Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Ie

regter ten onregte verstaan, dat die feiten zich oplossen in fei telijlc en gewelddadig verzet— Ja.

De proc.-gen. bij het Prov. Geregtshof in Drenthe heeft zich in 'assatie VOnr-zipn tpn-pn oon nrrpsf. vnri risil- Hof ïmn «k mn

ww. ' »aii uou £..J iYACl 10/ 1,

'aarbij, op het hooger beroep van een vonnis der Arrond.-Regt bank

te Assen van riat» 1 lVfatirt. t.p vorAn rlof ,'r,

- . «wx» >... ■ •" > «»«< «vuuia iö vcimewi'u, tJU

' . do "T> H-I."... 1 . ...

- «v cciom gereq. jd . ivieijer, vuigens opgave ouü een en-aertig jaren, geboren te Denekamp, wonende vroeger in de gemeente Emmen,

'NQUS fp TClrvnofov .fav. A r\o1 rromonnta "\7~la „ U _ i •

. ii-' "r11 &^uivviuv »jagivvcuuc, van ueruep aroei-

:f' is schuldig verklaard aan feitelijk en gewelddadig verzet door eri persoon, met een wapen, tegen bedienende beambten in de waareming hunner betrekking ; en te dier zake, met in-acht-neminir van

J- ...... !• °

-•-«vmciiue omsianuigneuen en roepassing van ae artt. 212, Iste al.,

■'63 Pn f» V Sfl'Q frairt Vf»rnr»rrlf>olrl tr\+ nnnlnitinrr i n aan Knin

. — tuu upjuiniig »«« «-11 uuio van uur-

e°tie voor den tijd van ééne maand, en in de kosten van het geding, 'oor zoover hem aangaat, des noods te verhalen bij lijfsdwang, en , • de tweede gereq. G. M. Judinga, volgens opgave oud vijf-en-twintig

iaren , crphnrfin pn vrnprrpv wnnonilo in rip o-p.mppnfp Rmmnn

i*» o - ■•v'wiv.v. ö , uiiano

klooster-ter-Apel, gemeente Ylagtwedde , van beroep arbeidster, . ^rÜgesproken van het haar bij dagvaarding ten laste gelegde feit; 'e kosten, te haren opzigte aangewend, te dragen door den Staat.

Nadat was gehoord het verslag van den raadsheer Voorduin, heeft

■ ^uv.-gen. itoMER ae voigenue uouuiusie geuumen

Udel Hoog Achtbare Heeren, President en Kaden ! Het eerste middel '&n cassatie is gerigt tegen de vrijspraak van de tweede gereq., welke,

'OlffPv»o Hon I^üüv vo,i niaf crairavan is na PPM _i i_

*~vf — — v-~" •-'vin-njiiijK. uiiuerzoeK

'»n het feit, bij dagvaarding ten laste gelegd. Bij de memorie wordt -etoogd, en inede op grond van uwe jurisprudentie aangetoond, dat

•" zooaamg geval eene vuuisieumg in cassatie ontvankelijk is.

Ik kan mij met de bewering van den heer req. niet vereenigen, 'e beide gerequireeiden zijn, wel is waar, aangeklaagd wegens een 'oor hen gezamenlijk gepleegd verzet; maar in de dagvaarding is 'itdrukkelijk omschreven, waarin dat verzet heeft bestaan , namelijk i>, het ontweldigen van eene flesch , met spiritus gevuld. Het woord •verzet» is in de dagvaarding blijkbaar gebezigd als qualificatie en ï.iet als feit. Jin nu verklaart het Hof, dat dit feit, het eenigste, »etwe aan de tweede gereq. is ten laste gelegd, ten haren opzigte

k> uewezen. Jir is dus regt gedaan op de dagvaarding. Het Hof

•'•as niet verpligt de gronden op te geven, waarom dit feit niet belezen werd geoordeeld ; de opmerkingen, daaromtrent in de memorie '^n cassatie gegeven, betreffen de verklaringen der getuigen en kuilen, als van geheel feitelijken aard, geen invloed uitoefenen op uwe ^slissing.

De voorziening is dus m. i. in zooverre niet-ontvankelijk.

Het tweede middel van cassatie heeft betrekking op de veroordee»ng van den eersten gereq. Aan dezen zijn bij de dagvaarding, boven 'behalve het verzet, nog gewelddadigheden ten laste gelegd, nakijk het aangrijpen, het slaan met eene vuurtang, het op de borst "tooien en het bij de keel grijpen van de commiesen. Bij het arrest

'jn ook die gewelddadigheden bewezen verklaard; maar het Hof

'herweegt, dat het slaan met de vuurtang geen geïsoleerd feit ople'ert, maar zich oplost in de rebellie, met wapenen gepleegd, waaraan eze gereq. schuldig is verklaard. De heer req. betoogt, dat op deze f^ten de artt. 228 en 230 0. P. toepasselijk waren.

Het middel van cassatie kan m. i. alleen van invloed zijn op de

1 Quncatie, bij het arrest aan het misdrijr gegeven. De gewapende re-

' 'Ai J 0 i>iQn Vlot wnraci rctfl 011 \rr\M' nnAirnn I ,1 n

«o ii >> uciiouv iiiioui IJJ , vu , TKtyji iwtw VAC oiiiai ucciciii,

°6st zich het mindere misdrijf daarin oplossen. Dit beginsel is uit««drukt in art. 216 C. P.

De grief is overigens m. i. gegrond. Ik moet vooreerst doen op°erken, dat. behalve liet slaan met de vuurtang, hetwelk schijnt te "bben gestrekt om de ontweldiging der flesch te doen gelukken, nog "dere gewelddadigheden, nl. het op de borst stooten en het in de <<!e' knijpen, zijn bewezen verklaard. Het Hof heeft echter alleen acht •'efceven 0p ])et slaan met de vuurtang en de overige feiten, bij het arrest niet gequalificeerd.

Maar ten andere doe ik opmerken, dat het plegen van de geweld•adigheden , zoo als die in de artt. 228 en 230 0. P. zün omsclire":n, geen bestanddeel zijn van het misdrijf, in art. 2 12 C. P. gestraft. jartoe is de gewelddadige aanranding, ook zonder gepleegde mis'indeling, voldoende; en de rebellie is gewapend, zelfs dan, wanneer van de wapenen geen gebruik is gemaakt. De mishandeling van de ambtenaren is dus een op zich zelf strafbaar feit, al moet de straf z.ch oplossen in die, op het zwaardere misdrijf gesteld. Die geweldigheden zouden een strafbaar feit opleveren, al verviel de rebellie, v. doordien het bleek, dat de ambtenaar niet verkeerde in de uitoefening zijner functie.

Wanneer verschillende misdrijven bij de dagvaarding zijn ten laste ^egd , moeten zij bij het arrest worden gequalificeerd ; en de ten ^ste gelegde gewelddadigheden zijn bij het arrest wel bewezen veröird, maar niet gequalificeerd. In zooverre acht ik het tweede "iddel van cassatie gegrond.

** heb de eer te concluderen tot niet-ontvankelijk-verklaring der t^°rziening, voor zooveel die is gerigt tegen de vrijspraak van de ëere(l*' yoorts tot vernietiging van het arrest, doch alleen voor >verre daarbij de bewezen verklaarde gewelddadigheden niet zijn ^Ualificeerd ; en dat de Raad, regt doende op die feiten, den eersten ; ; reti- nog zal schuldig verklaren aan het plegen van gewelddadig/ ei» op bedienende beambten, onder de waarneming hunner bedie-

'r'g . ta ulann p.n tp . 1 n ü

v. r . KJKJl "cu ,v , met veraere instananouaing

1 arrest en verooraeenng van den

10 gevallen.

Hooge Raad enz.,

, 6let op de middelen van cassatie, door den req. voorgesteld bij «morie;

. óverwegende , dat het eerste middel is gerigt tegen de vrijspraak

gereq. in de kosten, in cas-

tweede gereq.,

^4 S

nd met art. 206 .

en ueomai ui . ö^iieuuing van art. 2 11, m

en verKeeiue toepassing van de artt. 210 en

TT^f in Kft pun iva « ,•

gfc, ^mvoru., ornaat net »«»5v.onCu arrest, neett na-

, l'atenj naar aanleiding van de acte van dagvaarding en van hetgeen ^et onderzoek op de teregtzitting is gebleken, te beraadslagen g$]f bewezene of niet-bewezene van het aan die gereq. ten laste feit, en hare vrijspraak mitsdien is ongemotiveerd en on-

0.

(j. •> aat, luidens de eerste overweging van net Desneuen arrest, bij ii)^Vaarding aan de tweede gereq. was ten laste gelegd , te zamen en Vi,-Ve?eeniging niet den eersten gereq., zich , bij gelegenheid eener v '■-atie in hunne gemeenschappelijke woning, bewerkstelligd uit kracht k.f der algemeene wet van den 26 Aug. 18\!2 {Stbl. n°. 38),

öii gewelddadig te hebben verzet, door eene aldaar gevonden J gevuld met spiritus, aan den commies Gaasbeek te ontwel-

is i'' het Hof op de overweging, '/dat niet wettig en overtuigend ïij1? e^ezen > dat de tweede gereq. bij die gelegenheid aan den comdty i Gaasbeek eene flesch heeft ontrukt of helpen ontrukken, en dat l^avet lénige feit was, aan die gereq. bij dagvaarding ten laste ge-

' > haar daarvan heeft vrijgesproken;

<i,v '* bij de memorie van cassatie hiertegen wordt aangevoerd, v°lgens de verklaringen der in eersten aanleg gehoorde getuigen,

waarop door het Hof is regt gedaan, de bewuste flesch, na door den

eersten gereq. aan aen commip.s (4n«eKaöir

. * ""j" uiiuutvi , uuui uexi

commies liman weder zou zijn bemagtigd , en de tweede gereq. die

flpcph sinil flpn P<»m .. 11, , . °

~ iumaii iuu neooen ontrutt en stuk geslagen;

en dat over die daad der tweede gereq. verzuimd is te beraadslagen en uitspraak te doen :

0., dat het Hof, blijkens de tweede overweging van het bestreden arrest, regt doende op de verklaringen van twee getuigen, onder eede ter eerste instantie afgelegd, als niet bewezen heeft aangenomen het eemge feit aan de tweede gereq. bij dagvaarding ten laste gelegd als

haar hann.fl.lri nonmma,n,, ° . ®. & '

.. m net D dagvaarding bedoeld verr.Rt . en dat dnnrmprip qq,, i °

/ f vuulocnriit van art. 211, m verband met art. 206, Strafvord. i» voldaan; terwijl nergens is voorgeschreven dat de regter verpligt is de redenen op te geven, waarom hij niet als wettic fin nvArtn flrond , " ' . - y

, n ucwczien neeit aangenomen al de daad-

de ter vei"

0.. dat alzoo in casu haaft niontn ...

. ,-i i • , goimu eene vrij s praait, waar bil

geen wets-artikel is geschonden of verkeerd is toegepast, en alzoo het eerste cassatie-middel is nnaanrmm»i::L ° r '

O. dat hieruit volgt dat, naar art. 381 Strafvord., het beroep in cassatie voor zooveel de tweede gereq. betreft, is niet-ontvankeiyk; Verklaart den req met-ontvankelijk in zijn beroep, voor zoovel

dIaroTLva'llerrdIr, is inSesteld= de kosten'

1 " , . ' , «en otaat;

O., dat net tweede nnriripi vn„ .

• j i . tt n yai1 cassatie is gerigt tegen de qualifi-

catie. door het Hof o-fiMvpr, Qo« a„ b, b ^

-r-, ,v .. „ i , " UG ^n laste van den eersten gereq.

F. Meiier bewezen verklaarde fpito« ■ , , . ^

nnocinrr pn «ï.nr, cnUnj: _ : verKecrae toe

ï7TLr ri^ ri- . 7an art' 212 > in verband met art. 209 Strafregt, doordien het Hof heeft overwogen en beslist, dat het toe.

tp.n laste ™1„ J f.!Lül® VuurtanS. 200 ™ in voege dit in deze

i . ' 6 ^ geisuieera leit opievert, maar

f sen -1 °e W°r 6n ZlC^ *n en gewelddadig verzet op

0., dat, luidens d« pprcto • . .. i . . i i

behalve het bij dagvaardZ?^US ^ "e DeStreÜen '

laste aeleade, in voe™ hTS,™'gerequireemen gezamenlijk ten

° " «Awrwioii uij ue Denanaenng van net eerste cassatie-middel is vermeld hnvpnriia« * 1 i ^

i..^ , ' DOVendien de eerste gereq. was aane-eklaap-d:

, ,C W1 ^ aangrijpen van den commies Eman en dezen

terugduwen en het aan dezen toeh™„,,„„ . ' _! .

tans. en 2». van het . ^,u .uu5t uu vuur"

en hem Mimen hn d„ w . ucu commles uaasbeefe op de borst

{).. nar, hn hat hpctvori^^ _

_ v "«""WU arrest HlPnaano-QonHo Q O lanr^an ie.

genomen, dat de beide (rpnnom^n «n ■

, ... . . uumm esen. wi lenae overcaan tnt.

ae visitatie der woning- van rio • j , ,

goederen, en bii eene L J l " ,mar SesiOKen

, ' VA , 'wujcuuo ue commies i^man aoor den eersten gereq. werd teruo-o-Prinwri. , .

uit riia tacr Z ' uaaroP «oor aen commies (iaasbeek

ïLiZÏZZ JT■: gerullmel gedistilleerd, is genomen, die hem

, i 'aat de eerste gereq., daarop eene tang grijpen e, aarme e een slag aan den commies Eman heeft toegebragt en de commies (Taashpplr Kïi i i , ,® . ®

uij uc K.eei neelt gegrepen en op de borst

" i

(\ fl«t hot rii^ I r. ... .

, , , ,. „ . , gcuuaiinuecxu ais opieverenue *gewelddadigen en feitelnken \ u„.i: ƒ_ , .

° " - """""u le^en ueuieiieiiue oeainoten m

de wettige uitoefening hunner functiën, gepleegd met een wapen, onder

Ha hll hpt hoctvprlon oi-vocf i . r .

ui.vo., oaugouomen verscnoonende omstandigheden, en geene andere artikelen heeft t#u».M>naat oio

«11, , CClOliO

gedeelte, art. 463 en art. 5 2 Strafregt;

O. echter, dat de woorden; .toute attaque, toute re'sistance avec violence et voies de fait», voorkomende in art. 209 en waarop bij art.

212 eedoeld wordt. nllppn t-a irawtnnn IJ ... r'. _ 1 • f 1

u j j' • ' — 'WSWM,U van geweiu en reiieiijK-

ncden, die zich bepalen tot enkel verzet; terwijl het toebrengen van een slae- mar. PPno i. . , . . . ®.

7^ —L UUUÖUS eu net op ae Dorst slaan daden zijn, te begrijpen onder net, wr.nrr' . •• . . . J '

nrt 99« aic -r « i v-i ' ÜIJ ari- m verband met

art. 228 als afzonderlijk wanbedrijf strafbaar gesteld;

nAp f ™ltSdl6" het,Hof ten onregte heeft beslist, dat laatstgenoemde feiten zich zouden oplossen in feitelijk en gewelddadig verzet, en alzoo. door de artt. 228 Pn oan ...f '

. , ., T " ',u U1C0 bUt! passen en aoor

met mede aan die artikelen de qualificatie der als bewezen aangeno-

men H«nri<7alror. tü ^«+1™ i • _ . , . . . "

" ^ vuuwiksu , uie artiKeien neett geschonden; ernietigt het bestreden arrest, doch alleen voor zoover betreft de aan de ais bewezen fmnwiinmnn — * 1 j. •

—lenen Luvjgeüeime quanncaiie en ae

daarop gegronde schuldigverklaring van den eersten gereq.:

ttegt sprekende tan nrir.pinnU u n ^ ^ ^ ,

ha* tj i' 1 1 mwukiib art. iuo ü. u., op ae aoor

net Hoi als hewavpn — . ... ... .

vprsph^ J uaauzaKen, met inbegrip van de

VerU t ri 0n?standlSheden> bU het bestreden arrest aangenomen ,

1°. weder • • h aangenomen uaaazaRen als daarstellende:

brengen v«' 1 persoon met een wapen ; 2o. het toe-

in Hp wo SAagen {frapper), beide begaan tegen bedienende beambten in ue waarneming — 1 i* • . .

—ïiuuucj ueiuening ;

art Tbs" ^ frtt- 209' 212 • eerste gedeelte. 22s en 230, mitsgaders art. 463 Strafregt, luidende enz.;

wezen de artt. 207 en 227 Strafvord. en 52 StrafregtVerklaart dpn v ... B '

wanbedrijven; S 4" J ' sclralaiS aan genoemde

..'yeroordee't hem tot opsluiting in een huis van correctie voor den tna van eenp maon^ i—* ,

u" Qo Cu in uc van net geamg, voor zoover

m aangaat, die in cassatie daaronder begrepen.

s

PKOVINCIALE HOVEN.

PROVINCIAAL GERKGTSHOF I\T LIMBURG. Burgerlijke knrner.

Zitting van den 5 Junij 1871.

Voorzitter, Mr. R. J. E. Capitaïne.

Onsplitsbaakheid der bekentenis: ik heb de koopmansgoederen omvangen , doch méér betaald dan waarvoor ik ben gecrediteerd. — Bewijs der levering door spoorwegbeambten. Idem van vroeger saldo door vermoedens en süppletoiren eed van den kischer.

JuDIClëLE CONTENANCE. — UlTDHUKKINGEN BUITEN REGTEN GEDAAN.

Het Hof enz. ,

Gehoord de conclusiën der partijen , bij slotsom luidende: ^ 1». die van den app., genomen ter teregtzitting van den 24 Oct.

»dat het Hof, met vernietiging van het vonnis a quo, en des noods na het uitzweren van eenen snppletoiren eed door den app., den geapp. met-ontvankelijk, althans ongegrond in zijnen oorspronkelijkeu ei ' en het 111 eersten aanleg en in appel herhaalde aanbod goed en van waarde zal verklaren , met veroordeeling van den geapp. in de kosten der beide instantiën ;»

2'. die van de geapp., genomen ter teregtzitting van den 31 Oct. 1870:

n net uen nove moge oenagen dij arrest, uitvoerbaar bij voor¬

raad , niettegenstaande nadere voorziening, met vernietiging van he ingestelde beroep, het vonnis a quo te bevestigen; te bevelen, dat het volkomen effect zal sorteren, en den app. te veroordeelen in de kosten van deze instantie van beroep; zeer subsidiair den geapp. toe te laten door alle middelen van regten en zelfs door getuigen de verschillende in zijn medegedeeld extract uit de koopmans-boeken voorkomende posten te bewijzen, met reserve van kosten;»

3". die van den geapp., genomen ter teregtzitting van den 27 Febr. I 87 1 :

"dat het den Hove moge behagen des geappelleerden principale a kinine htis genomen conclusiën alsnog toe te wijzen; subsidiair, voor het geval het Hof mogt vermeenen, dat de oorspronkelijke eisch, wes geenszins, met volledig zou zijn bewezen, alsdan ambtshalve aan den geapp. op te leggen den eed omtrent de waarachtigheid van do vordering, met veroordeeling van den app. in al de kosten van het hooger beroep;»

4°. die van den app., genomen ter teregtzitting van den 6 Maart 1 o7 I :

»het den Hove moge behagen het vonnis a quo te vernietigen ■ den geapp. zijne vordering te ontzeggen en hem te veroordeelen in de kosten der beide instantiën;»

Gehoord de gehoudene pleidooijen :

Met opzigt tot de daadzaken :

Overnemende de daartoe betrekkelijke overwegingen van den eersten regter en van het arrest van dit Hof van den 27 Dec. 1870 , en verder overwegende, dat bij evengemeld arrest dit Uof, alvorens verder uitspraak te doen op het ingesteld hooger beroep' van het vonnis der Arrond.-Regtbank te Roermond van den 19 Mei 1870 waarbij de oorsnronkeliika o-pH thanc ann

ling aan den oorspronkelijken eischer, thans geapp., der som van 469 thalers, 6 grosschen, makende ƒ821.10, met wettige interessen, de hoofdsom invorderbaar zelfs bij lijfsdwang , en in de kosten van het regtsgeding,— aan den geapp. heeft toegestaan om door alle middelen regtens, zelfs door getuigen, te bewijzen, dat de app. hem verschuldigd is: i°. op den 1 Julij 1869, wegens hem toekomend saldo, de som van 416 thalers, 16 grosschen, na vermindering zijner primitieve vorderinar ad 439 thalers ik cm.^1... __

t vuuvuv... uivi -u uiiaiei d, icii

volge van betwiste leveringen, vóór den 1 Julij 1869 gedaan - 2'. od

/Ion Cl Ti-il ïi ïocn . , ° ' r

«v.. « iouj, wegeiiö 2UU centenaars Kolen, eerste qualiteit, van Essen , 22 thalers : 3". on dan .Tnlii ÏSAQ onn „ — *

- > - -r - " "tgcuo iuu tciiiciiaars

kolen, eerste qualiteit, van Essen, 22 thalers; 4». op den 14 Au<*.

ibby , wegens 200 centenaars kolen van Rplanp pn no

. — —vu 11 maiig, ie. Liiti -

Iers; 5°. op den 18 Auc. 1869. weerfins 1 HO PPnfPnoQM

.. . * O ■ 3 tvuum ij ttUigu , CClObC

qualiteit, van Essen, 19 thalers en 10 grosschen; en 6U. op den 4 Sept. 1869 , wegens 380 centenaars kolen, eerste aualiteit. van Essen

40 thalers en 10 grosschen;

oenoudens aan den app. het regt van tegenbewijs ;

dat, ter nakoming van dit, arrest; tnn vpv™oL-o

. ] ^ " - -3 «"-»« >vmuv-av r au ucu gCillip. ,

voor dit Hof, in raadkamer ver^aderri »iïn

• -» ! iviuwhl UC ÜOVWI 1I1CI Uit

genoemde getuigen, welke, na gezegd te hebben aan geene der partijen in den bloede of door aanhuwelijking te bestaan, en geen loonof huisbedienden derzelven te zijn, en allen vóór het afleggen hunner getuigenis den eed te hebben gedaan van de geheele waarheid en niets dan de waarheid te zullen r-po-o-pn nnHoc nJfri^nira

-- —5S5---5 uuui uamug uer vvuur-

den: «Zoo waarlijk helpe mij God almagtig!» — hebben verklaard:

ue eerste getuige te znn J. w. üeekmans, oud drie-en-zestig jaren

lrrkr\r»m q n nrA«n,-„ln 4-„ I— u _. , ° ' '

tu icgcicii; up uet iste punt :

dat hij alleen uit het zewpen van flpn hppr R^nnin^n^

" - oo — — iiuuiuugti uat

Douze hem op den l Julij i 869 16 thalers , 16 grosschen schuldig was; dat hij over de overige 2de, 3de, 4de, 5de en Gde punten alleen weet te verklaren, dat de stations-chef te Maas bracht uit zijne boeken heeft overgeschreven de ono-nvp ripr (mp.ip.-on a~-

_ _ — -rn- " ö s aan uai

station van wege Bonmnger aan Douze zijn verzonden en te Maas-

oraent aangeKomen ;

dat Douze OD de aanvrao-e van hpm rraHtina v,^ u;-; " « i

* - " , , ug xu appei Kon

komen, na bekend te hehhen ria ct-ppnir^i^», Tr—

- - — "wv.iB.vicu «au juuiiuiiiger uncvangeu te hebben, heeft geantwoord; -hetgeen ik vroeger gezegd heb zeg ik van daag niet meer - vroeerpr vnn ib- i ,c , '

a u uu , ' .. ö * uul,uci ui ceil yo duu-

der hebben gewaagd om met Bonninger het af te maken , thans heb

IK een cerimcaat van onvermogen, nu zal hij er niet aan komen;// dat dit gezegde heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van H. Flos en G. Janssen :

de tweede getuige te ziin FT. "Fin*. nnri PPI.Pn.VPOvfiiv

o J ~ > Oicu , U1CL-

selaar, wonende te Tegelen :

dat, eene week drie. vier ereleden, hii Donza t.a MancKronhf

- o \) — «""H flJUUC ,

de heer Beekraans, in ziine tegenwoordigheid. en in dia vun O

Janssen, aan Donza o-avmoiYri Viooft. „nf l»ü in ,,r„„

— «v nns gegaan,//

en, op het bevestigend antwoord . door hem Reekmans is

hoe hi;, dit kon doen . na cezep-d te hebben . dat, hii dp. srppnb-^ia^

van liönniiiger ontvangen had;

dat Douze daaron heeft p-eantwoord ? //hatoaan ik vrnarrpv n-avarrA

. . ., ,. 1 .

nen , zeg ik thans niet meer; vroeger zou ik een half bunder er

aan gewaagd hebben, om met Bonninger het af te maken, thans heb ik een bewijs van onvermogen, en Bönninger kan mij niets maken;»

de derde getuige te ziin G. Janssen . nnfl

O O - J V..W LU Uvl S

pannenbakker, wonende te Tegelen:

dat hij eenigen tijd geleden met Flos ter herberge van Douze te Maasbracht is ingegaan , en daarna Beekmans in diezelfde herberg is ingekomen , en met Douze in gesprek geraakt;

dat hij gehoord heeft, dat Beekmans aan Douze vroeg, of hij in appel was gegaan, en, op het antwoord van ja, hem gevraagd heeft: «hebt gij dan te Roermond niet bekend de wagen "steenkolen van Bonninger ontvangen te hebben,» waarop Douze heeft geantwoord : - hetgeen ik toen fe/.eo-d heh y.pcr iIr t.Vianc niot »-«««*.. k,3 —

" _ o o j —fn •»- "iv-u iu^ui , uau itv rjue-

ger het met Bonninger kunnen afmaken voor 100 franken dan had ik

Ll 1, 1 . ..

r2 lauu A.UUHC11 vcrtj-uupeii , maar nu ik een bewijs van on-

vermogen heb, kan hij mij niets maken;»

de vierde getuige te zijn N. C. J. Schori, oud acht en-derti»- jaren, stations-chef, wonende te Maasbracht:

dat hn in (Jet. 1869 te Maasbracht als staf.innc.pViof «n», ^«01..

" - a.a.11 U.CU Ojji/wi

weg is aangekomen;

dat nu in de aan dat station aanwezige reo-istprc VDn «nnkomsf.

van goederen heeft arezien. dat aan camplri stnfinn Uooohrnnht vonr

Douze zijn aangekomen , verzonden door Bönninger, te lissen , de wagguns steenkolen, vermeld onder n"s. 2, 3 , 4 en 5 van de hem beteekende dagvaarding; verder op den 7 Sept. 1869 10,000 kilo's en op den 9 .Sept. 1S69 insgelijks 10,000 kilo's steenkolen;

dat deze beide verzendingen waarschijnlijk zijn de steenkolen, onder 6 zijner dagvaarding vermeld , aangezien de hoeveelheid steenkolen , op 20 centenaars na, dezelfde is;

dat 10,000 kilo's gelijkstaat met 200 centenaars;

dal van Essen tot Maasbracht drie da°ren noodis ziin tot vwmw

van goederen , en dit de oorzaak is van het verschil in de aanteekeniriireu van aankomst in de boeken van het station, en dip

in zijne dagvaarding sub n 2, 3, 4, 5 en 6 ;

dat in de aankomsten op den 6 en 16 .Julij, 17 en 21 Auw. steeds staat vermeld 10,000 kilo's voor de 200 centenaars, op den Geleibrief vermeld ;

de vijfde getuige te zijn H. van der Velden, oud een-en.iwini;»

jaren, klerk aan het station te Maasbracht;

dat hij op 1 Oct. 1869 te Maasbracht aan het station is aangekomen

Sluiten