is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen moeten overleggen. Onder de militairen word#1 ook begrepen de kadets van de militaire scholen, z°° voor den land- als zeedienst.

d. De dienstdoende in de nationale militie, ofschoon zich met verlof te huis bevinden.

e. Alle die den rang van officier in dienst van den Sta»1 te lande of ter zee hebben bekleed en door honora' bele dimissie of pensioen den dienst hebben geep11' teerd, wanneer dezelve bij de schutterijen in hui»' nen voormaligen rang niet weder kunnen worde" aangesteld.

f. Alle bedienaars van den openbaren godsdienst van aHe gezindheden.

g. De professoren en lectoren aan de hooge scholen, athensea en seminarien.

h. De studenten aan dezelve, voor zoo verre die op de rolle der studenten zijn ingeschreven en behoorUi'' bewijzen dat zij de kollegien , met vooruitzigt om zie'1 tot eenen wetenschappelijken stand te bepalen, bijwo' nen. (Voor eenen wetenschappelijken stand woi'^' gehouden de zoodanige tot welks uitoefening ee<> akademischen graad gevovderd wordt.)

Deze vrijstelling zal echter niet langer dan voor vjj' achtereenvolgende jaren kunnen plaats hebben.

i. De zoodanige uit wier in hetzelfde huis woneO^ familie reeds een lid tot de schutterij is geroepen.

/■. De zoodanige als tot de nacht- of brandwacht behoC ren of wijders persoonlijk voor de veiligheid de1' gemeente werkzaam zijn.

i3. Wanneer in tijden van dringend gevaar en bij Vermeerdering der sterkte van de bataillons de schutterij01" als een landstorm tot verdediging des vaderlands, worde" opgeroepen, is elk, die niet door ziekte of gebrek tot de" persoonleken dienst onbekwaam is, gehouden de wapenen dragen, zonder dat eenige der hiervoren opgegevene verdel" uitzonderingen of vrijstellingen hem te stade kunnen konie'1'