is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staatsblad

DER.

VEREENIGDE NEDERLANDEN,

(N°- 50.) BESLUIT van den jsten November 1815 n°. 2i4 , omtrent het suppleren van hef getal Leden in de civiele lamers der Hooge Óeregtshoven, balast met de gedingen in cas Vuil cus talie.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins va n Oranje-Nassau, Gr®o*Hertos van Luxemburg, enz., enz., enz.

Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie, van den bosten üctober 11., n°. ïii •

ïlebLen besloten en besluiten

Art. 1. De civiele kamers der Hooge Geregtshoven , belast wet ae Kennisneming der gedingen in cas van cassatie, zullen, ingevaüe dezelve, om welke redenen dan ook, het bij de wet vereisclite getal regters niet mogten kunnen bijeenbrengen — «evoegd 21)n het ontbrekend getal aantevullen, door leden van v * V"1?6.1. .van aPPe''en van correctionele policie, of die \an teren ' t'aal toc <1°01' den Eersten President te commit-

v 2* j-^PZe. ^in,stci' van Jistitie is belast inet de uitfoering , Ult, hetwelk, zoo i« het staatsblad als in het iourml Hipciel zal worden geplaatst.