is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'J den alouden luister daarvan zal handhaven j ;«™lling zijner pligten ak 0»Zc «WO^SS^JÏÏS

ie» nieuwen Staat, „n d001. vnl;J,T,tl1' ' umet m0ejd en zelfoPofferin§ te waken voor de ^ederiandenan vrcedzar"e en Sastvrije grondgebied der

°«ts!n,-tallen\Laild§en00ten■ die dat grondgebied bewoont, stari(Jj '!WC f" voor het vertrouwen en de hoop! De be-

% den Y? 'f st»T,SiU,k Zijn f'len in »we eigene magt! *45 Jader,ant Velileefd' «ndragtig en vrij van alleu

«'•ie - ' S!' I T sen0<^ ZIJn voor ^ afwering van Wt,rv*rc* d,e " J>ed«'gen mogten J Europa beschouw? uwe ereen t beJangstelImg en welwillendheidDe Grond

tfl h'lrZ w)r .een g™ot aantal uwer verbindende is" ^ welhaast de wi,«gmgen ondergaan,,die haar met de be' Wen en wenschen van allen in overeenstemming moeten

«rsngen, en daar zult gij die waarborg vinden ƒ ™ , d''\1'st ',°P. \yeikcn Wij allen den hoogsten prijs steller. W>U

ige mrigtingenzullen, onder den zegen des lllerljóo 'Steti !«ViI",e ontwlkke,)"S van alle soort van volksvlijt en de herinVl.' 'I uwef ' :'H ouds beroemdeikunsten bevorderen. En zoo C *evoelens en «we pogingen aan die beantwoorden, w. 'ke 'w T! °P dezen P^gtigen dag, hartgrondig en ouU ,PfcllJk ■toewijdt, zal de voorspoed die u te beurt Vf.lt *> eeuwen lang het erfdeel zijn van een dankbaar nageslacht.'

Gedaan in 'sGravenhage, den i6den Maart 1815.

WILLEM. Ter Ordonnantie van Zijne Majesteit, A. R. F a i, c K,