is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S T A A T S B L A D

DER

VEREENIGDE NEDERLANDEN.

(N°. 29.)

TVE T houdende verklaring der noodzakelijkheid , dat na de aanvaarding der Koninklijke TVaardigheid, de grondwet van den. Slaat wordt veranderd en geamplieerd. Gearresteerd bij besluit van den Bosten Maart 1815, 167.

Wij WILLEM, mj de gratis GODS, Koning der 1v'! re xanden, Prins van Oranje-'Nassau, Hertog

van luxembrae , ünz«, enz., enz.

ai zoo het door Onze aanvaarding van de Koninklijke ^aardigheid en het stellen der Belgische Provinciën onder Ons {jouvesein gezag, ten einde inet. en benevens de Vei— *®»igde Nederlanden één en hetzelfde Koningrijk üittemaken, Noodzakelijk geworden is de grondwet eenige veranderingen Ie doen ondergaan: moeiende de woorden Souvereijie Vorst 'Erfprins, in aiic artikelen in welke dezelven v Yrko^len, vervangen worde» door die van Koning en van Prins vnn Oranje; eui.n de optelling der Provinciën en Lariaschappen zoodanige bijvoeging geschieden, als noodig is om het ^'derlaridsche volk volledig ie omschrijven, belialve alzulKe atidere modificatien als, ten gevolge .der zoo evengemelde en ;t!i; aanmerking der omstandigheden dienstig en oirbaar gerekend zullen worden;

ZOO ÏS HET, dat Wij, gezien liet negende hoofdstuk der E^Ondwet van bijvoegselen, veranderingen en uitleggingm i Raad van Mate gehoord, en met gemeen overleg van de taten-Generaal dezer Landen, goedgevonden hebben en verstap» e verklaren, zoo als Wij verkiaren bij deze, dat het »oodis de groiidwet van tU-u Suat té veranderott en ta