is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5, der Nederlandsche gcofctrooijeerde maatscliappii voor ,, den Cliinasc: en theehandel getrouw eii ijverig zal ,, waarnemen."

„ Ik verklare, beJove en zwere dat de som van ,, duizend guldens, bij deboeken van deze maatschappij „ op mijnen naam staande, aaa mij zeiven en niemand „ anders zijn toebehoorende."

,, Dat ik dezelve in eigendom hebbe, onverpand of t, onbezwaard ; mitsgaders zonder bedrog of iemands ,, hulpe; dat ik ten allen tijde, wanneer ik voor mijn0 „ rekening, hetzij afzonderlijk het zij in gemeenschap ,1 met andere persoon of personen bij eenige handeling ,, van negotie met dezelfde maatschappij , het zij direC' „ telijk of indirectelijk belang mogte verkrijgen, hiervan „ onverwijld kennisse zal geven ter vergadering, en mij ,, uit dezelve of uit de commissien waarbij deze zakd1 „ van verre of digt bij in deliberatie mogen komen , zal „ absenteren, en dat ik voor mijne rekening het zij al' „ zonderlij k het zij in gemeenschap met andere persoon ,, of personen, geenen theehandel zal drijven."

„ Ik belove en zwere dat ik mij exactelijk zal reguleren ,, naar den inhoud van het plakkaat bij de voormalig® „ Staten-Generaal, op den loden December ïfi5 gea£~ „ resteerd tegen het geven en nemen van verboden"* ,, giften, gaven en geschenken."

,, Ik verklare en zwere dat ik, directelijk of ind'rec,, telijk, om het voorschreven ambt te verkrijgen, ondef ,, wat pretext of naam zulks zoude kunnen geschieden « ,, geene giften ol gaven hebbe gepresenteerd of beloofd ,, noch gegeven, of beloven noch geven zal."

56. De president van hoofd-participanten zal in önze handen en vervolgens de overige leden in hunne vergadering handen van den president afleggen de volgend# verklaring crx eed:

„ Ik verbinde mij plegtig in den mij opgedragen p°st „ overeenkomstig het ^octrooi der Nederlandsehe geoc ,, tro jeerde maatschappij voor den Cliinaschen theelian' ,, del. de belangen der algemeenc deelhebberen, z°° ,, bij het opnemen der rekeningen als in alle and«' , re voorkomende gelegenheden, getrouw en naar

bf

j, liooren te zullen behartigen."