is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

d k r

VERÉENIGDE NEDERLANDEN.

(N°. 34-) W E T waarbij , met dispensatie van art. 57 der wet van den 2listen Juli) 1801, nopens de Haring - Visscherij , wordt bepaald, dat voor dezen jare eenige ventjagers naar de l-Vezer en de hjlve zullen kunnen worden gezonden* Gearresteerd den 3osten si pril i8i5, n°. 6>

Wn WILLEM, btï de gratie GODS, KONING »er Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog van7 Luxemburg, enz. , enz , enz.

Alzoo het kollegie van do groote vissche rij Leeft te kenner* ■gegeven, dat de belangen deïzelve zouden kunnen worden bevorderd, indien in navolging van bet geen in vroegere jayen heeft plaatsgehad, vrijheid wierd verleend, bm ook in dezen iare, een of meerder ventjagers uit zee direct naar dc Elve of Wezel' te zenden en hunne overgenomen haring te Hamburg, Btemen of daarom liggende plaatsen aan de markt te brengen en te verkoopen;

Zoo is het, dat Wij, dan Piaad van Stafe gehoord , en met gemeen overleg der Staten-Generaal dezer landen ,

Hebben goedgevonden en verstaan., om, hij dispensatie van 9*tikel 5? der wet van den 2cJsten Julij looi, nc^pens de lia1'ins-Viüscheri] , ingevolge het bepaalde bii artikel 5 van het Reglement en instructie voor het kollegie van «e groote visscherij , achter voorschreven wei gevoegd, tp verklaren, gelijk geschiedt bij dezen dat het voor dezen loopsude jare i8'.5 vrijstaan, één of meer der ventjagers uit zee direct naar d» Elve of Wezer te zenden, ten einde hunne overgeKoine?*