is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelve met buskruid, boven de kwantiteit van vijftig ponden, te beladen, en van de eene plaats naar de andere over te voeren , zonder dat aan dien schipper of voerman is vertoond eene voldoende autorisatie , op den voet art. 8 vermeid, om die meerdere kwantiteit buskruid, van en naar de daarin gemelde plaatsen te mogen vervoeren , bij verbeurte van bet schip, schuit, wagen of kar en paarden, en bovendien, naar exigentie van zaken, des noods met coniinement en lijfstraf te worden gestraft.

8. Ingevalle eenige particuliere ingezetenen, kooplieden of fabrijkanten , eene meerdere kwantiteit buskruid d u vijftig ponden in eens, en aan hetzelfde adres, van de eene plaats naar de andere, binnen deze landen, mogten willen verzenden , of ook aan boord van schepen, in havens of op stroom liggende, met andere schuiten of schepen mogten willen vervoeren, zullen dezelve verpligt zijn, zicb, tot dat einde , bij rekwest te adresseren aan den Gouverneur hunner Prov.'Kcie of Landschap, en van denzelven autorisatie te verzoeken tot het doen van voorschreven transport, en om zich naauwkeurig te gedragen aan de bepalingen, welke hen door denzelven zullen worden voorgeschreven, en zulks op de boete in art. 2, op bet vervoeren van buskruid, boven de vijftig ponden, en op eigener autoriteit, met eigene of gehuurde of geleende schepen, wagens of karren gestatueerd.

g, In dat rekwest zal moeten worden uitgedrukt:

j°. De kwantiteit van buskruid-in iedere ton , en het tal tonnen tot dit vervoer gereed, benevens den tijd warneer, en de plaats van waar, ?:<;kjk mede de plaats of plaatsen , waar naartoe het gemelde buskruid verzonden slaat te worden.

a°. Het «chip en de naam van den schipper. of de naara Van den voerman, waar mede de vervoer zal geschieden,

to. De Gouverneur der Provincie, of van het Landschap, zal de autorisatie tot liet transport kunnen verleenen, m ar daarbij in het oog houden, het nemen -van aile zoodanige precautiën , als de omstandigheden zullen vereischen, ten einde alle onge-* lukken bij hetzelve zoo veel mogelijk voor te tomen.