is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lossen bok, mitsgaders voor opene of lialf overdekte wagens» b ro'itschen, kiereb'oes en fóurgonnen, allen- op veren of riemen , doch niet op beiden tevens, en zonder vasten of losse» bok, geschikt om met één of meer paarden te worden bespannen, mits niet meer dan met drie tevens voor een rijtuig, het tarief van de tweede of derde klasse, voor dusdanige paarr den vermeerderd worden met ƒ i3:io.

;■ . . j. . ■ _

§ 2. Wanneer de eigenaar of bruiker dusdanig paard of paarden verkiest te gebruiken voor enkelsparinige wagens ,_ chaisen, koets-karren en voor alle andere, het zij opene oi overdekte rijtaifün op veren en' riemen of een van beiden } vo >r toasleden , sléepkoetsjes of narren,sleden , prikken, tikkers, poolsche sleden, of derge!iiken of eindelijk ook als paarden, welke onder den zadel gebruikt worden, z*l, ten aanzien van die paarden liet tarief van de tweede of derde klasse vermeerderd worden met ƒ4: jo , mits echter nimmer meer dan ééi? paard te gelijk voor dusdanige rijtuigen gespannen worde.

§ !?. Wanneer de eigenaar of bruiker der paarden, dezelve Terkiest te gebruiken voor opene of overdekte wagfens, karren, chaisen of alle andere rijtuigen op i , 5 of 4 wielen, op de assen rustende zonde' riemen noch veren en tot welkers zamenstel «enige andere of meerdere speciën dan hont en ijzèr, oi tot dekking iets anders dan ongeverwd ofongeölied linnen gebezigd s of welke, hoe zeer aldus zamengesteld, met eenige andere Uonr dan donker rood of donker olijf of licht blaauw, zijn geschilderd of geverwd, za! bet tarief van de tweede of derde liiasse, ten aanzien der voorschrevene paarden, vermeerderd worden met / t:i5.

^ 4. De belastingschuldigen, in §1,2 en 5 bedoeld, zullen gehouden zijn, des gfreauireerd, ten genoege van den controleur der -directe belastingen, in wiens distriet zij gedomicilieerd zijn, tc bewijzen, dat zi werkelijk zoodanig beroep of nering uitoefenen a's waarvoor bet gemengd gebruik van paarde# l>i] deze ordonnantie is toegestaan.

Art. 7.

Paarden, tvAke niet in het gemengd gebruik aangegeven mogen worden,

§ z. Geene paarden, behoorende tot de tweede en d