is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2, De gemelde aelen, bewijzen en schrifturen zulle#; , oor zoo veire zij aan de formaliteit der registratie onderworpen zjjij , jn zoodanigen geval Je gratis geregistreerd Yfor* «en en met onderhevig zijn aan de betaling van eenig r*g£ Van griffie, expeditie of andere dergelijke.

3, De ambtenaren Tan den burgerlijken stand, de vre-' deregters en hunne griffiers, de griffiers der reetbanken va« persten aanlag, en in't algemeen alle zoodanige'ambtenaren, «looi welke de voorschreven acten, bewijzen en schrifturen worden afgegeven? uitgeleverd, opgemaakt, geredigeerd of geexpedieerd, zullen in zoodanige gevallen daarvoor geenef liande ,cges, vacatiën, emolumenten of eenig salaris ondef «oedanige benaming ook, vermogen in rekening te brenge» Of te 'vorderen. 0

i. In het bijzonder zal, in zoodanige gevallen, zonder wetalmg van eemge zegels, regt van registratie of griffietosten en zonder berekening van «enige koste* of salaris' sen hoe ooti genaamd, moeten geschiede® de homologatie dei acte van bekendheid, die in het geval van art. 70 vau liet civiei wetboek moet worden geproduceerd om de acte van geboorte te vervangen. — Zullende aan de behoefti§e"' wanneer zij van geenen procureur voorzien zijn, dooi' peil president der regtbank van eersten aanleg een procureur worden toegevoegd, om hen in het vragen der homologatie gratis tc bedienen.

o. ^ Het bewijs van iemands behoeftigen toestand zal ge~ scneren dooi een schriftelijk attest van den burgemeester? president ot het hoofd van het plaatselijk bestuur, afgegeven op liet getuigenis, het 7,t: van wijk- of buurtmeestere» t het zij van ten minste Kvee bekende en geloofwaardig0 meerderjarige manspersonen , hoedanig attest zal blijven berusten onder den ambtenaar van den burgerlijken sta»^ foor welken het huwelijk wordt voltrokken.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worde»

geinsereerci, en dat een genoegzaam getal exemplaren g«"* j 1 P11 Rnal' fllle steden en plaatsen zal worden verzon* .gen j oin alomme te worden afgekondigd en aangeplakt.