, Alkmaar, 159 blz. ƒ 4,90. Graag willen wij dit 0.1. uitstekende jongensboek met nadruk onder uw aandacht brengen. De belangrijke rol van de koopvaardij in de jaren ’4O-’45 wordt in dit verhaal in eenvoudige taal overtuigend en boeiend beschreven. Vanwege de rake persoonbeschrijvingen, de spannende avonturen en de nuchtere, ernstige, soms ook humoristische levenshouding die uit dit „oorlogsboek” naar voren komt, aanbevolen voor 13-16 j. R. B.—v. R.

BENTVELDNIEU'WS

26—27 Maart Arts – Patiënt – Maatschappij.

Weekend uitsluitend voor artsen.

De verhouding arts-patlënt, gezien door de arts; Zorg van de mens; De verhouding arts-patlënt, gezien door de patiënt; Rechten en verantwoordelijkheden van de patiënt; De verhouding arts-patlënt vanuit het oogpunt van de maatschappij.

30 April—l Mei. Samenwerking tussen arts en verpleegster. Weekend uitsluitend voor hoofd- en eerste verpleegsters, artsen en verpleegsters, werkzaam In de sociale sector.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid In de moderne ziekenzorg; Afbakening van grenzen; Problemen en mogelijke oplossingen – gezamenlijk gesprek.

Verslag weekend 26—27 Februari

Ook de grote voorvechtsters van de vrouwenemancipatie zullen wel beseft hebben, dat het manvrouw-probleem zal blijven bestaan zolang er mensen op aarde rondwandelen. Maar de wijze waarop dat probleem benaderd wordt, kan In de verschillende cultuurfasen verschillend zijn. Nu zetten zich mannen en vrouwen neer om openhartig deze dingen te bespreken. Deze conferentie werd gekenmerkt door het Inzicht, waarvan vele deelnemers getuigden, dat de oude schema’s hun zin hebben verloren. De gedachtenwereld die haar uitdrukking vindt In een reeks regels voor wat een vrouw en een man wel en niet mogen doen, kunnen en behoren te doen, was verre van deze conferentie. Men bleek Integendeel doordrongen te zijn van het besef, dat alle formuleringen op dit terrein maar een betrekkelijke waarde hebben en door de feiten kunnen worden achterhaald. Gelijkwaardig maar niet gelijk. Daarover was men het eens. Maar waarin het wezenlijke van het psychisch verschil tussen man en vrouw nu eigenlijk besloten ligt, daarover waagde niemand zich met stelligheid uit te laten.

Zaterdagavond sprak ds. Jonges over de manvrouw-verhoudlng In het gezin. Het gezin Is een geslachtelijke gemeenschap, d.w.z. een gemeenschap welke Is gebaseerd op de eigen aard van het man en vrouw zijn. In die geslachtelijke gemeenschap komt een spanning tot uiting tussen de twee gelijkwaardige. doch van elkaar wezenlijk verschillende polen, de man en de vrouw. Zij beleven daarin, leder op hun (mannelijke of vrouwelijke) wijze, hun menszijn. Alleen bij gelijkwaardigheid der belde polen komt beider menszijn volledig tot ontplooiing. Op welke wijze een bepaalde man en een bepaalde vrouw deze polariteit beleven en op welke manier leder van hen zich tot een volledig mannelijk of vrouwelijk menszijn ontplooit, dat Is het geheim van die belden. Hiervoor kan geen schema worden aangegeven.

Zondagochtend sprak mevrouw U. Tellegen—Veldstra over de man-vrouw-verhoudlng In de arbeid.

Ook deze spreekster ging uit van de polariteit, welke tussen de man en de vrouw, ook In het maatschappelijk leven, bestaat. Daar waar het maatschappelijk leven uitsluitend door één sekse, wordt bepaald, ontstaat een gevaarlijke eenzijdigheid. In de wisselwerking van de belde seksen, wier gelijkwaardigheid daarbij uiteraard dient te worden erkend, achtte deze spreekster een waarborg gelegen voor een harmonischer ontwikkeling van onze maatschappij.

Allerlei facetten aan de nieuwe vormgeving van de man-vrouw-verhoudlng kwamen In de nabespre-

king aan de orde. Het werd ’t gevormde forum niet gemakkelijk gemaakt alle problemen voldoende recht te geven als daar zijn de functie en de status van de ongehuwden, de arbeid van de gehuwde vrouw, de nieuwe vormgeving van het gezinsleven.

Een conferentie, die gekenmerkt werd door een sfeer van openheid, een wars zijn van strakke formuleringen en de bereidheid oude vormen op te geven, gepaard aan het Inzicht, dat ook In de toekomst al te strakke nieuwe schema’s vermeden dienen te worden opdat ledere man en vrouw de gelegenheid kan krijgen op zijn wijze mens te worden.

H. S.—D.

De Paasdagen op „Den Alerdinck” Laag-Zuthem (Ov.)

Wie gedurende de Paasdagen er eens even helemaal uit wil zijn, alleen, of met het hele gezin, Is hartelijk welkom op „Den’ Alerdinck”.

Wij willen deze dagen doorbrengen op eenvoudige, huiselijke wijze, als een rustpunt voor mensen met een drukke werkkring of met een gezin, waarvan de dagelijkse zorg, ook voor de huisvrouw soms net te veel kan zijn.

Er zal volop gelegenheid zijn naar bulten te gaan voor boswandelingen, terwijl wij In de ruime conversatlezaal met elkaar willen luisteren naar enkele Inleidingen, die de blijdschap van het Paasfeest dichterbij willen brengen. Nader programma kuntu aanvragen.

De leiding berust bij ds. en mevrouw Verdam—Flöweler en mejuffrouw ds. K. van Drlmmelen.

De kosten bedragen: ƒl2,— per persoon. Echtparen ƒ22,50. Kinderen tot 10 jaar ƒ6,—. Kinderen van 11 t.m. 14 jaar ƒ 8,—.

NIEUWE KOERS MELDT: Vacantie...

was tot voor kort lets dat alleen aan een bevoorrechte groep in de maatschappij ten deel viel. Door de strijd van de socialistische beweging heeft thans vrijwel leder mens recht op vacantie. Waar het nu op aankomt Is: van dit recht een goed gebruik te maken. Nieuwe Koers wil de jonge socialisten daarbij een weg wijzen. Deze zomer houdt Nieuwe Koers In samenwerking met de Saarlandse socialistische jeugd een groot Internationaal kamp In het noorden van Saarland. Hier toont de natuur zich op zijn best. Aan de voet van een met loof- en naaldbomen begroeide berg, aan de oever van de Prlms, ligt het terrein, waar honderden, jonge socialisten een onvergetelijke vacantie zullen doorbrengen. Vlakbij Is het Idyllische dorpje Kastel, waar de rust van vroeger tijden nog altijd bewaard Is gebleven. Bergen, die soms 600 a 700 m hoog zijn, vormen een dal, waar doorheen de Prlms zich een weg zoekt.

Jeuropa,

de samenvatting In het Nederlands, Duits en Frans van de woorden „jeugd” en „Europa” zal de naam zijn van de kampgemeenschap, die In alle opzichten een werkelijk Europees jeugdland zal worden. Hier doet zich een unieke gelegenheid voor om eens bulten de grenzen te gaan kijken, kennis te maken met mensen die een andere taal spreken en andere levensgewoonten hebben. Dit Is dé kans om te genieten van een natuur met een geheel ander karakter.

Een regering zal de leiding hebben. En zoals het In een democratie behoort, zal er naast deze regering een parlement zijn. De deelnemers zullen in dit parlement hun vertegenwoordigers hebben. Het kamp wordt verdeeld In kleine dorpsgemeenschappen om daarmee te voorkomen dat het een massaal karakter krijgt. Elk dorp zal onder leiding staan van een burgemeester.

Een zeer gevarieerd programma wordt In het kamp geboden. We doen er een greep uit. Een toneelavond en een muziekavond. Inleidingen o.a. door de burgemeester van Bremen Kalsen, door de Nederlanders Alfred Mozer en Van der Goes van Naters (gevr.) en door enkele Saarlandse socialisten. Er zal ruime gelegenheid zijn voor onderlinge discussies. Verder zijn er sportwedstrijden, autobustochten (tegen lage prijzen), wandelingen In de prachtige omgeving, enz., enz. Het programma Is niet overladen, zodat ledere deelnemer de volle gelegenheid krijgt te genieten van de natuur!

De Nederlandse deelnemers zullen de reis met de trein vla Duitsland maken. Het vertrek Is bepaald op Zondag 24 Juli. De terugreis zal plaatsvinden op Zondag 7 Augustus. Vijftien dagen uit en thuis dus. De kosten van de reis en het kamp samen zijn slechts ƒ9l.—. Voor degenen, die maar één week vacantie hebben, organiseren we een tocht van acht dagen uit en thuis. Vertrek op Zondag 31 Juli en terugkeer op Zondag 7 Augustus. Kosten ƒ 68.—. Voor opgave en Inlichtingen wende men zich tot NIEUWE KOERS, Tesselschadestraat 31, Amsterdam-W. Tel.: 87731.

Wij verwachten een flinke Nederlandse deelname aan dit kamp. Ga mee naar „JEUROPA”!!