is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenredigheid van den staat en de sterkte van den wagen geschiede. Men zai insgelijks, ten aanzien van den aard van het transport, de gewone regels, betrekkelijk de daar voor te spannen paarden, volgen.

46 Bil alle transport van buskruid, oorlogsbehoeften en brandstoffen, met één of meer wagens te land plaatshebbende zai er om de redenen iu art. 43 omschreven, op ieder wagen een witte vlag, van een el in 't vierkant- moeten staan, Waarop met zwarte letters duidelijk zal geschilderd zijn: BUSkJ'Ll ).

Deze vlag zal mede met een winkelhaak moeten worden nagezet.

4» De conducteurs van de artillerij en hunne adsistentèn, of wie liet ook zouden mogen wezen, met dezen post beiast, zullen van een goed gedrag moeten zijn, geene steile dranken mogen drinken, en zich altijd iu staat bevmden ,om zien met allen spoed van den hen opgelegden piigt te kwijten.

48. Ieder conducteur van een transport buskruid, oorlogsbehoeften of brandstoffen, 't zij te water, 't zij te land, zal zich stiptelijk moeten gedragen naar de bepalingen m art. 4i , 4-, ,g 44? 45 en 46 dezer wet breeder omschreven, en een getrouw' verslag doen van het gebeurde, aan den magaiij nröeester, of den genen die de verzending zal gedaan hebben.

4q. De conducteurs van de artillerij zullen zorg dragen en Haauwkeurig toezien , dat het buskruid, de ooïlogsbehoe ten o brandstoffen , aan hunne zorg toebetrouwd, niet bederve of gestoten worde. Te dien einde zullen alle de goederen, zoo veel tiogelijk, afgesloten moeten worden, en zij zelfs bij de m- en Uitlading van de wagens of vaartuigen moeten tegenwoordig zijti , zijnde persoonlijk verantwoordelijk voor ai het gene mogt« Verloren gaan.

So. De meergemelde conducteurs zullen op weg de schip-* P«vs en voerlieden , die buskruid, oorlogsbehoeften ot branpoffen in hunne schepen of op hunne wagens mogten geia er» hebben , tot hunnen pligt houden ; zi; zullen hen niet aileen in a. e °«gelegcnheden, die hun zouden kunnen overkomen, moeten 'ijstaau, maar hen daarenboven helpen in alles wat de verder kan gemakkelijk maken; en zij zijn speciaal belast, m ge ^*1 é«n of Jööer yfagens of va^M'tuigen schade lijden, uezev*