is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 53, 1956, no 6, 11-02-1956

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KERK EN VREDE

Correspondentieadres voor Arnhem en omstreken; mevr. M. Toussaint, Anemoonstraat 6-11, Arnhem, tel. 31304

Op 18 en 19 februari 1956 wordt in het CJMVjeugdcentrum te Arnhem, Thomas a Kempislaan, een jongeren-weekend gehouden. Dit weekend wordt georganiseerd door de jongerenwerkgroep van Kerk en Vrede, de Vredeswerkgroep in het CJMV en de Doopsgezinde jongeren-vredesgroep.

Het programma bevat ondermeer voor de zaterdagavond in de grote zaal voor conferentiegangers én belangstellenden de vertoning van de geluidsfilm ‘Kinderen van Hirosjima’. Voor de zondag staat na de huiskerkdienst, die vermoedelijk geleid zal worden door ds. Dekker (Ned. herv. pred. te Zutphen), een jongerenforum op het programma waar allerlei vragen rondom het probleem van oorlog en vrede kunnen worden gesteld. Op zondagmiddag zal ds. Knoppers (rem. pred. te Utrecht) een zeer belangrijk onderwerp aan de orde stelien n.l. ‘De sociale achtergronden van de oorlog’. De conferentie zal zondagavond vóór 8 uur worden gesloten.

Wij hopen dat vele jongeren uit Arnhem en omgeving aan deze conferentie zullen deelnemen. We

denken hierbij o.a. aan leden van de Jonge Kerk, CJMV, CJVP, VCJC, jongerengroepen van de baptisten, ev. luthersen, remonstranten, oud-katholleken enzovoorts. De minimumleeftijd is ongeveer 17 jaar. |

De kosten voor deze conferentie zijn laag nl. ƒ4,75 p.p. en voor hen die niet in het Jeugdcentrum overnachten en ontbijten slechts ongeveer ƒ 3,50 p.p. De samenkomst op zaterdagavond is ook toegankelijk voor niet-deelnemers aan de conferentie, mits vooraf een toegangskaart (die gratis is!) wordt aangevraagd. Het aantal kaarten is beperkt. Een spoedige opgave is dus gewenst ook voor het weekend. Verdere gegevens worden verstrekt na opgave.

‘EUROPA EN AZIË- QUO VADIS?’

Oecumenische conferentie op kasteei Oud Poelgeest 17 en 18 maart 1956. ‘Azië en Europa quo vadis?’ Dit is de titel van het Be oecumenisch weekend dat de Stichting ‘Oud Poelgeest’ organiseert over de ontwikkeling in en rond Europa. De totaal nieuwe lijnen die in het bestaan van onze volken zijn en worden getrok-

ken, plaatsen ons voor verschuivingen in de verhoudingen, die weer beslissingen van ons als gewone burgers van Nederland en als Europeanen vragen. |

Aan de aard eii koers van deze nieuwe verhoudingen is dit weekend, dat plaatsheeft op Kasteel Oud Poelgeest van 17 tot 18 maart, gewijd. Deze conferentie vormt de Inleiding van een serie weekends over afzonderlijke Aziatische landen.

Het programma luidt: Zaterdagmiddag: ‘Nieuwe verhoudingen worden zichtbaar in de Aziatische volkenwereld’. Zaterdagavond: ‘Via de film bereizen we dit werelddeel’. Daarna algemeen gesprek. Zondagmorgen: ‘De culturele wending van Europa’.

Zondagmiddag: ‘Nieuwe verhoudingen vragen nieuwe beslissingen’. Het weekend staat onder leiding van mr. A. W. Kist. /

De deelnemersprijs is ƒ7,50. Opgaven en inlichtingen p/a Kasteel Oud Poelgeest, Oegstgeest.

Wie snijdt er mee aan de stok!

Drie maal is er tot de lezers van dit blad gesproken over de betekenis van Tijd en Taak. H. J. de Wijs, de laatste ‘spreker’, maakte een treffende vergelijking door te zeggen:

‘Een abonnement op Tijd en Taak kan de stok zijn bij hun wandeling.’

Wilt u ons helpen bij het snijden van deze stok? U kunt dit doen door ons, laten we zeggen, tien goede proef adressen voor Tijd en Taak op te geven. Stel u zelf een TAAK! U hebt de TIJD tot 25 februari. Dan gaan we aan de door u opgegeven belangstellenden drie weken achtereen uw weekblad Tijd en Taak ter kennismaking zenden. Als u t.z.t. dan een aanbevelend woordje spreekt, zullen velen de stok bij hun wandeling vinden.

hier afknippen

Aan de administratie van Tijd en Taak, Hekelveld 15, Amsterdam. U kunt onderstaande belangstellenden voor een kennismaking met Tijd en Taak noteren.

Deze adressen zijn verstrekt door: Naam:

straat: Woonplaats:

KORTEHEMMENNIEUWS

Wat gebeurt er in Zuid-Afrika?

Weekend te Kortehemmen 25—26 febr. 1956

De vraag, die dit weekend aan de orde wordt gesteld, zou kunnen lijken op alleen maar nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid omtrent een ver, vreemd land, waar toestanden heersen zoals wij ze niet kennen. En waar mensen en mensenrassen leven waarover we wel eens iets willen horen. Vooral, omdat het verkeer tussen die rassen geschiedt op een wijze die wij, uit de verte, niet kunnen begrijpen en niet kunnen goedkeuren. Het moet interessant zijn iets te weten te komen van wat daar gebeurt.

Ten dele is het ook waar, dat dit soort nieuwsgierigheid en verlangen naar interessante vreemdigheden ons de vraag doet stellen. Maar, er is meer. Want wij zullen als vanzelf merken, dat deze interessante zaken ons niet onberoerd kunnen laten. Het gaat immers, zeer zeker wat het probleem der rassen betreft, om een stuk menszijn, dat ons persoonlijk raakt en aangaat. En dat is hoofdzaak in deze cursus. Want hoe wij ook nogmaals: uit de verte oordelen, de situatie is nu eenmaal zo, dat wij in ieder geval mensen en mensenrassen veroordelen en daarmee het menszijn van anderen en van

ons zelf schaden. Het zal daarom goed zijn deskundig te worden ingelicht over wat er gebeurt in Zuid-Afrika. We zullen daardoor worden afgehouden van een al te gemakkelijke veroordeling. En het begrip, dat door zo’n deskundige voorlichting ontstaat, zal ertoe bijdragen, dat wii op de wijze en in de mate, die van ons geëist worden, meewerken aan waarachtig rnenszvJn en waarachtig menselijk verkeer. Want wij beseffen eigenlijk allen heel goed, dat datgene wat ergens ter wereld heerst, uitgaat van mensen, zoals wü mensen zijn. |

Wij nodigen u dan ook graag uit om enerzijds kpnnis te maken met iets ‘interessants’, anderzijds om bezig te zijn door middel hiervan met datgene wat uiteindelijk ons recht geeft op de naam van mens.

Programma: ' Zaterdag; Welkom tussen 16.30 en 17.30 uur. ‘Waarvan gaat de huidige regering van Zuid-Afrlka uit en wat beoogt zij met haar rassenpolitiek? , prof. dr. P. J. van Winter, 19.30 uur.

Zondag: ‘Zijn de heersende normen in het intermenselijk verkeer te aanvaarden?’, W. v. d. Vaart, 10 uur. Vervolg lezing prof. dr. P. J. van Winter, 14 uur. (Na elke lezing groepsdiscussie). Samenvatting en sluiting plm. 17 uur.

Leiding: Ds. Sj. Bijleveld, mej. Sj. Gorter.

Kosten naar keuze ƒ4,— of ƒ4,50 p.p., per echtpaar ƒ 7, of ƒ B,—, bij aanlmmst te voldoen.

Het Woodbrookershuls ligt een half uurtje lopen van Beetsterzwaag en is per NTM-bus te bereiken van Groningen, Heerenveen en Leeuwarden; per ESA-bus van Assen tot Drachten en verder per NTM-bus.

Opgaven, graag per briefkaart, met vermelding van naam en voorl., leeftijd, beroep, adres, woonplaats, te 7,priHpn vóór 18 februari a.s. aan de administratie van de A.G. der Woodbrookers te Kortehemmen, post Boornbergum. Na die datum ontvangt men nadere mededelingen.

Druk N.V. De Arbeldevepen