is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat beroep wcrkaljk hebben uitgeoefend en als nog uitoefenen.

De evengemelde bepaiing van iwee jaren zal evenwel niet eerder dan bij de inschrijving en loting in den

jare 181 7 vau applicatie zijn. Bij de loting in de

jaren 1815 en j8i6 zal het voor den genen, welke uit voorsz. hoofde aanspraak op vrijstelling van de nationale militie zoude willen maken , voldoende z:jn te bewijzen, dat hij , t.jdens de promulgatie van deze wet, werkelijk zijne professie van de bu tenlandsche zeevaart heelt gemaakt en dat beroep als nog uitoefent»

De vrijstelling u:t hoofde van de buitealandsche zeevaart za! in ooriogstijdcü geen plaats hebben.

De zoodanigen welke bi] het thans bestaande korps nationale militie plaatsvervanger» hebben gesteld en daarvan behoorlijk declaratoir van den Gouverneur der Provincie, in dewelke z j hebben geloot, zullen inleveren ; ook zij , welke in de fransche conscriptie plaatsvervangers gesteld hebbende , aullen bewijzen dat dezelve nog ten hunnen koste bij de land- of zeemagt dienen , of wel in den dienst gesneuveld of anderzins overleden zijn; gelijk ook de zoodanigen welke zullen kunnen aantoonc.il dat zij dea door hun gesteld en plaatsvervanger, overeenkomstig het door hen aangegeven contract, ten vollen voldaan hebben.

Weduwenaren, kindof kinderen hebbende, welke te dezen worden gelijk gesteld met gehuwde personen, die, volgens de grondwet, tot de nationale militie niet

kunnen geroepen worden. De gehuwden, zoo wei

als de weduwenaren, welke kind of kinderen hebber, zullen van hun huwelijk , en de laatstgemelde ook vau het aanwezen hunner kinderen, aan den militieraad moeten doen blijiica , door een certificaat van de plaatselijke regering, volgens model letter G,

Alle eenige zonen, gelijk ook bij vooroverlijden fan de beide ouders, alle eenige kleinzonen. Zij zullen hier vau moeten doen blijken door een behoorlijk declaratoir van het bestuur hunner woonplaats, YpJfi«us model litt. H.