is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ben storen, maar dat in liet algemeen geene openhak arbeid zflfipgen plaats hebben, dan ingeval »van noodzakelijkheid' , als wanneer de plaatselijke regering daar* toe schriftelijke toestemming zal geven.

2. Dat op deze dageli, met uitzondering van geringe eetwaren, geene koopwaren hoegenaamd op markten, straten of openbare plaats»», z:,ile„ mogell worden uitgestald ox verkocht, en dat kooplieden en winkeliers In1"' ne waren met zullen mogen uitstallen noch met opei"» deuren verkoopen.

Dat gedurende den tijd voor. de openbare godsdienst oetenmg bestemd, de deuren der herbergen en andere plaatsen, alwaar drank verkocht wordt, voor zoo vd'1'1' c ezc ve binnen den besloten kring der gebouwen liggen zijn, zullen gesloten zijn, en dat ook, gedurende die» zeilden ti; cL, geenerhande spelen, het zij kolven, bal' slaan of dergelijke mogen plaats hebben.

£• Dat geene openbare vermakelijkheden, zoo als schond" burgen, publieke danspartijen, concerten harddraverijen, op de zondagenen algemeénefeestdagen zulle» gedoogd worden; zullende het aan de plaatselijke besturen worden vrijgelaten hieromtrent eene uitzonderiï'o toe te staan, mits niet dan na het volkomen eindige" van alle godsdienstoefeningen.

S. Dat de plaats::!:jke policie zorg zal dragen f ten eind® alle hinderlijke bewegingen en gerucht in de nabij beid der gebouwen tot de openbare eeredienst bestemd e» in het algemeen alles wat dezelve zoude kunnen hinderlijk zijn, voor te komen of te doen ophouden.

$. Dat de overtredingen tegen de bepalingen van dij,beslui* naar gelang Van personen en omstandigheden , zulk» gestraft worden mét eene boete van niet hooger da» vijf-en-twintig guldens, of met ec'ne gevangenis va11 niet langer dan drie dagen voor de overtreders di® buiten staat rnogten zijn deze boete te betalen.

y. Dat bij eene tweede overtreding de boete of straf za' jeraubbsld ^yordca ea wijders ajje de te koop gelegd®