is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tan aangifte ten eersten kantore of uiterste wacht, de caut'6"* stelling of het namptissement, ten beloope van twintig per cent der waarde, het verzegelen of plomberen van de emballage» waarin de voorschreven artikelen zich bevinden, en het expediëren derzelve op volgbrieven.

i3. Na voldoening der transito-regten ten kantore van he' taling op 't welk den volgbrief is verleend, zal aldaar worde'1 afgegeven een transito-paspoort, hetzelve binnen den daai'toe bepaalden tijd ten kantore der afgifte terug g«bragt zijnd"» behoorlijk afgeteekend ter uiterste wacht, ten biijke van de» wezenlijken uitvoer van de daarin vermelde voorwerpen, z!l zulks door den ontvanger ten diens kantore worden geattesteerd in dorso van den volgbrief, die alzoo gezuiverd z' dienen om, op productie van denzelvcn, ten eersten kantor"' of eerste wacht, de restitutie van de aldaar gecautioneerdts genamptiseerdc somma te erlangen.

14. Indien het transito-paspoort niet binnen den geeegde'1 tijdof prolongatie in voege voorschreven afgeteekend , ten kaü' tore der uitgifte mogt zijn terug gebragt, zal daarvan terstond door den ontvanger ten diens kantore aan de officieren d',c convoijen en licenten ter plaatse alwaar den volgbrief is ' worden kennis gegeven, ten einde de gestelde cautie te do"11 realiseren en het montant daarvan of de in ncitura gedeponeerde somma ten behoeve van den lande in ontvang IC brengen en te verantwoorden.

15. Wanneer ten opzigte van de ter doorvoer gedecl-1' reerde gouden en zilveren werken en horologien van het i*' Tet\r van liet transito mogt worden gerenuntieerd, zullen objecten terstond ten kantore van waarborg, in welks r^s' sort dezelve zich alsdan bevinden, moeten worden over;;'" bragt, en daaromtrent verder gehandeld zoo als hier vor"'1 aangaande den invoer is omschreven.

16. De algemeene wetten op den invoer en doorvoer ^'1l* goederen en koopmanschappen worden ten dezen g6111 ^ reerd, en zullen in alles op den invoer en doorvoer gouden en zilveren»werken en horologien toepasselijk hlijve^ voor zoo verre zulks tegen de bijzondere bepalingen voorzieningen in de tegenwoordige wet vervat, niet is 1 loopende.

reik®

37. Alle gouden en zilveren werken en horologien t*