Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHTEN.

,s-Gravenhage, 7 October.

Het is verwonderlijk, maar toch is het waar, dat er in Nederland een gemeenteraad is, onbekend met de grenzen zijner strafwetgevende bevoegdheid. Bij art. 69a der algumeene politie-verordening voor de gemeente Helder, vastgesteld bij Besluit van den raad dier gemeente van 2 December 1892, is als straf gesteld eene geldboete van f 10 tot f 50. Dit artikel is, gelijk wel te verwachten was, vernietigd bij K. B. van 20 September 1893 (Stbl. no. 139) op grond: „dat volgens art. 161 der gemeentewet de Raad op overtreding zijner verordeningen kan stellen geldboete van ten hoogste vijf en twintig galden". Maar het minimnm van f 10 is evenzeer in strijd met de wet — art. 161 der gemeentewet volgens de lezing van art. 24 der invoeringswet van het W. v. Sr. in verband met art. 23 van dat wetboek — als het maximum. Vreemd is het dat de motieven van het vernietigingsbesluit hierover zwijgen. Als door dit stilzwijgen de Heldersche wetgever nu maar niet in den waan wordt gebracht, dat de zaak in orde is, indien het maximum der boete wordt gehalveerd, zonder aan het minimum te raken.

Te Rotterdam is in den leeftijd van 49 jaren overleden de heer M. J. L. Prost, sedert 1882 notaris aldaar.

De Commissaris der Koningin in de provincie Drenthe maakt bekend, dat aan de griffie dier provincie eene betrekking te vervullen is van AdjunctCommies der le klasse, aan welke betrekking eene jaarwedde van f 1400 is verbonden, en dat daarvoor bij voorkeur doctoren in de rechtswetenschap in aanmerking zullen komen.

Zij, die naar die betrekking wenschen te dingen worden uitgenoodigd om zich daartoe vóór 21. October a.s. bij gezegeld adres aan te melden, onder overlegging der stukken, die zij tot ondersteuning van hun verzoek dienstig achten.

Assen, den 6 October 1893.

De Commissaris der Koningin voornoemd, VAN SW1NDEREN.

Weekblad van het Recht.

Een compleet gebonden ex. jaarg. 1839 — 1892 wordt h f 400 te koop aangeboden.

Adres onder letters C. E. Bureel van dit Blad.

II. Conclusie door partijen genomen in zake :

1°. (eersten aanleg) Ch. Spies, eischer, procureur Mr. Th. G. van Eek, tegen den Staat der Nederlanden, gedaagde, procureur Mr. W. Thorbecke, en tegen de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, opgeroepene in vrijwaring, procureur Jhr. Mr. E. N. de Brauw.

2°. (cassatie) de Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij in liquidatie, eischeresse, advocaat Mr. B. M. Vlielander Hein, tegen de handelsvennootschap onder de firma Klaverwijden & Co., te Amsterdam, verweerderesse, advocaat Mr. W. Thorbecke. Pleidooien bepaald op 16 November.

3°. (id.) N. Vlachos, eischer, advocaat Mr. C. J. Eranpois, tegen de firma Gebr. Warendorf, verweerderesse, advocaat Mr. B. M. Vlielander Hein. Pleidooien bepaald op 23 November.

III. Nieuwe zaken :

1". (cassatie) C. A. Penning Jr., in qualiteit van ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Geertruidenberg, eischer, advocaat Jhr. Mr. E. N. de Brauw, tegen de handelsvennootschap onder de firma J. de Bruijn & Zn., verweerderesse, advocaat Mr. Th. G. van Eek.

2°. (id.) J. van Breemen, eischer, niet compareerende, tegen de gezamenlijke erfgenamen van Bernardus Wigmans, verweerders, advocaat Mr. C. A Vaillant. Verstek verleend tegen den eischer en de verweerders ontslagen van de instantie met veroordeeling van den eischer in de kosten.

3°. (id.) J. van der Werf, eischer, niet compareerende, tegen de firma Franco Mendes & van der Eist c. s., verweerders, advocaat Mr. L. V. van Rossem. Verstek verleend tegen den eischer en de verweerders ontslagen van de instantie met veroordeeling van den eischer in de kosten.

IV. Uitgesteld tot 30 November, de pleidooien in zake:

(cassatie) F. van Houten, eischer, advocaat Mr. B. M. Vlielander Hein, tegen J. C. Harten, verweerder, advocaat Mr. W. Thorbecke.

(Strafkamer.)

Maandag, 9 October.

Uitspraak. De officier van justitie bij de Arrond.-Rechtbank te Groningen, tegen een vonnis in zake J. D.

Id. L. C., tegen een vonnis van het Kantongerecht te Zwolle.

Id. C. G., huisvrouw van A. G. K., tegen een arrest van het Hof te 's Gravenhage.

Id. J. H. B. c. s., tegen een arrest van het Hof te 's Hertogenbosch.

Id. P. H. V., tegen een vonnis van het Kantongerecht te Botterdam no. I.

Id. J. A. K., tegen een arrest van het Hof te Amsterdam.

Concl. O. M. C. J. H., tegen een vonnis van de Arrond.-Kechtbank te Arnhem.

Id. A. J. A. c. s., tegen een arrest van het Hof te Leeuwarden.

Id. E. S., tegen een vonnis van de Arrond.-Rechtbank te Arnhem.

Pleidooi. C. v. B., tegen een vonnis van de Arrond.-Rechtbank te Zierikzee, waarby hij werd veroordeeld tot een geldboete van f 0.50 ter zake van het als schipper van een visschersvaartuig, op dat vaariuig niet voeren van een letterteeken, door den Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid daarvoor bepaald en in de Staatscourant bekend gemaakt, en van het nummer van inschrijving in het, door den burgemeester der gemeente, waar het vaartuig thnis behoort, daartoe bestemde register. Kaadsh.-rapp. Mr. de Pinto. Adv. Mr. Vlielander Hein.

Id. J. G. c. s., tegen een vonnis van de Arrond.-Rechtbank te Zierikzee, waarbij zij werden veroordeeld tot eene geldboete van f 0.50 ter zake van het in vereeniging bevisschen van de Schelde en /eeuwsche stroomen, zonder voorzien te zijn van een, door het bestuur der visscherijen op die stroomen afgegeven consent. Raadsh.-rapp. Mr. de Pinto. Adv. Mr. Vlielander Hein.

Dinsdag, 10 October.

Concl. O. M. P. H., tegen een arrest van het Hof te 's Gravenhage.

(Burqkrl. kamer.)

Donderdag, 12 October.

Pleidooi. De naamlooze vennootschap „The Maxwell Land Grant Company", eischeresse, advocaat Mr. D. van Houten, tegen W. F. Ziegelaar, verweerder, advocaat Mr. D. S. van Emden, en tegen Mr. S. van Houten, mede-verweerder, advocaat Mr. D. van Houten.

Vrijdag, 13 October.

Pleidooi. De handelsvennootschap onder de firma Vogt&Co., eischeresse, advocaat Mr. H. de Ranitz, tegen F. Ohliger c. s., verweerders, advocaat Mr. W. van Rossem.

BENOEMINGEN, VERKIEZINGEN ENZ.

Bij Kon. besluit van 30 September 1893, no. 38, is, met wijziging van het Kon. besluit van 22 September 1893, no. 24, bepaald dat Mr. A. Tak, benoemd ambtenaar van het Openb. Min. bij de Kantongerechten in het arrondissement Middelburg, voor de kantons Hulst, Terneuzen en Oostburg, zijne standplaats zal hebben te Middelburg.

— Bij Kon. besluit van 4 October 1893, no. 35, is aan Mr. G. H. Bast, op zijn daartoe gedaan verzoek, met ingang van 1 November 1893, eervol ontslag verleend als secretaris van het college van regenten over de Rijkswerkinrichting en het Huis van bewaring te Hoorn, en is, met ingang van 1 November 1893, benoemd tot secretaris van het genoemd college van regenten, A. Harmens, koopman, wonende te Hoorn.

— Bij Kon. besluit van 4 October 1893, no. 36, is benoemd: tot voorzitter van het college van regenten over het huis van

bewaring te Middelburg, Mr. J. P. F. van der Mieden van Opmeer, lid van het college;

tot lid van genoemd college van regenten, C. J. J. A. Van Teylingen, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

— Bij Kon. besluit van 5 October 1893, no. 28, is aan Jhr. C. H. A. van der Wijck, benoemd Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als lid van de Centrale commissie voor de statistiek.

ADVERTENTIEN.

Bij GEBR; BELINFANTE, te 's-Gravenhage, is ter perse:

"W" IE T

op het

Faillissement en ie Surséance ra betaling.

De prijs van deze met duidelijke letter gedrukte editie in roy. 8° is f 0.50.

Bij dezelfden zijn verkrijgbaar:

Ontwerp Faillissement, Deel I—III, bevattende het Regeerings-ontwerp, de tusschen de Regeering en de Tweede Kamer gewisselde stukken, de discussiën in de Tweede Kamer en het gewijzigd Ontwerp.

Prijs f 5.65 en voor inteekenaren op het Weekblad van het Recht f 4.25.

SPjP" Deel IV, bevattende de behandeling van het Ontwerp in de Eerste Kamer, verschijnt binnen kort.

Vroeger verschenen:

Ontwerp SUaatscomillissie Faillissement f2.25

Handelspapier . . . 0.60

Vennootschappen 1.75

Wetboek van Koophandel . . . 4.60

— Burg. Wetb. Ie boek, 2 dln., gebonden 7.—

Mr. B. J. Polenaar, Het ontwerp Faillissement

behandeld ...... 1.25

10 Deelen. (1884—1888).

Dit werk, waarin de volledige geschiedenis der jongste Grondwetsherziening is opgenomen, wordt tijdelijk, in plaats van f 68.50 ing. of f 75.— geb., aangeboden voor f 35.— ing. of f 41.50 geb.

Abonnés op het Weekblad van het Recht kunnen hetzelfde werk a f 25.— ing. of f 31.50 geb. bestellen.

Bij GEBR BELINFANTE, te 's-Gravenhage, en verder alom is de inteekening opengesteld op :

De Wet tot Mi iwi Belastii

op de

Bedrijfs- en andere inkomsten,

toegei.1cht door

A. E. J. Bertling,

Ontvanger der Registratie en Domeinen te Goes.

De omvang wordt geraamd op 5 vel druks. De iateekeningsprijs bedraagt: f 0.20 per vel.

Van denzelfdea schrijver verscheen vroeger:

DE WET

van fa 27 Septemta 1892

op de

VERMOGENSBELASTING,

(Staatsblad no. 223), MET AANTEEKENINGEN.

Prijs ƒ1,00.

Bij GEBR. BELINFANTE, te 's-Gravenhage, is verschenen het prospectus van eene

Tijdelijke Prijsvermindering

van de

HANDELINGEN

over de

Herziening der Grondwet,

door

Mi*. A. R. Arntzenius,

thans Grifier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

10 Deelen. (1884—1888).

Dit werk, waarin de volledige geschiedenis der jongste Grondwetsherziening is opgenomen, wordt tijdelijk, in plaats van f 68.50 ing. of f 75.— geb., aangeboden voor f 35.— ing. of f 41.50 geb.

Abonnés op het Weekblad van het Recht kunnen hetzelfde werk a f 25.— ing. of f 31.50 geb. bestellen.

Uitgaven van GEBR. BELTNFANTE, te's-Gravenhage.

Wen m Prof. 0PZ00MER.

De Bonapartes en het recht van Duitschland, ook na Sedan.

f 1.25.

Vrijheid en onfeilbaarheid, f 0.50.

— Eene nieuwe Kritiek der wijsbegeerte beschouwd, f0.50.

Aanteekeningen op Shakespeare's treurspel Macbeth. f0.80.

Snelpersdruk en Uitgave van GEBR. BELINFANTE, te 's-Gravenhage.

Bij P. J. KRAFT, te 's-Gravenhage, is verschenen:

De Bedrijfsbelasting

voor de belastingplichtigen verduidelijkt

DOOR

G. O. II. Hootinls.,

Leeraar in de Staatswetenschappen aan de Hoogere Krijgsschool te ,s-Gravenhage.

P r ij s 30 Cents.

//Het Vaderland// zegt van deze uitgave:

Nog is de bedrijfsbelasting geen wet geworden en reeds is een commentaar verschenen om haar voor de belastingplichtigen te verduidelijken. Een dergelijke voorbarigheid is te vergoelijken, waar 't wel zeker is, dat de wet eerlang in *t Staatsblad zal verschijnen, en waar 't ingewikkelde harer bepalingen voor hen, die er mee in aanrakiag zullen komen, tijdige stadie raadzaam maakt. Het boekje, dat wij bedoelen, is bij den uitgever P. J. Kbaft alhier verschenen en van de hand van den heer G. C. R. Hoetink, leeraar aan de krijgsschool, en — wat de titel niet vermeldt, maar wat hem juist stempelt tot een der meest geschikten om een dergelijken arbeid te leveren — schrijver der Kameroverzichten in het Handelsblad. De schrijver is getuige geweest van de wording der wet en elke bladzijde toont aan, hoe goed hij in den geest daarvan is doorgedrongen en hoe duidelijk hij haar te verklaren weet. Men voelt zich aan de hand van dezen gids zoo veilig, dat men 't hem zelfs haast niet kwalijk durft nemen, dat hij alle verwijzingen naar artikelen of toelichtingen achterwege laat en dus de mogelijkheid afsnijdt om hem op de vingers te tikken. Het boekje is geschreven voor eerlijke en gemoedelijke belastingschuldigen ; wie van plan zijn het de administratie lastig te maken, zullen op andere commentaren moeten wachten.

Zelfs sommigen, die reeds andere commentaren hebben aangekondigd, zullen wel doen met dit eenvoudige boekje ter hand te nemen om zich wat in den geest der wet in te werken.

Sluiten