is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S T AATSBLAD

DER

VEREENIGDE NEDERLANDEN.

(N°. 2.) TV E T tot aanmoediging der groöte visscherij, en bepalende de premiën f welke aan dezelve , te dien einde , zullen worden uitbetaald. Gearresteerd den 6Jen Januarij 1815, n°. 65.

Wij WILLEM , bij dr gratie GODS.Piunse vanOranjeNASSAU , SOUVEREIN VüRST DER VerEENIGDE NEDERLANDEN, enz , enz., enz.

Aan alle de genen, die deze zullen zien of liooren lezen, sa^ut! doen te weten:

Alzoo Wi; in aanmerking genomen beblien, dat sedert een' germmen ti cl vau jaren door de regeringen dezer janden, de 'out~ en verscb - haringvangst door premiën is aangemoedigd, en ondersteund geworden, welke, naar mate van bijzondere omstandigheden , tot een hooger of jager bedrag uil 'slands kassen zijn uitbetaald aan de genen die zich met de u toefening Vari dit voor 'slands welvaren zoo belangrijk bedrijf bezig bouden ; — dat wijders vele dier redenen . welke in vroegere tijden voor het uitloven en dadelijk uitbetalen dierpremicuhebbengeb'e.t, ook nog voor bet tegenwoordige \ ai. haebten geivigtzijn ; doeh tevens , dat de verderfelijke praktijken, die in de uitoefening van dit zelfde bedrijf zijn ingeflopen, en welligt nadere voorzieningen vereischen, in de toekenning dier premiën eene meerdere omzigtigheid noodzakelijk maken ;

Zoo 's het, dat Wij den Raad van State geboord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal dezer lauden,