is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad van het regt; verzameling van regtszaken, bouwstoffen voor wetgeving, mengelwerk, jrg 29, 1867, no 2857-2960, 01-01-1867 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het schip van den appellant gedaan, legaal en deze alzoo be « noorlijk in mora gesteld? — .7 a. Hof Utr. 2911. 2.

1 °hippbh. — Schade. — Aansprakelijkheid.

Is art. 7 46 W. K. alleen toepasselijk op eene tegen den ingestelde actie tot schadevergoeding ? of geldt liet voor alle gevallen

Sg? IZrZ ^,;V.i'/anSPrakClijk 8te,Ie" ™0r »esehadigingder

\T-SterlYe}: 2887. ff"™™'* 2925' 3i -Kwetsuren. 2891.

Schlössel (M.) c A. van Lier Jz. Amst. 2941. 4.

1 Eikenkroon.' 2906. I *** ~ benoemd tot officier der orde van de

Scholtbh (W. en ,1.) jn cass. 2944. 1.

SchobsinoKE— 'pR Zie P°litie-overtreding. 2839. 1.

burgerlijke wet™ * quaestie" ~~ Misdrijf. — Overtreding der

®%emeene bepaling vati art. C Strafvord. op van toelis 7nn,l»„;,!Jn' war"?eer eene overtreding van de burgerlijke wet Neen. II ]f '2932' WOrdt verkIaarcl m'sdrijf te zijn ? -

vfnq «« 2190°" '^r2?0®' 1; ~ Lijfsdwang. 2897.2;— Uit gr a-

o * 0Jï* 1 • — Verbreking van afsluiting. 2927. 2.

c'- de erven van J. Mavor Still. Noordh. 2892. 4. (Verbetering. 2993. 4.)

Schretjder (11. N.) c. s. in cass. 2881. 1.

hCHREUDER (H. J.I c'. H. Esch. Zuidh. 2950. 2.

ÖCHRECUS (N.|. Beslissing in zake kiesregt betreffende—. H. R. 2920.1.

Schrifteluk advies. Zie Wraking. 2858. 3.

' ciiriftei ijk. bewijs. Zie Dading. 2887. 4.

> chrijffotjt. Kan eene — in een arrest, bestaande in de verkeerde aanhaling van een wets-artikel in eene zijner overwegingen, al is het juist dit, waarvan de regter, blijkens andere overwegingen , de toepasselijkheid nadrukkelijk ontkende, aanleiding geven tot cassatie? — Neen. H. R. 2866. I.

— Zie Acte. 2912. 4; — Dagvaarding. 9887. 2.

Schuld (Grootboek der nationale). Zie Polderlasten. 2867. 1.

Schuldbekentenis. Wanneer de naam, waaronder de crediteur in eene — voorkomt, overeenstemt met dien van den eischer, moet worden aangenomen, dat die eischer werkelijk de crediteur is.

Het gemis van voornaam in de — leidt slechts tot de mindere volledigheid van het bewijs, dat de eischer werkelijk die crediteur is hetwelk door een suppletoiren eed kan worden aangevuld. Noordh 2912. 2.

— Zie Overeenkomst. 2903. 2.

Schuld-00uzaak. Zie Wisselregt. 2952. 1.

Schuldvernieuwing. Art. 1155 B. W. Meng. 2888. 4.

— Zie Koop en verkoop. 2942. 2.

ScHELDvoRDEuifG. 1 Je actie van een schuldeischer tot vernietiging yan een bij deurwaarders-exploit aan den schuldenaar beteekend verzet tegen de uitbetaling van hetgeen hij schuldig is, is in regten ontvankelijk. Maastr. 2930. 2.

— Zie Betaling. 2901. 4; 2908. 4; — Borgtogt. 2901. 3; 2902. 1 • — Hypotheek. 2898. 2; — Overeenkomst. 2899. I ; —Polderlasten. 2863. 2; — Rekening en verantwoording. 2959. 3: — Slaven. 2871. 2.

Schtjmmki,ketel (J.). Het Openb. Min. c'. —. Assen. 2894. 3.

Scheurman (m.) c. s. c'. j. G. Hartgers, wed. G. Schuurman. Almelo 2903. 3.

Schwartze (J. h.) in cass. 2876. 1.

Secretaris (Gemeente-). Zie Leges. 2942. 3.

Seminarie Zie Rekening en verantwoording. 2941. 1.

Sententia declaratoria. Zie Onteigening. 2861. 1.

Sequesters. — Exceptie van nietigheid van dagvaarding. — Gebrek aan belang. — Verwerping. — Beheer van —. Aanschaffing

van behoeften voor de gesequestreerde plantages , ook op erediet.

Praeferentie.

Zijn — bevoegd om, ook op erediet, de noodige aankoopen te doen ter voorziening in de behoeften var. de gesequestreerde plantage? — Ja.

Zijn de uit die aankoopen ontstaande vorderingen, als executiekosten, praeferent zelfs boven hypotheek? — Ja. H. R. 2884. i.

Swnni?OTO t mu 7ïa J ROA? O

O «7 I • O.

Seys (J. F.). Het Openb. Min. c«. Noordh. 2939. 1.

ISiENDERS (D. en C.) in cass. 2891. 1.

Siertsema (K H.) c'. de Soerabayasche zee-assurantie-maatschappii en cons. II. R. 2896. 1.

Sijsen (H. J. J. W. G. van), wed. van J. W. de Blécourt, ca. J. van den Akker en A. ■). Vermeulen en c3. J. C. G. de Vries en A M. de Sel. Zuidh. 2903. 1.

Slavi n. Is de vordering, hier ingesteld, ontvankelijk na de opgave van de geregtigden bij de rangregeling van crediteuren ten aanzien van de gelden, wegens de vrijverklaring der - in Suriname verstrekt r — «/o.

Zijn de vorderingen voldoende bewezen? — Ja. H R os-i o

— Zie Borgtogt. 2 901. 3; 2902. 1.

Slingenberg (H.) C. C. J. van der Scheer. Assen. 2897 4

Sloot. Zie Opgraving. 2944. 1.

Sluis (P. van der) in cass. 2928. 2.

Sluisgelden. Zie Polderlasten. 2867. 1.

Smaad- op scheldwoorden. Is het Openb. Min. zijne bevoegdheid te buiten gegaan en mitsdien niet-ontvankelijk, wanneer het eene vervolging instelt wegens laster, terwijl de uitdrukkingen, voorkomende in de klagte der beleedigde partij, hoogstens zouden kunnen leiden tot toepassing van art. 875 (;. p.y —ja Heerenv 2934. 4.

Smank (W.) in cass. 2886. 1.

Smit (T. F.) in cass. 2951. 1.

Smits (A. C.) c'. P. de Vries. Amst. 2859. 3.

Smits (J. A.) ca. Schaafsma en Zwolsman. Amst. 2925. 3.

Smits (P. C.) c'. 15. Kuhnel en .1. F. Meiners. H. R. 2873. 1

Smits (P. L. W.1 c'. li Lans. Noordh. 2958. 1.

Snoeck (C.), wed M. W. A. van Aken, in cass. 2875. 1.

Snoeys (C.) in cass. 2905. 1.

Snooy ('.V.) in cass. 2919. 1.

Societeit. Zie Koffijhuis. 2874. 2.

"T^H.'r.' 2C88S4.C'i' de" explüiteur bij het Geregtshof in Suriname

Sommatie. Eisch tot nietig-verklaring of buiten-effect-stelling eener — Bepaling van termijn. — Art. 344 B. R. Drenthe. 2944 2

_ Zie Acten. 2943. 1 ; — Betaling. 2-94. Ij _ Schipper.' 2911. 2

Speekenbrink (A. g.) in cass. 2867. 1.

Spelen met dobbelsteenen. zie Dobbelsteenen. 2920. 1.

Spel en weddingschap. Zie Overeenkomst. 2899. 1.

Splitsing. Zie Overeenkomst. 287 1. 1 ; 2910. 4; — Wegen. 2876. 2.

Spoorwegbrug. Zie Schipper. 2858. 2.

Spoorwegen. De maatschappij der — du Nord de la Belgique C. A. van de l'as c. s. 's Bosch. 2900. 2.

— De maatschappij der — du Nord de la Belgique c '. N. Jz. Stokkemans. 's Bosch. 2906. 4.

— De maatschappij der — du Nord de la Belgique ca. A. M. H. Bogaert. 's Bosch. 2908. 3.

— Zie Onteigening. 2861. 1; — Overeenkomst. 2907. 3; —Valschheid. 2904. 1.

Spoorwegkaac.tjes. Zie Valschheid. 2910. 2.

Spoorweg-maatschappij. — Rijn-spoorweg-maatschappij. — Vervoer van koopmanschappen. —Niet-bezorging. — Schadevergoeding. — Ongefundeerde exceptie van verjaring.

Is eene —, een vervoer van koopmanschappen aannemende, aansprakelijk voor de bezorging aan een geadresseerde, wiens woonplaats verder is gelegen dan hare spoorweglijn reikt? — Ja.

Is art. 95 W. K. van toepassing ingeval van geheele niet-bezorging? — Neen. Arnh. 2917. 2.

Staat (Bezit van). Zie Huwelijk. 2867. 3; —Kind (Natuurlijk). 2859. 4.

Staatsbegrooting. Uittreksel uit het voorloopig verslag der Tweede Kamer over hoofdstuk IX (Koloniën) der — voor 1867. 2858. 4.

— Uittreksel uit het voorloopig verslag der Tweede Kamer over het wets-ontwerp tot definitieve vaststelling der koloniale huishoudelijke begrootingen van Suriname en Cura9ao over 1867. 2879. 4.

— Id. uit de memorie van beantwoording. 2881. 10.

— Memorie van beantwoording op het verslag der Tweede Kamer over hoofdstuk IV A der — voor 1867 [Departement van Justitie). 2867 5.

— Nota van wijzigingen in het wets-ontwerp. 2867. 6.

— Beraadslaging ter Tweede Kamer: aangenomen. 28s 1. 5; 2886. 5; 2891. 1.

— Uittreksel uit het verslag der Eerste Kamer; aangenomen. 2891. 1.

— Ontwerp van wet tot vaststelling van hoofdstuk IV A der — voor 1868 {Dep. van Just.). 2934. 1 , 5.

— Memorie van toelichting. 2934. 5.

— Bijlage. 2934. 5.

— Voorloopig verslag ter Tweede Kamer. 2938. 2.

Memorie van beantwoording. 2948. 5.

— Eindverslag. 2950. 1.

Ontwerp eener credietwet voor zes maanden; beraadslaging; aangenomen. 2953. I.

Idem door de Eerste Kamer. 2959. 4.

Wets-ontwerp tot verhooging van hoofdstuk IV A [Dep. van Just.) der voor 1867, en memorie van toelichting. 2937. 1.

Over de rijks-advokaten. Aanmerking in het voorloopig verslag over hoofdstuk VII B der — voor 1868 (Dep. van Fin.), en antwoord der Regering. 2948. 4.

Ontwerp van wet tot vaststelling der begrooting wegens den arbeid der gevangenen voor 18: 8, met memorie van toelichting en staten. 2934. 6.

— Eindverslag ter Tweede Kamer. 2936. 1.

Beraadslaging; aangenomen. 7 953. 2.

— Idem door de Eerste Kamer. 2959. 4.

Beraadslaging ter Tweede Kamer over afd. IV van hoofdst. n ^er voor 1868 (de Kanselarij der beide orden). 2954. I.

Uittreksel uit het voorloopig verslag ter Tweede Kamer over de

u«giuuung van JNed. Indié voor 1868. 2948. 6.

Uittreksel uit de memorie van beantwoording op het verslag der iweede Kamer op het hoofdstuk Koloniën der — voor 1868. 2952. 4.

Verwerping door de Tweede Kamer van hoofdstuk III der — voor 1868 (Dep. van Buit. Zak.)-, besluit der ministers om hun gezamenlijk ontslag den Koning aan te bieden en verzoek om de behandeling der begrootingswetten te schorsen. 2952. 4.

— Interpellatie over die verklaring. 2952. 4.

— Des Konings beslissing op het aangeboden ontslag verdaagd tot na afloop der beraadslaging over de credietwetten. 2953. 4.

Staatsbestuur. Over de 1 ste aflevering van het 14de deel Her Bijdragen tot de kennis van het staats-, provinciaal en gemeentebestuur in Nederland. 2948. 4.

Stadhouders. Over het werkje van den heer L. Oldenhuis Gratama, getiteld; de — van Drenthe, hunne magt en staatsregtelijke verhouding tot de landschap. 2931. 4.

Staten-Generaal (vereenigde zitting). Troonrede bij de opening van het zittingjaar 1867/68. 2931. 4.

— De zitting der — te sluiten. 2959. 4.

— Sluitingsrede. 2960. 4.

Eerste Kamer.

Zittingjaar l»66/67.

Uittreksel uit het verslag over hoofdstuk IV A der staatsbegrooting voor 1867 1Departement van Justitie)-, aangenomen. 289 1. 1.

' , ,er. P\.C' Baron van Heeckeren van Wassenaer-

Twickel bedankt als lid. 2927. 4.

— De heer C. T. Stork in zijne plaats gekozen. 2929. 4.

Zittingjaar 1867/68.

— De heer Mr. 3. A. Philipse tot voorzitter benoemd. 2932. 4.

— Rede bij de aanvaarding van dat presidium. 2932. 4.

— Adres van antwoord op de troonrede. 2932. 4.

— Weder-antwoord des Konings. 2933. 4.

— Aanneming van het wets-ontwerp tot voorloopige vaststelling van hoofdstuk IV A der staatsbegrooting voor 1868 (Dep. van Just.). 2959. 4.

— ld. van dat tot vaststelling der begrooting wegens den arbeid der gevangenen voor 1868. 2959. 4.

Tweede Kamer.

Zittingjaar 1 S66 /1867.

— Uittreksel uit het voorloopig verslag over hoofdstuk IX (Koloniën) der staatsbegrooting voor 1867, en uit het antwoord hieron 2867. 6. r

— Memorie van beantwoording op het verslag over hoofdstuk IV A dier begrooting (Departement van Justitie). 2867. 5.

— Nota van wijzigingen in het wets-ontwerp. 2867. 6.

— Beraadslaging; aangenomen. 2881. 5; 2886. 5.

— Uittreksel uit het voorloopig verslag over hoofdstuk Hl dier begrooting (Dep. van Buitenlandsclie Zaken), en uit het antwoord hierop. 2867. 6.

— Id. uit dat over hoofdstuk V dier begrooting Dep. van Binnenlandsche Zaken), en uit het antwoord hierop. 2867. 6.

— Ingekomen vijftien ontwerpen, houdende vaststelling der verschillende titels van een nieuw Wetboek van Strafvordering. 2869. 4.

— Woordenwisseling over het onderzoek daarvan in de afdeelingen. 2881. 10.

— Idem over de behandeling van het ontwerp. 2891. 1.

— Uittreksel uit het voorloopig verslag over het wets-ontwerp tot definitieve vaststelling der koloniale huishoudelijke begrootingen

van öuriname en uraoao ovei . 4.

— Idem uit de memorie van beantwoording. 2881. 10.

— Idem uit het verslag der commissie voor de wees- en momboirkamers tot 3i Dec. 1866, en uit het daarover uitgebragt verslag der commissie van rapporteurs. ï907. 1.

— Aanmerking van den heer Wintgens op eene beschouwing in dat verslag. 29 11. 4.

— Leden gekozen. 2909. 4.

Zittingjaar 1867/68.

— Kandidaten voor het voorzitterschap. 2932. 4.

— De heer Mr. G. J. C. van Reenen tot voorzitter benoemd. 2932. 4.

Staten-Generaal (Tweede Kamer). Rede bij de aanvaarding van dat presidium. 2932. 4.

— Adres van antwoord op de troonrede. 2933. 4.

— Weder-antwoord des Konings. 2933. 4.

— Ontwerp van wet tot vaststelling van hoofdstuk IV A der staatsbegrooting voor 1808 {Dep. van Justitie). S934. 1,5.

— Alemorie van toelichting. 2934. 5.

— Bijgevoegde staat. 2934. 5.

— Voorloopig verslag. 2938. 2.

— Memorie van beantwoording. 2948. 5.

—■ Eindverslag. 2950. 1.

— Ontwerp eener credietwet voor zes maanden; beraadslaging; aangenomen. 2953. 1.

— Leden gekozen. 2934. 4.

— Besloten tot het benoemen eener commissie tot het ontwerpen van een gewijzigd reglement van orde. 2934. 4.

— Beraadslaging over de behandeling van de ontwerpen tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering; besloten het onderzoek te doen plaats hebben na dat over de begrootingswetten. 2934. 4.

— Ontwerp van wet tot vaststelling der begrooting wegens den arbeid der gevangenen over 1868, met memorie van toelichtingen stateu. 2934. 6.

— Eindverslag. £936. 1.

— Aangenomen. 2952. 4.

— Weder-aanbieding der onafgedaan gebleven ontwerpen tot herziening van het Wetboek van Strafvordering, met memorie van toelichting. 2934. 6.

— Rapporteurs. 2938. 4.

— Ontwerp van wet tot verhooging van hoofdstuk 1V.4 der staatsbegrooting voor 1867, en memorie van toelichting. 2937. 1.

— Wets-ontwerp tot regeling van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke acten en van de consulaire regtsmagt. Uittreksel uit de memorie van toelichting. 2942. 1.

— Over de rijks-advokaten. Aanmerking in het voorloopig verslag over hoofdstuk VIIB der staatsbegrooting voor 1368, en antwoord der Regering. 2948. 4.

— Uittreksel uit het voorloopig verslag over de begrooting van Ned. lndië voor 1868. 2948. 6.

— Verwerping van hoofdstuk III der staatsbegrooting voor 1868 ; besluit der ministers om hHn gezamenlijk ontslag den Koning aan te bieden, en verzoek om de behandeling der begrootingswetten te schorsen. 2952. 4.

— Interpellatie over die verklaring. 2952. 4.

— Des Konings beslissing op het aangeboden ontslag verdaagd tot na den afloop der beraadslaging over de credietwetten. 2953. 4.

— Uittreksel uit de memorie van beantwoording op het hoofdstuk Koloniën dier begrooting. 2952. 4.

— Beraadslaging over afd. IV van hoofdstuk 1L dier begrooting (de Kanselarij der beide orden). 2954. I.

Statistiek van het gevangeniswezen in Italië. 2867. 4.

— Het te Florence te houden zesde internationaal congres voor de beoefening der —. 2895. 4; 2919. 4.

— van het gevangeniswezen over 1864. 2920. 4.

— der gegijzelden in Nederland. 2936. 4.

— Geregtelijke — van Rusland. 2957. 4.

Steen (L. van) c. s. in cass. 2928. 1.

Steenkolenmijn. De directie der — Helena en Amalio te Berge Borbeek in Duitschland cH. C. Flierboom en Zonen. Zuidh. 2882. 2.

Stelen (Begrip van het woord). Zie Laster. 2S66. 2.

Stevens (E.), wed. J. M. Hamers, in cass. 2881. 1.

Stibbe (De firma Gebroeders) ca. Mrs. G. van Olden en B. 1J. Baron van Verschuer qq. Geld. 2896. 1. (Verbetering. 2897. 4.)

Stichting. Zie Popta-Leenen (IJ.). 2958. 2.

Stolk (A.) c. s. De minister van Kinantiën c». —. H. R. 2865. 1.

Stoom (Niet-afsluiten van). Zie Schipper. 2858. 2.

Stoornis. Wat is geregtelijke —? 's Bosch. 2873. 4.

Stooten tegen verborgen paalwerk. Zie Gemeente. 2875.3; 2875. 4.

Stork (C. T.). De heer — gekozen tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 2929. 4.

Straat. — Gemeente. — Ophooging. — Huizen. — Schade.

Moet de gemeente de schade, toegebragt aan de belendende huizen door de ophooging der — , vergoeden ? — Neen. Rott. 2857. 2.

— (Schoonmaken der). Zie Politie-overtreding. 2889. 1.

Straatpolitie. Zie Plaatselijke verordeningen. 2866. 3.

Straatweg. Zie Registratie. 2924. 3.

Straffeloosheid. Zie Veeziekte. 2906. 1.

Straffen. La peine de mort, son passé, son présent, son avenir, par J. J. Haus, professeur de droit 'a Gand, etc. — Gend, H. Hoste, 1867. — 166 pag. in 8°. Boekbesch. 2857. 4.

— De cellulaire gevangenis-straf in Nederland. Eenige opmerkingen, wenschen betrekkelijk hare inrigting en de bevordering van het doel, met eenzame opsluiting beoogd, door Dr. S. 1'iccardt, predikant bij de cellulaire gevangenis te Goes. — Goes, Kleeuwens en Zoon, 1866. — 36 bl. in 8". Boekbesch. 2857. 4.

— De geesselstraf in Nederland nog van kracht. 2857. 4.

— Teregtstelling van een ter dood veroordeelde te Leipzig; schorsing dier straf; gering verschil van tijd tusschen het bevel daartoe en de uitvoering. 2858. 4.

— Over het verhaal in Auerbach's Volks-kalender: Auf Leben und Tod (Erinnerungen eines Richters). 2858. 4.

Twee uilvoeringen van de doodstraf in de Vereenigde Staten.

2859. 4.

Voorstel tot afschafling der doodstraf door de Belgische Kamer

van volksvertegenwoordigers verworpen. 2862. 4.

Romb. Hogerbeets tegen de doodstraf. Meng. 2864. 4.

Een regter, die een onschuldige ter dood veroordeelt, moet met

den dood gestraft worden. Oordeel van Carpzovius. 2864. 4.

_ Ds. L. J. van Rhijn en Dr. Strausz in verbond tot behoud der doodstraf. Meng. 2867. 3.

— Over de toepassing van —; uittreksel uit het voorloopig verslag der Tweede Kamer over hoofdstuk IX der staatsbegrooting voor 1867 {Dep. van Kol), en uit het regerings-antwoord. 2867. 6.

— Iets over doodstraf. Meng. 2872. 4.

— Aanneming door het Huis der Gemeenten in Engeland van een voorstel tot afschaffing der ligchaams-straffen bij het leger. 2879. 4.

— Door de Regering aldaar een voorstel te doen tot behoud der geessel-straf bij het leger. 2880. 4.

— Aanneming door de Beijersche Kamer van afgevaardigden van een voorstel tot afschafling van de doodstraf. 2881. 4.

— Het vraagstuk der doodstraf in het Britsche Lagerhuis weder ter sprake gebragt. 2383. 4.

— Doodstraf. — Begrootings-reminiscentie. — Een ziekelijk verschijnsel. Opstel. 2888. 1.

— Aanneming door de Tweede, en verwerping door de Eerste Kamer in Zweden van het voorstel tot afschaffing der doodstraf. 2889. 4.

— Doodstraf. Meng. 2890. 4.

— Doodstraf. Tegenwoordige stand der afschaffings-quaestie in Nederland. Opstellen. 2392. 1; 2895. I; 2921. 3; 2928. 2; 2933.2; 293:5. 2; 2947. 2 ; 2957. 2.

— Petitie bij den Franschen Senaat om de executie van de ter dood