Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. REGLEMENT op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor den krijgsdienst van militieplichtigen en van hen, die hij de militie zijn ingelijfd of die krachtens wettelijke verplichtingen tot de landweer behooren, alsmede van hen, die tot vrijwilligen dienst hij het Reserve-personeel der landmacht, al of niet met bestemming voor den dienst hij de landweer, wenschen te worden toegelaten en van hsn, die hij het Reserve-personeel der landmacht dienen.

Artikel 1.

De geschiktheid voor den krijgsdienst van militieplichtigen en van hen , die bij de militie zijn ingelijfd, wordt onderzocht en beoordeeld overeenkomstig dit reglement.

Artikel 2.

Yoor den dienst worden ongeschikt geacht de in het vorig artikel bedoelde personen, te wier aanzien genoegzame zekerheid bestaat, dat zij ziekten of gebreken hebben in artikel 3 vermeld , voor zoover geen herstel binnen korten tijd mogelijk geacht wordt.

Ten opzichte van hen, die in geval van ontslag uit den dienst door andere militieplichtigen kunnen worden vervangen, zal de zekerheid of het herstel, in de vorige zinsnede van dit artikel bedoeld, moeten verkregen worden binnen den tijd, waarin volgens de wet na hunne aflevering herkeuring bij Gedeputeerde Staten kan worden aangevraagd.

Yoor den dienst wordt mede ongeschikt geacht de ingelijfde bij de militie, die voor het geval eene heelkundige kunstbewerking uitzicht geeft op het verkrijgen of herkrijgen van de geschiktheid voor den dienst, er niet in toestemt deze kunstbewerking te ondergaan.

Sluiten