is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben goedgevonden en verstaan :

jo. Dat, gedurende de drie eerstkomende en achtereenvolgende jasen., aanvang nemende met den jarei8i5, door den lande , tot aanmoediging der groote visscherij , zal worden betaald eene jaarlijksche premie aan ieder schip, hetwelk, gedurende die jaren, in deze landen uitgerust voor reki-ning van ingezetenen derzelve, en uit dezelve zal uitzeilen , ter zout- of yersch haringvangst.

2°. Dat het maximum dezer jaarlijksche premie zal bedragen voor de zout - 'haring visschers, een? somme van vijf honderd guldens, en aan de versch-haring v:sschers eene somma van twee honderd guldens; - reserverende YV : j aan Ons, om, op voordragt van Onzen Secretaris van Staat tot de Bmnenlahdsche Zaken, naar gelang van

omstandigheden, bij de toekenning dier premie, dezelve

zoodanig te modereren, als Wij zuilen vermeenen te behooren.

Lasten en bevelen, dat deze in het staatsblad zal worden geïnsereerd, en dat een genoegzaam getal exemplaren gedrukt, cn naar alle de plaatsen, alwaar de haring-visschenj wordt uitgeoefend, zal worden verzonden, om a'daar te worden aigekondigd en aangeplakt.

Lasten en bevelen voorts, dat Onze ministeriële departementen cn andere autoriteiten, justicieren en officieren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeui-ige uitvoering de hand zuilen houden, zonder eènige couniventic of dissimulatie.

Gegeven in 's Gravenhage, den 6den Januari] des jaais iSi5;° het Tweede van Onze Regering.

(jreleeiend) W I L L E M.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke

Hoogheid,

(geleei'r.d) A. R. F *■ L c K*