is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iedere gemeente de'noodige gedrukte declaratoiren van'snpp-:-' toire aangaven voorhanden zijn eu aan de ingezetenen op mi ' -e aanvrage gratis worden uitgereikt, zullende de belastingschuldig»0 vervolgens verpligt zijn deze decku'atoircn, op den voet en wij«e bij 5 3 van artikel i t bepaald, in te vullen en daarna dezeiV te bezorgen ten kantore van den ontvanger der gemeente, waai' in zij ieder respectivehjk hun verblijf hebben.

§ 5. De aanslagen voortspruitende uit deze suppletoire aangaven , moeten worden geregeld en ingevorderd overeenkomstig de bepalingen bij art. 31 deaer ordonnantie vastgesteld.

Art. 18. ^

Afschaffing pan paarden na de beschrijving.

Paarden ter zake van sterfgevallen, verlating van beroep, bedrijf, nerieg of uit hooide van andere omstandigheden , afgeschaft wordende of-dat, dezelve in eene mindere betrekking gebruikt worden en daardoor in èerié lagere klasse vervalien, aal aan den belastingschuldigen die zulks betreft ol' deszelf regtverkrijgende, op zijne daartoe ingediende reclamatie, op den voet al» bij art. 2.5 van deze ordonnantie is bepaald, na dat de uitspraak op dezelve ten zijnen voordeele zal zijn geschied, worden te geed gedaau de helft der belasting voor ieder der in dit art. vermelde paarden het welk vóór den Jaatsten junij is afgeschaft of tot eenig gebruik gebezigd wordt' da f>v:i eene mindere beschrijving subject is, als het gebruik yvaai.'u zoodanig paard primitief was aangegeven geworden.

Art. 19.

Aangifte van paarden in vaste huur.

De genen w'ke paarden vaa een stalmeester of verhuurder van paarden gestadig in huur of tot hun uitsluitend gebruis hebben, het zij z-Hts geschiedt bij dena'eifden ofwel bij onderscheidene stalhouders, zuilen verpliet zijn dezelve paarden 3» eigen paarden op t- geven, met bij voeging der namen en woonplaatsen van dusda ge stalmeesters of verhuurders van paarden'.

Art. 20.

Vrije paarden.

Van dc belastin op de paarden zullen zijn vrijgesteld, de rijpaarden die de militaire officieren tot uitoefening van hun»®