is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belastingen , mitsgaders die van het patentregt óver dezen loopenden jare iSi5, worden vervroegd in dier voego dat de laatste termijn van alle dezelve zal moeten zijn aangezuiverd vóór i f uiterlijk op den éérsten dag der maand Octöber dezes jaars.

2. Te dien einde zullen de belastingschuldigen gehouden zijn vócr of uiterlijk op den eersten Augustus eerstkomende, boven en behalve het als dan verschuldigde, nog één twaalfde gedeelte hunner aanslagen op te brengen; voorts twee twaalfde gedee^tön derzelve v -. r of uiterlijk op den eersten September daaraan volgende, en eindelijk de overige twee twaalfde gedeelten vó,r of uiterlijk op den eersten Oef ober aanstaande, zoo dat het geheei montant van hunnen aanslag in de voorschreven© belastingen over i8i5, v r of uiterlijk op den eeratm October dezes jaars zal moeten zijn gekweten.

5.^ Die genen welke nalatig mogten blijven om hun verschuldigde in de aldus vervroegde termijnen van betaling over a8io, vóór of op de hier voren bepaalde termijnen, aan te zuiveren, zullen daartoe worden geconstringeerd op den voet zoo als omtrent de nalatigen in de betaling der directe belastingen gebruikelijk is.

La3ten en bevelen dat deze in liét staatsblad zal worden

geïnsereerd en dat een genoegzaam getal exemplaren gedrukt cn naar alle steden en plaatsen zal worden verzonden om alomme te worden afgekondigd en aangeplakt.

Lasten en bevelen voorts dat Onze ministeriële departementen en andere autoriteiten, justicieren en officieren wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden, zonder eenige conniveutie of dissimulatie.

Gegeven in 's Gravenhage, den 23sten Junij des jaars l8l5, het tweede Onzer Regering.

(ge teekend) WILLEM.

Van wege den Koning;

(geteeiend)

A, II. Faï-CK,