is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingesloten, zullen door de belanghebbenden moeten zijn i'1 gediend vóór of uiterlijk op dcii laatslen December dezes jaars i^i5.

o \ 11e pretensien, ten laste van bet Bijk , zullenin bet vei" V0P altijd moeten worden ingediend binnen zes maanden» •volgende op bet jaar, waarover dezelve loopen, en zulle" alzoo de pretensien ten laste van den dienst van het t ha»* loopead iaar "I ; moeten z,jn ingediend vóór of op den laai sten der maand Juni 1816 , en zoo vervolgens van jaar tot]aa*

5. Alle zoodanige pretensien, welke niet binnen de termij^ nen« bij de vooi'gaande artikelen bepaald, zullen wezen inge diend, zullen worden gehouden voor verjaard en vernietigd.

4 Onder de pretensien in de voorgaande artikelen bedoeld' zijn riet. begrepen de renten en kars-biljetten van de national schuld, de burgerlijke, militaire en kerkelijke pe. s,oenen oP het grootboek der pensioenen ingeschréven, de vasts tra*t men ten en soldijen van de burgerlijke en militaire ambtenar en bedienden, en alle zoodanige andere pretensien welker < dragen bepaald en welker afdoening en betaling gebrinkeli) is, zonder dat eev.e voorafgaande aanvrage of m-oduct.e va» stukken van de zijde der belanghebbenden gevorderd wordt.

5. De indiening van alle pretensien in bet i ste en adc arti!^1 bedoeld zd, ten allen tr,de, bebooren te geschieden bij «oc nii,e administratien, kol'Legien, autoriteiten oi ambtenaren ■ wcike de orders tot bet doen van leverancien oi anclww gegeten hebben en op de wijze bij elke administratie, ko of autoriteit gebruikelijk en voorgeschreven; en z u belanghebbenden geacht word n door dusdanige indiening bet gesfatueerde tij d'eze wet te hebben voldaan; ei j . dezelven wordt onverh p gelaten, om van c a< onris ^ liet kolleg:e , dc autorit» »t de ambtenaar, aan \ e hunne pretensien hebben ingeleverd , een ie\.i|* van i , levering te vorderen, tei ' einde, zich, m ai,el' ^ey\ 'róK door, tegen de appiicatie der prescriptie bij ie ot dezer wet bepaald, te kun; nen vrijwaren.

En op dat niemand bier van «enige i§noiautie jnft® lasten en bevelen Wij dat » ia het ouic.ele dagblad -

/