is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1864, 01-01-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bentheim, om van de Hervormde tot de Eoomsch-Katholieke geloofsbelijdenis over te gaan, dewijl hij eenerzijds zijne ijdelheid streelde en hem de gunst des keizers en keizerlijke waardigheden en ambten in de toekomst voorspiegelde, anderzijds hem bang maakte, dat zijne zonen, dewijl hij geene adellijke vrouw gehuwd had, hem na zijnen dood niet in de regering zouden kunnen opvolgen.

Gelijk de vorst-bisschop den graaf tot afzwering van zijn vaderlijk geloof overreed had, zocht hij nu ook de gravin, deels zelf, deels door haren gemaal, deels door de sluwsten zijner helpers , tot den overgang tot de Eoomsche kerk te bewegen. Noch de vleijendste beloften, noch de slimste bedreigingen werden gespaard.

Maar noch beloften, noch bedreigingen vermogten iets, om haar haar geloof ontrouw te doen worden. Eens schreef zij aan den bisschop, toen hij haar weder op verschillende wijze gedreigd had: //Gij hebt mij reeds de liefde van mijnen echtgenoot ontnomen; gij kunt mij nog veel, veel ontnemen; maar mijn geloof kunt en zult gij mij niet ontnemen, al ware het, dat u ook al de duivels uit de hel hielpen." — //Goed," moet de priester gezegd hebben, toen hij dezen brief gelezen had, //dan hebben wij andere middelen om ons doel te bereiken." En er werd besloten om de gravin hare vier oudste zonen — de jongste was nog een zuigeling — te ontrukken, hen naar Munster te brengen, en daar onder de oogen van den bisschop te laten opvoeden.

Naauwelijks was evenwel dit plan gevormd, en de uitvoering op den volgenden dag vastgesteld, of de gravin ontving van eene onbekende hand berigt daarvan. Zonder dralen liet zij nu hare vier oudste zonen door vertrouwde burgers van Schuttorf bij nacht over de grenzen naar de Nederlanden brengen, en beval hen in de bescherming der staten van Overijssel, als leenheeren van het nedergraafschap Bentheim, aan. Deze overbrenging liet zich des te beter uitvoeren, dewijl de gravin toenmaals met hare kinderen op den burg Altona te Schuttorf woonde, en de inwoners dier stad de beminnenswaardige vrouw met de grootste liefde en trouw toegedaan waren.

Toen de trotsche vorst-bisschop zich door dezen energieken stap der gravin verrast en zijn plan om de jonge gra-