is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bloemen en bladen uit Herder's gaarde, verzameld en overgebragt door E. H. Lasonder, Predikant te Loenen a/d Vecht. Uitgegeven ten voordeele eener Bewaarschool aldaar. Utrecht, L. E. Bosch en Zoon. 1863. 60 bladz. in kl. 8». Prijs ƒ —,50.

Om het doel der uitgave alleen, zou men dit boeksken reeds in veler handen wenschen; maar ook buitendien verdient het allezins aanbeveling, omdat het eene keurige bloemlezing bevat, uit Herder's geschriften, die bij een groot deel van ons publiek minder bekend zijn, en minder gelezen worden dan zij wel mogten. De verzamelaar doet eene korte levensschets van Herder voorafgaan, en geeft dan eenige korte stukjes in proza en poëzij ten beste, die voorzeker met genoegen gelezen zullen worden, en welligt bij dezen en genen den wensch zullen doen ontstaan, om den oorspronkelijken schrijver wat meer van nabij te leeren kennen.

Hz.

De Nederlandsche banTc en de Provinciën, door H. A. Wynne. Groningen, J. B. Wolters. 1863. 49 bladz. in gr. 8«. Prijs ƒ —,65.

De Nederlandsche bank staat op het punt van een nieuw tijdperk in te treden. Na een vijftigjarig bestaan is men in staat gesteld over haar nut, over haren werkkring te oordeelen, en rijst van zelf de vraag, of ook eenige wijziging in hare statuten wenschelijk zou zijn, om hare instelling bij voortduring te doen beantwoorden aan het doel en aan de welligt veranderde eischen des tijds.

Bij de te verwachten vernieuwing van het octrooi, heeft zich de vraag opgedaan, of er geen maatregelen te nemen zouden zijn, om den werkkring der bank uit te breiden, of liever om, behalve Amsterdam, ook andere plaatsen meer direct in het genot te stellen van de voordeelen door de bank aangeboden. Zijn sommigen van meening dat het bankwezen geheel vrij zou behooren te zijn, anderen, en onder deze ook de Heer Wynne, zijn van oordeel, dat de tijd