is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«dministratiën in hunne kwaliteit, of op eenige bnreaux of kantoren tot de algenjeene 'slands administratie behoorende, en speciaal niet op eenige ordonnantiën van betaling, welke, zoo ter zake van traktementen, soldijen of pensioenen, als ter voldoening van aannemingen, leveranciën , als anderzins , reeds geslagen zijn of nog moeten geslagen worden,

Evenmin zullen arresten verleend of gedoogd worden op gelden of andere objecten , berustende onder provinciale , plaatselijke ol andere administraliën, voor zoo verre die betrekking hebben tot zee- of rivier - waterkeerende werken, de sluiswerkeij daaronder begrepen.

/

2. Alle de genen, welke, ter voldoening aan een vonnis of lot securiteit van eenige pretensiën, ten laste van particuliere ingezetenen of van eenige corporatie, aanspraak maken op eenige gelden of andere objecten in artikel i vermeld, zullen zich moete# adresseren aan den Secretaris van Staat of het hoofd der administratie, onder welke die gelden of objecten berusten of behooren; en zal daaromtrent als dan op zoodanige wi]zö worden gehandeld, als Wij, op het rapport van den Secretaris van Staat of ander hoofd van administratie, aan wien het adres zal gemaakt zijn, zullen oordeelen te behooren.

5. Op de traktementen der officieren Onzer land- en zeePlagt van allen rang , mitsgaders der administrateuren en officieyen van gezondheid tot dezelve behoorende, — gelijk mede pp de pensioenen van de gepensioneerde officieren van de landen zeemagt, zal door de Departementen van Oorlog en van Marine ïespectivelijk korting kunnen worden verleend, onder de bepalingen in de volgende artikelen vastgesteld,

4. Deze korting zal zijn van een vierde van het beloop der traktementen of pensieenen van zestien honderd guldens en daar beeneden, en van een derde van het beloop der traktementen of pensioenen , welke meer dan zestien honderd guldens beloopen»

5. Geene korting zal kunnen worden geobtineerd voor min4er dan vijf - eu - twintig guldens, terwijl daarenboven de gehuld, waarvoor de korting gevraagd wordt, ingeval dezelve «it leveranciën, arbeidsloonen en dergelijke voortspruit, ten jmiwrte es» jaar end Z3l moeten zijn,

6, We-