is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden,-en die voor het onderzoek der plaatsvervangers en Van die genen welke hunne nummers verlangen te verwisselen , acht dagen later.

4o. De militieraad zal bestaan uit een lid der Staten als president, uit een lid van een der plaatselijke besturen Van het militie-district en uit een hoofd-officier der natioï.ale militie, doch bepaaldelijk van een ander bataillon dan dat het welk aan het district is geaffecteerd. Alle de leden van denmilitieraad zullen jaarlijks door Uns worden benoemd.

4f. De militie - commissaris zal dezen raad bijwonen en denzelven dienen van zoodanige cöusideratiën en advis als dezelve van hem verlangen zal.

42. De militieraad zal worden geassisteerd door een genees- en een heelmeester, daartoe door den raad zelve te benoemen en dagelijks te verwisselen. Zij zullen., voor elke zitting, wegens hunne moeite en tijdverzuim, met zes guldens worden beloond.

Ieder hunner zal in handen van den president van den .militieraad afleggen den volgenden eed of belofte:

,, Ik zwer-e (belove) dat ik, in het onderzoeken van ,, den uit- en inwendigen ligchamelijken toestand der ,, vrijwilligers , opgeschrevene en plaatsvervangers „ voorde nationale militie, mij stiptelijk zal gedra„ gen naar de voorschriften der wet op dezelve mi„ Jltie , en ter goeder trouwe , Zonder vriend- of vijand,, schap, gunst ©1 ongunst, rondelijk mijn gevoelen zal ,, openbaren, of dezelve zoodanige ziekten of gebreken ,, hebben, waardoor zij tot den persoonlijken dienst „ zouden ongeschikt zijn.

5, 'Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig ƒ

,, ^'? • Van den dienst der nationale militie zullen, of voor \<:n 'aal' °* delinitivelijk, naar gelang der omstandigheden en üen aard der gebreken, worden vrijgesteld:

«. Diegenen welke kleiner zijn dan 5 voet, rijnlandsehe maat. '