is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den auditeur-militair, die den volgenden dag hij den IflS*" raad zoodanig vloors'el, het zij lot ontslag cf voortzetting der Wak moet doen, als hij vermeent te behooren,

8é. Dié zich met daden te.,en zijnen superieur verzet,

zal

Wet provoost - arrest en cassatie gestraft worden.

85. Die denzelvcïi op ecti'gè andere wijze dreigt, vloek' of scheldt, zal niet provoost-arrest gestraft worden,

86. Zij die anderen tot Ongehoorzaamheid aanzetten , zu'" Jen, naar gelang van hunnen rang, of met provoost-arrest 011 cassatie of met provoost - arrest en degradatie of wel Jö"1 provoost-arrest gestraft worden.

87. Een officier die opzettelijk verzuimt of weigert den dienst, hem door zijnen superieur bevolen, waar te nemen ot de ordai's hem gegeven na te komen, zal met provoost-arrest» en, bij verzwarende omstandigheden, met degradatie oi'cassatie gestraft worden.

Een onder-officier zich daaraan schuldig makende , zal worden gestraft met provoost-arrest of degradatie; gewone schutters met huis- of provoost-arrest.

88. Een officier die zijne waeht verlaat zal met provoostarrest gestraft worden.— Gelijke straf zal ondergaan een schildwacht, die zich van zijnen post verwijdert. -- Onder-officieren of schutters .hunne wacht, zonder verlof verlatende , zullen, naar de omstandigheden, met huis- af provoost-arrest gestraft worden.

89. Zij die, in dienst zijnde, op last van hunnen superieur, weigeren een lid der schutterij te arresteren, gelijk mede zij, die eenen gearresteerden zoeken te ontweldigen, zulle» ais medepligtigen beschouwd en behandeld worden.

90. Die het hem opgelegde huis-arrest violeert zal met provoost-anvst gestraft worden.

gi. Die bij exerc'tien of op de wacht zich aan dronkenschap schuldig maakt, zal, naar de omstandigheden,

feuis- of' provoost-arrest gestraft wonden.