is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Om vervolgens c!e premie te lompen genieten zulle* de in art. 5 en 4 vermeide bescheiden door den directeur °f boekhouder van het schip, waarvoor premie wordt gevraagd filmen twee maanden na de terugkomst van het schip, zijn hand gesteld aan het hoofd van het p'a'tselijk bestuur waar l'et schip zal komen te lossen, en zullen dezelve aüe de gev'"ifn en bescheiden naauwkeurig moeten examineren, m de bescheiden volledig bevonden hebbende, moeten opmaken iio.; veie pi-em en volgens art. i tof 4 van dit besluit aan ieder «efti» toekomt en eenen staat daarvan formeren, inhoudende, üiet vermelding van den naam van den directeur of boekhouder van ieder schip waaraan ecnige premie huns oordeels Zoude toekomen , eene naauwkeurtge opgave van alle de; in dit. beslu t omschrevene en op zoodanig schip toepasselijke bijzonderheden , weike tol het verkrijgen van premie in aanmerking moeten komen,'en van het bedrag der premie welke, uit hoofde dier bi zonderheden , aan ieder schip zoude behoo1'cn te worden toegelegd.

De voorschreven aldus opgemaakte staten zullen eindelijk. Wiet de daartoe behooreude bescheiden aan de Gedeputeerde Staten der Provincie of Landschap van elks ressort toegezonden en door dezen, na gedaan onderzoek bevit dend* dat in allen deele overeenkomstig de bepalingen in d;»t be-' s'Uit omschreven gehandeld is, aan liet Departement van Jjiimenlandsche Zaken opgezonden worden, ten eindf! door •letzelve, na liquidatie der gemelde staten bij de Algeaneene Rekenkamer der Vereenigde Nederlanden, voor den directeur of boekhouder van ieder schip afzonderlijk worde geordonnanceerd; zullende ingeval van eenige twijfeling omtrent '<e toekenning der bij deze uitgeloofJe premie», bet. zij geheel, hetzij gedeeltelijk, als mede b ja dien in 't algemeen de toepassing van dit besluit zich zwarigheden :i nog te» 'Opdoen, die strijdig met het oogmerk waar mede hetzelve 's genomen, de Jbe anghebbenden zouden kunnen prejudiciëren , uit hoofde dat nij in eenigerha» den opzigte asta alle daarin voorkomende bepalingen niet hebben kunnen vol'Wn, daaromtrent door Ons zoodaaig worde* gedisponeerd> a*s Wij zullen vermeenen te behooreu.

lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal vfordo» ^ftj'laatst, en dat een eencegiaam aantal exenapUren gedrukt 1,1 naar alle handeldrijvende steden en plaatsen zal U'oide* Verzonden «n aldaar te worden afgekondigd «n aangeplakt/

k 5